Skip to main content
European School Education Platform

Privatumo politika „bendriesiems naudotojams“

Privatumo politika „bendriesiems naudotojams“

Įvadas: trumpas duomenų tvarkymo aprašymas

Europos mokyklinio ugdymo platforma (čia vadinama „Platforma“) yra platformų „School Education Gateway“ ir „eTwinning“ įpėdinė. Pradėjusi veikti 2022 metais, ši daugiakalbė, internetinė platforma siekia tapti susitikimo vieta visiems mokyklų darbuotojams (nuo ankstyvojo ugdymo ir priežiūros iki pradinio bei vidurinio ugdymo kartu su pirminiu profesiniu mokymu), mokslininkams, politikos formuotojams ir kitoms su mokykliniu ugdymu susijusioms suinteresuotosioms šalims.   

 

Asmens duomenys pateikiami 2 sluoksniais: 

 

 1. Registruojantis su ES prisijungimu kaip „bendrasis“ naudotojas, kad galima būtų dalyvauti veiklose (pvz., dalyvauti internetiniuose kursuose ar skelbti įrašus) ir naudotis visomis platformos funkcijomis (pvz., komentuoti straipsnius, įtraukti elementus į mėgstamiausiųjų sąrašą arba išsaugoti paieškas).   
 2. Papildomai registruojantis kaip programos „eTwinning“ naudotojas („eTwinning“ dalyvis):  

 

Ši privatumo politika skirta platformos „bendriesiems“ naudotojams.

 

Svarbu. Pradėjus veikti Europos mokyklinio ugdymo platformai esami platformų „eTwinning“ ir (arba) „School Education Gateway“ naudotojai turi susikurti ES prisijungimo paskyrą tuo pačiu el. pašto adresu, kuriuo jie naudojosi registruodamiesi programoje „eTwinning“ arba „School Education Gateway“, kad galėtų sinchronizuoti savo seną ir naują paskyras, ir jų asmens duomenys būtų perkelti į naują paskyrą. 

 

 

1. Kas atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą?

 

Duomenų valdytojas yra Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga.

 

Asmuo, atsakingas už duomenų tvarkymo operacijas:

 

EACEA A6 skyriaus vadovas 
Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Briuselis
El. paštas: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

 

Be to, EACEA dirba su šiais duomenų tvarkytojais

 

EUN Partnership AISBL“ (toliau – „European Schoolnet“) vadovauja programos „eTwinning“ centrinei paramos tarnybai kaip Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos rangovas.  

 

Rue de Trèves, 61 (trečias aukštas)
1040 Briuselis
Belgija
Tel: +32 2/790 75 75
El. paštas: info@eun.org 
Svetainė: www.eun.org

 

Kompanija „Tremend Software Consulting SRL“, kaip dar vienas EACEA rangovas, teikia skaitmenines paslaugas, reikalingas svetainės school-education.ec.europa.eu valdymui bei priežiūrai.

 

83 Cluj Stroot, bl. 8B, sc. 1, aukštas 7, ap.32
RO-030134 Bucuresti (Bukareštas)
Rumunija
Tel: +40-21-223-7700
El. paštas: hello@tremend.com
Svetainė: https://tremend.com/ 

 

ES Komisijos informatikos generalinis direktoratas (DG DIGIT) teikia IT prieglobos paslaugą platformai.

 

2. Kokie asmens duomenys tvarkomi ir kaip?

 

Duomenų subjektai yra ieškovai, korespondentai ir paklausėjai bei asmenys, nusprendę registruotis Europos mokyklinio ugdymo platformoje kaip „bendrieji naudotojai“.

 

Norėdami užsiregistruoti kaip „bendrieji naudotojai“, naudotojai turi prisijungti su ES paskyra, todėl „vardas“, „pavardė“ ir „el. pašto adresas“, naudojami ES prisijungimo paskyroje, bus pakartotinai naudojami ir Platformos paskyroje.

 

Asmens duomenų kategorijų aprašymas

 

 1. Dėl fizinių asmens savybių ir nuotraukų, balso ar pirštų atspaudų (neprivaloma). Neprivaloma asmeninė informacija kaupiama nario profilyje, o užsiregistravęs asmuo gali nuspręsti, ar pateikti tuos duomenis, ar ne. Neprivaloma informacija apima ir nuotraukas.
 2. Dėl privačios duomenų subjekto srities (neprivaloma): informacija iš forumų ir kitų internetinio bendravimo priemonių. Bendradarbiavimo erdvėse Platforma siūlo viešuosius forumus (ar panašias trečiųjų šalių bendravimo priemones). Naudodamiesi šiais internetiniais įrankiais, naudotojai gali savanoriškai dalytis komentarais, mintimis, nuotraukomis, vaizdo įrašais ir kitais ištekliais.
 3. Dėl duomenų subjekto karjeros (neprivaloma): Platforma gali gauti asmenį identifikuojančią informaciją, kai informacija pateikiama atsakant į apklausą (šiuo atveju naudotojo prašoma duoti sutikimą dalytis tokia informacija). Jei asmuo dalyvauja internetiniame kurse arba projekte, galime rinkti tam tikrą mokinių sukurtą turinį, pvz., pateiktas užduotis, draugų įvertintas užduotis ir mokinių atsiliepimus vertinant draugus. Be to, renkami ir kursų metu pateikti duomenys, pavyzdžiui: mokinių atsakymai į viktorinų ar apklausų klausimus ir forumų įrašai.
 4. Dėl komandiruočių ir kelionių: dalyviai gali dalyvauti renginiuose, organizuojamuose savo ar kitoje šalyje. Jiems gali tekti pateikti informaciją, kad galėtų dalyvauti tokiose iniciatyvose.
 5. Dėl vardų ir adresų bei el. pašto adreso (privaloma)

