Skip to main content
European School Education Platform

Privātuma politika “vispārīgajiem lietotājiem”

Privātuma politika “vispārīgajiem lietotājiem”

Ievads: Īss procesa apraksts

Eiropas Skolu izglītības platforma (turpmāk tekstā — “Platforma”) aizstāj School Education Gateway un eTwinning platformas. Šīs 2022. gadā ieviestās tiešsaistes platformas, kas pieejama daudzās valodās, mērķis ir sniegt iespēju sanākt kopā visiem skolas darbiniekiem (no pirmsskolas izglītības un aprūpes līdz sākumskolai un vidusskolai, iekļaujot arī sākotnējās arodmācības), pētniekiem, politikas veidotājiem un citām ieinteresētajām personām skolu izglītības jomā.

 

Persondati tiek sniegti 2 kārtās: 

 

 1. reģistrējoties ar ES kontu kā “vispārīgiem” lietotājiem, lai veiktu darbības (piemēram, piedalītos tiešsaistes kursos vai publicētu ierakstus) un varētu izmantot visas Platformas funkcijas (komentēt rakstus, pievienot elementus izlasei, saglabāt meklēšanas rezultātus u.c.). 
 2. ar papildu reģistrāciju kā eTwinning lietotājiem (eTwinning dalībnieki). 

 

Šī privātuma politika attiecas uz platformas “vispārīgajiem” lietotājiem.

 

Ņemiet vērā! Eiropas Skolu izglītības platformas ieviešanas laikā esošajiem eTwinning un/vai School Education Gateway lietotājiem ir jāizveido ES pieslēgšanās konts, izmantojot to pašu e-pasta adresi, kas izmantota, reģistrējoties eTwinning vai School Education Gateway, lai sinhronizētu savu iepriekšējo un jauno kontu, tostarp pārnestu persondatus uz jauno kontu. 

 

 

1. Kurš atbild par jūsu persondatu apstrādi?

 

Datu pārzinis ir Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

 

Par apstrādes darbībām atbildīgā persona ir: 

EACEA A6 nodaļas vadītājs
Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brisele
E-pasts: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Turklāt EACEA sadarbojas ar šādiem apstrādātājiem:

EUN Partnership AISBL(turpmāk tekstā — European Schoolnet) vada eTwinning Centrālo atbalsta dienestu kā Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras līgumslēdzējs.   

 

Rue de Trèves, 61 (3. stāvs)
1040 Brisele
Beļģija
Tālr.: +32 2/790 75 75
E-pasts: info@eun.org 
Vietne: www.eun.org

 

Tremend Software Consulting SRL sniedz digitālos pakalpojumus, kas nepieciešami school-education.ec.europa.eu pārvaldībai un uzturēšanai, arī kā EACEA līgumslēdzējs.

 

83 Cluj Stroot, bl. 8B, sc. 1, 7. stāvs, 32. dzīv.
RO-030134 Bucuresti (Bukareste)
Rumānija
Tālr.: +40-21-223-7700
E-pasts: hello@tremend.com
Vietne: https://tremend.com/

 

ES Komisijas Informātikas ģenerāldirektorāts (DIGIT ĢD) nodrošina platformas IT mitināšanas pakalpojumu.

 

 

2. Kuri persondati tiek apstrādāti un kā?

 

Datu subjekti ir sūdzību iesniedzēji, korespondenti, kā arī vaicātāji un indivīdi, kuri nolemj reģistrēties Eiropas Skolu izglītības platformā kā “vispārīgi lietotāji”.

 

Lai reģistrētos kā “vispārīgiem lietotājiem”, lietotājiem ir jāizmanto ES pieslēgšanās konts. Attiecīgi “vārds”, “uzvārds”, “e-pasta adrese” un konts, kas jau izmantots ES pieslēgšanās kontā, tiks izmantots arī Platformas kontā.