 

Svarbu. Duomenų subjektai gali pateikti ir tuos duomenis, kurių nėra prašoma, – atskleidžiančius rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatos, genetinius ir biometrinius duomenis, siekiant identifikuoti fizinį asmenį, duomenis apie lytinį gyvenimą bei seksualinę orientaciją ir panašius – tačiau į juos nebus atsižvelgta ir jie nebus tvarkomi.

 

Platforma suteikia naudotojams galimybę dalyvauti internetiniuose ES akademijos kursuose. Norint užsiregistruoti į internetinius kursus, reikia susikurti paskyrą Europos mokyklinio ugdymo platformoje (žr. aukščiau), tačiau papildomos asmeninės informacijos nereikia.

 

 

3. Kokiu tikslu tvarkome jūsų duomenis?

 

Duomenų tvarkymas Platformoje reikalingas siekiant:

 

Leisti naudotojams naudotis platformos paslaugomis, pvz.: skelbti komentarus ir įrašus, naudotis įvairiomis platformos funkcijomis, pvz., įtraukti į mėgstamiausiųjų sąrašą arba išsaugoti paieškas, praturtinti naudotojų profilius, tvarkyti pagalbos tarnybos užklausas, sekti įrašus ir žinutes, apie kurias „pranešė“ kiti naudotojai ir kt., leisti Platformos naudotojams bendrauti ir bendradarbiauti abipusio pasitikėjimo ir pagarbos dvasia, įgalinti ir palengvinti stebėsenos bei tyrimų veiklą, įgyvendinti sklaidos ir komunikacijos tikslus Platformos ir jos paslaugų sistemoje, siųsti registruotiems naudotojams naujienas ir su Platforma susijusią informaciją bei informuoti registruotus naudotojus apie kitas Europos Komisijos iniciatyvų veiklas, kurios galėtų juos sudominti, įgalinti internetinių kursų administravimą ir įgyvendinimą, įgalinti ir pagerinti naudotojų patirtį šiame bei panašiuose ateities projektuose, sukurtuose Europos Komisijos, valdant prieigas bei stebint naudojimosi dažnumą, paieškos elgsenas, nuostatas ir nustatymus, leisti rinkti, skirstyti į kategorijas ir apibendrinti naudotojų įrašus forumuose bei kitose diskusijų priemonėse, teikti apibendrintą statistiką, kuri apimtų – bet tuo neapsiribotų – naudotojų skaičių per tam tikrą laikotarpį, pageidaujamas temas ir (arba) naudotojų pasirinktas šalis ir naudojimąsi paskyra.

 

Pagaliau, jei dalyvaujama ES akademijoje vykstančiuose kursuose, duomenų tvarkymas (atliekamas ES akademijoje) yra būtinas siekiant užregistruoti naudotoją į pasirinktą kursą ir suteikti naudotojams prieigą prie ES akademijos kurso saugant savo prisijungimo duomenis.

 

Europos mokyklinio ugdymo platformos „bendrųjų naudotojų“, nusprendusių lankyti mokymo kursus, vardai, el. pašto adresai ir kursų pasirinkimai bus bendrinami su ES akademija ir tvarkomi laikantis ES akademijos privatumo politikos (žr. duomenų apsaugos registrą čia) siekiant aukščiau nurodytų tikslų. Duomenimis apie besimokančiųjų pažangą ir mokymo kurso rezultatus bus dalijamasi su Europos mokyklinio ugdymo platforma.

 

Asmens duomenys niekada negali būti naudojami rinkodaros tikslais.

 

4. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų asmens duomenis?

 

Tvarkymas būtinas norint atlikti viešojo intereso užduotį arba vykdyti Sąjungos institucijai ar įstaigai suteiktą oficialų įgaliojimą (kaip numatyta Sąjungos teisės aktuose) (Reglamento (ES) Nr. 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies a punktas):

 

 • 2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 2021/817, kuriuo įsteigiama programa „Erasmus+“: Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa bei panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013 (OJ L 189, 2021.05.28 , p. 1–33).
 • Komisijos įgyvendinimas sprendimas (ES) Nr. 2021/173, įsteigiantis Europos švietimo ir kultūros vykdomąją įstaigą.
 • Komisijos sprendimas C(2021)951 ir jo priedai, kuriais EACEA paskiriami įgaliojimai valdyti DFP programas 2021–2027 m.