 

Persondatu kategoriju apraksts

 

 1. Ar personas fiziskajām īpašībām saistītie dati, kā arī attēls, balss vai pirkstu nospiedumi (neobligāti). Dalībnieka profilā tiek vākta neobligāta personas informācija, un reģistrējoties var izvēlēties, vai šādus datus sniegt. Neobligātā informācija ietver attēlus.
 2. Attiecībā uz datu subjekta privāto sfēru (neobligāti): informācija no forumiem un citiem tiešsaistes komunikācijas rīkiem — Platforma savu sadarbības telpu ietvaros piedāvā publiskus forumus (vai līdzīgus trešās puses komunikācijas rīkus). Šādos tiešsaistes rīkos lietotāji var brīvprātīgi publicēt komentārus, pārdomas, fotoattēlus, video un citus resursus.
 3. Attiecībā uz datu subjekta karjeru (neobligāti): Platforma var saņemt personīgi identificējamu informāciju, ja informācija tiek sniegta, piedaloties aptaujā (tādā gadījumā lietotājs tiek lūgts sniegt piekrišanu šādas informācijas atklāšanai). Ja persona piedalās tiešsaistes kursā vai projektā, mēs varam vākt noteiktu saturu, ko radījuši skolēni, piemēram, iesniegtos darbus, līdzbiedru novērtētus darbus un skolēnus novērtējošo līdzbiedru atsauksmes. Tiek vākti arī kursa dati, piemēram, skolēnu atbildes uz jautājumiem, ieraksti forumos un aptauju dati.
 4. Attiecībā uz komandējumiem un braucieniem: dalībnieki var piedalīties klātienes pasākumos savā valstī vai citur. Viņi var iesniegt informāciju, lai piedalītos šādās iniciatīvās.
 5. Attiecībā uz vārdu, uzvārdu un adresi, tostarp e-pasta adresi (obligāti).

 

Ņemiet vērā! Datu subjekti var iesniegt neprasītus persondatus, kas atklāj viņu rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībā, ar veselību vai ģenētiku saistītus datus, biometriskos datus fiziskas personas unikālai identificēšanai, datus par seksuālo dzīvi vai seksuālo orientāciju vai līdzīgus datus, taču tie netiks ņemti vērā un apstrādāti.

 

Platforma sniedz lietotājiem iespēju piedalīties tiešsaistes kursos ar ES Akadēmijas starpniecību. Lai reģistrētos tiešsaistes kursiem, ir jāizveido lietotāja konts Eiropas Skolu izglītības platformā (sk. augstāk), taču nekāda papildu personas informācija nav nepieciešama.

 

 

3. Kādā nolūkā mēs apstrādājam jūsu datus? 

 

Persondatu apstrāde Platformā ir nepieciešama, lai:

 

ļautu lietotājiem izmantot Platformas pakalpojumus, piemēram, publicētu komentārus un ierakstus, izmantotu dažādas Platformas funkcijas, piemēram, izlasi vai saglabāto meklēšanu, papildinātu lietotāju profila informāciju, atbildētu uz jautājumiem palīdzības dienestam, pārbaudītu ierakstus un ziņojumus, par kuriem ziņojuši citi lietotāji u.tml., ļautu Platformas lietotājiem sazināties un sadarboties savstarpējas uzticēšanās un cieņas garā, atļautu un sekmētu uzraudzības un pētniecības darbības, izstrādātu uzrunāšanas un komunikācijas mērķus Platformas un tās pakalpojumu ietvaros, sūtītu reģistrētajiem lietotājiem jaunumus un noderīgu informāciju saistībā ar Platformu, kā arī informētu reģistrētos lietotājus par citām saistītām darbībām, kas viņus varētu interesēt Eiropas Komisijas iniciatīvās, ļautu pārvaldīt un īstenot tiešsaistes kursus, iespējotu un uzlabotu lietotāju pieredzi šajā un līdzīgos turpmākos projektos, ko izstrādājusi Eiropas Komisijas, izmantojot piekļuves kontroli, lietošanas biežuma izsekošanu, meklēšanas paradumus, preferences un iestatījumus, ļautu vākt, kategorizēt un apkopot lietotāju līdzdalību forumos un citos diskusiju rīkos, sniegtu apkopotu statistiku, tostarp, bet ne tikai par lietotāju skaitu konkrētā periodā, iecienītajām tēmām un/vai lietotāju izvēlētajām valstīm un konta lietošanu.

 

Visbeidzot, un tikai saistībā ar dalību ES Akadēmijā notiekošos kursos, datu apstrāde (kas tiek veikta ES Akadēmijā) ir nepieciešama, lai: reģistrētu lietotāju izvēlētajam kursam un ļautu lietotājiem piekļūt kursam ES Akadēmijā, saglabājot savus akreditācijas datus.

 

Eiropas Skolu izglītības platformas “vispārīgo lietotāju”, kuri izvēlas piedalīties mācību kursos, vārdi, uzvārdi, e-pasta adrese un izvēlētie kursi tiks atklāti ES Akadēmijai un tajā apstrādāti saskaņā ar ES Akadēmijas privātuma politiku (sk. datu apstrādes reģistru šeit), lai sasniegtu minētos mērķus. Dati par apmācāmo progresu un mācību kursa rezultāti tiks atklāti Eiropas Skolu izglītības platformai.

 

Persondatus nekad nevar izmantot mārketinga nolūkā.

 

 

4Uz kāda juridiskā pamata mēs apstrādājam jūsu persondatus?

 

Apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu uzdevumus sabiedrības interesēs vai īstenotu ES iestādes, struktūras vai aģentūras oficiālās pilnvaras (saskaņā ar ES tiesību aktiem (Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts);

 

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija Regula (ES) 2021/817, ar ko izveido Savienības programmu izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās Erasmus+ un atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013 (OV L 189, 28.5.2021., 1.–33. lpp.).
 • Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/173 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru.
 • Komisijas Lēmums C(2021)951 un tā pielikumi, kurā Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrai tiek deleģētas pilnvaras pārvaldīt programmas 2021.–2027. gada DFS.

 

Apstrāde, uz kuru neattiecas minētie juridiskie pamati, ir balstīta uz datu subjekta piekrišanu (Regulas 2018/1725 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts).

 

 

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus?

 

Eiropas Skolu izglītības platformā reģistrēto vispārīgo lietotāju dati, kas saistīti ar lietotāja profilu, tiek glabāti trīs gadus pēc lietotāja pēdējās pieslēgšanās reizes. Trīs gadus pēc pēdējās pieslēgšanās lietotāja profils automātiski tiks padarīts anonīms, t.i., persondati tiks dzēsti.

 

Divas nedēļas, pirms aprit trīs gadi kopš pēdējās pieslēgšanās, lietotājam tiek nosūtīts paziņojums, lai informētu, ka viņa profils tiks padarīts anonīms, taču to var novērst, pieslēdzoties kontam divu nedēļu laikā. Ja lietotājs divu nedēļu laikā nepieslēdzas savam kontam, lietotāja profils tiks neatgriezeniski dzēsts. Nepieslēgšanās gadījumā visa personīgā informācija tiks padarīta anonīma.

 

Nekādi persondati, ko lietotājs var būt ievadījis, izmantojot trešo pušu rīkus (piem., tiešsaistes kursa laikā izmantojot ārēju tiešsaistes rīku, piemēram, Facebook vai Twitter), nav datu pārziņa atbildības jomā, tāpēc uz tiem anonimizācija neattiecas.

 

Ja lietotājs lūdz anonimizēt savu kontu vai konts tiek anonimizēts automātiski, citiem Eiropas Skolu izglītības platformas lietotājiem nebūs redzami nekādi dati.

 

Dati tiks glabāti tikai anonīmā veidā, kas neļauj identificēt personu. Ja lietotāji ar anonimizētu kontu vēlas turpināt izmantot Platformu, viņiem ir jāreģistrējas vēlreiz.

 

Anonimizētie dati (dati, kas nav persondati) paliek EACEA, Eiropas Komisijas, valsts vai reģionālo skolu iestāžu, par Eiropas Skolu izglītības platformas īstenošanu atbildīgo iestāžu un citu trešo pušu (sk. 6. punktu) rīcībā vienīgi pētniecības un uzraudzības nolūkos, apkopotā formātā un ar datu pārziņa atļauju.

 

Lai deaktivizētu vai dzēstu kontu, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu, rakstot uz šādu adresi: privacy@esep-support.eu.

 

 

6. Kurš var piekļūt jūsu persondatiem un kam tie tiek atklāti?

 

Iepriekš minētajos nolūkos piekļūt visiem datiem var tikai:

 

 • EACEA norīkoti darbinieki,
 • Eiropas Komisijas norīkoti darbinieki, jo īpaši Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ĢD un Informātikas ĢD norīkotie darbinieki, un — attiecībā uz to lietotāju persondatiem, kuri piedalās ES Akadēmijas mācību kursos, — Kopīgā pētniecības centra norīkoti darbinieki,
 • pilvaroti tādas organizācijas darbinieki, ko nolīgusi EACEA un kuri strādā EACEA vārdā, lai īstenotu Eiropas Skolu izglītības platformu, t.i., Centrālais atbalsta dienests (European Schoolnet) un digitālo pakalpojumu sniedzējs (Tremend Software Consulting SRL).

 

Plaša sabiedrība: daži lietotāju iesniegtie dati tiks rādīti Platformas publiskajā daļā, kas nozīmē, ka šādai informācijai var brīvi piekļūt internetā. Tādā gadījumā lietotāji, ja viņi vēlas, savus datus var dzēst. Dati, kas ar lietotāja lēmumu var būt publiski, ir jo īpaši šādi dati:

 

a. Lietotāja organizācijas datiir redzami visiem lietotājiem organizācijas lapā:

 

 • vārds un uzvārds, adrese, pilsēta, valsts, attēls, Facebook URL, Twitter URL, LinkedIn URL un tīmekļa vietne,
 • ar organizāciju saistītie reģistranti (vārds, uzvārds, valsts, attēls),
 • kursi un Erasmus+ ieraksti, ko izveidojuši organizācijas locekļi.

 

b. Platformas “vispārīgo lietotāju” dati:

 

 • šādi lietotāja dati ir redzami visiem lietotājiem tikai publiskās organizācijas lapā (ja lietotājs ir saistīts ar vienu vai vairākām organizācijām): vārds, uzvārds, valsts, attēla sīktēls (ja ir),
 • lietotāja profila lapai var piekļūt tikai citi pieslēgušies lietotāji, tostarp šādai informācijai: vārds, uzvārds, valsts, attēls, organizācija(-s), lietotāja veids, reģistranta komentāri, lietotāja atzīmētie raksti, un informācija par to, vai reģistrants ir apstiprināts eTwinning,
 • jebkādi ieraksti un komentāri, kurus brīvprātīgi veicis reģistrēts lietotājs, ir publiski, t.i., redzami tīmekļa vietnes lietotājiem, kuri skata komentēto vai pārskatīto vienību, kā arī atrodami meklētājos,
 • lietotāja aktivitāti tiešsaistes kursos var redzēt tikai reģistrētie lietotāji, kuri arī ir reģistrējušies tam pašam tiešsaistes kursam.

 

Konkrētu datu pārsūtīšana trešām pusēm (piem., pētniecības centriem un universitātēm) var tikt atļauta ar īpašu datu pārziņa atļauju. Tādos gadījumos jebkādi dati tiks pārnesti anonīmā formātā.

 

eTwinning ierobežotas piekļuves zonas, eTwinning grupu un TwinSpaces dalībnieki varēs piekļūt dažiem persondatiem attiecīgajās sadaļās.

 

Dati var arī tikt atklāti publiskā sektora iestādēm, kuras tos var apstrādāt saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem atbilstoši apstrādes mērķim. Šādas iestādes cita starpā ir:

 

 • Eiropas Savienības Tiesa vai valsts tiesnesis vai iestāde, kā arī pušu juristi un aģenti juridisku procedūru gadījumā;
 • kompetentā iecēlējiestāde, ja tiek iesniegta prasība vai sūdzība saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. pantu;
 • OLAF, ja tiek veikta izmeklēšana, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1073/1999;
 • Komisijas Iekšējās revīzijas dienests, veicot uzdevumus, kas tam uzticēti ar Finanšu regulas 118. pantu un ar Regulas (EK) Nr. 1653/2004 49. pantu;
 • Komisijas Izmeklēšanas un disciplinārlietu birojs (IDOC) saskaņā ar Komisijas 2019. gada 12. jūnija Lēmumu C(2019)4231, ar ko nosaka vispārējus īstenošanas noteikumus attiecībā uz administratīvās izmeklēšanas un disciplinārajām procedūrām, un Komisijas 2019. gada 1. februāra Lēmumu (ES) 2019/165, ar ko pieņem iekšējos noteikumus par informācijas sniegšanu datu subjektiem un dažu viņu tiesību ierobežošanu, ko piemēro Komisija saistībā ar administratīvām izmeklēšanām, pirmsdisciplinārām, disciplinārām un atstādināšanas procedūrām;
 • Revīzijas palāta, veicot uzdevumus, kas tai uzticēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantā un Regulas (EK) Nr. 58/2003 20. panta 5. punktā;
 • Eiropas Ombuds, veicot uzdevumus, kas tam uzticēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 228. pantā;
 • Eiropas Prokuratūra saskaņā ar Padomes 2017. gada 12. oktobra Regulas (ES) 2017/1939, ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei, 4. pantu.

 

7. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus?

 

Platformas serveri tiek mitināti Amazon tīmekļa pakalpojumos Eiropas datu centros. Informātikas ĢD pārvalda mākoņa infrastruktūru ļoti drošā vidē. Tikai pilnvaroti darbinieki var piekļūt datu nesējiem datu centros, un to atrašanās vietās tiek ievērota stingra fiziskā drošība.

 

Informātikas ĢD nodrošina IT mitināšanas pakalpojuma drošību saskaņā ar Komisijas Informācijas drošības politiku un satvaru un Informātikas ĢD papildinošo Informācijas drošības politikas satvaru. Sk. arī Komisijas 2006. gada 16. augusta Lēmumu C(2006)3602 par Eiropas Komisijas izmantoto informācijas sistēmu drošību un 2006. gada 16. augusta Īstenošanas noteikumus par Eiropas Komisijas izmantoto informācijas sistēmu drošību.

 

Persondati tiek paziņoti tikai ar HTTPS šifrēšanu. Nekādi persondati netiek pārvadāti, izmantojot datu nesējus. Turklāt jebkādas datubāzes rezerves kopijas tiek sanitizētas un lietotāju informācija tiek padarīta anonīma.

 

Informātikas ĢD sniedz Centrālā atbalsta dienestam tehniskās komandas anonimizētas datubāzes izmetes. Datubāzes rezerves kopiju pakalpojums tiek aizsargāts ar paroli. Anonimizēto datubāzi izmanto platformas izstrādei. Visos izstrādes serveros izmantota piekļuve ar spēcīgu paroli un, ja nepieciešams, šifrēts VPN savienojums, daudzos gadījumos arī biometriskā piekļuve. Projekta ietvaros izmantotās tiešsaistes platformas izmanto ar paroli aizsargātu piekļuvi un atļaujas sistēmas, lai persondatiem varētu piekļūt tikai pilnvarotās personas. Nekādas datubāzes rezerves kopijas, kas satur persondatus, netiek glabātas pārnēsājamos datu nesējos.

 

Piekļuve augstākā līmeņa atļaujai informācijas sistēmās Tremend Consulting izstrādes komandā ir tikai ierobežotam skaitam konkrētu indivīdu (ne vairāk par 3). Ja persondati tiek glabāti dokumentā vai datubāzē, tiem var piekļūt tikai atbilstoši vajadzībai. Nodrošinot, ka informācijas sistēmām var piekļūt minimāls skaits lietotāju, datu apstrādātājs nodrošina viszemāko riska līmeni.

 

Pārsūtīšanā esošie dati tiek šifrēti, izmantojot SSL/TLS, pārvaldības piekļuve un datu pārsūtīšana platformās tiek veikta droši.

 

Līguma klauzula par datu aizsardzību ir iekļauta līgumā ar apstrādātājiem (pakalpojumu sniedzējiem) EUN Partnership AISBL un Tremend Software Consulting, lai nodrošinātu, ka persondati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

 

 

8. Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz saviem persondatiem, un kā jūs varat tās izmantot?

 

Jums ir tiesības:

 

 • prasīt piekļuvi persondatiem, ko mēs par jums glabājam;
 • prasīt labot savus persondatus vai personīgi veikt labojumus savā profilā;
 • noteiktos apstākļos prasīt dzēst savus persondatus;
 • noteiktos apstākļos prasīt ierobežot savu persondatu apstrādi;
 • iebilst pret savu persondatu apstrādi, pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju;
 • prasīt savu datu pārsūtīšanu citai organizācijai ierasti izmantotā mašīnlasāmā standarta formātā (datu pārnesamība).

 

Jums ir tiesības iebilst pret savu persondatu apstrādi, pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju, saskaņā ar Regulas 2018/1725 23. panta noteikumiem.

 

Jums ir arī tiesības sevi nepakļaut automatizētiem lēmumiem (ko izdara iekārtas bez cilvēku iesaistīšanās), kas jūs skar, kā noteikts tiesību aktos.

 

Turklāt, tā kā jūsu persondatu apstrāde notiek saskaņā ar jūsu piekrišanu [Datu aizsardzības regulas 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts vai 10. panta 2. punkta a) apakšpunkts], ņemiet vērā, ka to jebkurā laikā var atsaukt, sūtot e-pastu uz adresi privacy@esep-support.eu, un atsaukšana stājas spēkā laikā, kad tā ir veikta. Apstrāde, kas veikta ar jūsu piekrišanu pirms tās atsaukšanas, joprojām ir likumīga.

 

Regulas (ES) 2018/1725 25. pantā ir noteikts, ka jautājumos, kas saistīti ar ES iestāžu un struktūru darbību, tās ārkārtas apstākļos var ierobežot atsevišķas indivīdu tiesības, izmantojot Regulā noteiktos aizsardzības pasākumus. Šādi ierobežojumi ir paredzēti Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras pieņemtajos iekšējos noteikumos un publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32021Q0317%2801%29).

 

Jebkādi šādi ierobežojumi ir ierobežoti laikā, proporcionāli un atbilstoši minēto tiesību būtībai. Tie tiek atcelti, tiklīdz ierobežojumus pamatojošie apstākļi vairs nav piemērojami. Pēc šī perioda beigām jūs saņemsiet konkrētāku datu aizsardzības paziņojumu.

 

Parasti jums tiks sniegta informācija par galvenajiem ierobežojuma iemesliem, ja vien šāda informēšana nav pretēja paša ierobežojuma būtībai.

 

Jums ir tiesības iesniegt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam sūdzību par ierobežojumu darbības jomu.

 

 

 

9. Jums ir tiesības uz aizsardzību ar persondatiem saistītu konfliktu gadījumā

 

Konfliktu gadījumā par jebkādu ar persondatu aizsardzību saistītu jautājumu varat vērsties pie datu pārziņa, izmantojot augstāk minēto adresi un e-pastu (1. punkts).

 

Varat arī sazināties ar Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras datu aizsardzības amatpersonu, rakstot uz šādu e-pasta adresi: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

 

Jūs vienmēr varat iesniegt sūdzību Eiropas  Datu aizsardzības uzraudzītājam: https://edps.europa.eu/.

 


[i] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.