 

Duomenų tvarkymas, kurio neapima anksčiau minėti teisiniai aktai, grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (Reglamento (ES) Nr. 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies d punktas).

 

 

5. Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

 

Europos mokyklinio ugdymo platformoje užsiregistravusių bendrųjų naudotojų profiliuose esantys asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip trejus metus po paskutinio naudotojo prisijungimo. Praėjus trejiems metams po paskutinio prisijungimo, naudotojo profilis automatiškai taps anoniminiu, t. y. jo asmeniniai duomenys bus ištrinti.

 

Likus dviem savaitėms iki trejų metų pabaigos neprisijungus, naudotojui išsiunčiamas pranešimas, informuojantis, kad jo profilis taps anoniminiu ir kad jis gali to išvengti vėl prisijungęs per dvi savaites. Jei naudotojas neprisijungs per dvi savaites, jo profilis bus ištrintas visam laikui. Neprisijungus, visa asmeninė informacija tampa anonimine.

 

Duomenų valdytojas neatsako už jokius asmeninius duomenis, kuriuos naudotojas galėjo atskleisti naudodamasis trečiųjų šalių įrankiais (pvz., internetinio kurso metu naudodamasis išoriniu internetiniu įrankiu soc. tinkluose „Facebook“, „Twitter“ ar pan.), todėl jiems netaikomas anonimiškumas.

 

Jei naudotojai paprašys anonimizuoti jų paskyrą arba paskyra bus automatiškai anonimizuota, jokie duomenys nebus matomi kitiems Europos mokyklinio ugdymo platformos naudotojams.

 

Duomenys bus saugomi tik anonimine forma, neleidžiančia nustatyti asmens tapatybės. Jei naudotojai, kurių profilis tapo anoniminiu, norės toliau naudotis platforma, jie turės užsiregistruoti dar kartą.

 

Duomenų valdytojui leidus, tyrimų bei stebėsenos tikslais apibendrintais anoniminiais duomenis  (neasmeniniais duomenimis) gali naudoti EACEA, Europos Komisija, nacionalinės ar regioninės mokyklų valdžios institucijos, įstaigos, atsakingos už Europos mokyklinio ugdymo platformos veikimą ir kitos trečiosios šalys (žr. 6 punktą).

 

Jei norite išjungti arba ištrinti paskyrą, kreipkitės į pagalbos tarnybą (žr. 6 punktą toliau) el. paštu privacy@esep-support.eu.

 

 

6. Kas turi prieigą prie jūsų asmens duomenų ir kam jie atskleidžiami?

 

Aukščiau išvardytais tikslais prieigą prie visų duomenų turi tik:

 

 • EACEA įgaliotieji darbuotojai,
 • Europos Komisijos įgaliotieji darbuotojai, visų pirma DG EAC ir DG DIGIT darbuotojai, atsakingi už naudotojų, dalyvaujančių mokymo kursuose ES akademijos platformoje, asmeninius duomenis, JTC įgaliotieji darbuotojai.
 • Įgaliotieji organizacijų, su kuriomis EACEA sudarė sutartį diegti Europos mokyklinio ugdymo platformą, t. y. centrinės paramos tarnybos („European Schoolnet“) ir skaitmeninių paslaugų teikėjo („Tremend Software Consulting SRL“), darbuotojai.

 

Plačioji visuomenė: Dalis naudotojų pateiktų duomenų bus rodomi viešoje Platformos dalyje, o tai reiškia, kad tokia informacija yra laisvai prieinama internete. Tokiu atveju naudotojai gali ištrinti savo duomenis, jei nori. Duomenys, kurie naudotojo sprendimu gali būti vieši, visų pirma yra šie:

 

a. Naudotojo organizacijos duomenysyra matomi visiems naudotojams per organizacijos puslapį:

 • vardas, adresas, miestas, šalis, nuotrauka, „Facebook“ URL adresas, „Twitter“ URL adresas, „LinkedIn“ URL adresas ir svetainė,
 • su organizacija susiję užsiregistravę naudotojai (vardas, pavardė, šalis, nuotrauka),
 • kursai ir organizacijos narių sukurti įrašai, susiję su programa „Erasmus+“.

 

b. Platformos „bendrųjų naudotojų“ duomenys:

 • šie naudotojo duomenys yra matomi visiems naudotojams tik viešajame organizacijos puslapyje (jei naudotojas priklauso vienai ar kelioms organizacijoms): vardas, pavardė, šalis, nuotraukos miniatiūra (jei yra),
 • naudotojo profilio puslapis prieinamas tik kitiems prisijungusiems naudotojams ir apima šią informaciją: vardą, pavardę, šalį, nuotrauką, organizaciją(-as), naudotojo tipą, užsiregistravusiojo komentarus, naudotojo „pamėgtus“ straipsnius, ir ar užsiregistravęs asmuo yra patvirtintas programoje „eTwinning“,
 • bet koks užsiregistravusio naudotojo savanoriškai paskelbtas įrašas ar komentaras yra viešas, t. y. matomas svetainės naudotojams, kai šie peržiūri komentuojamą ar peržiūrėtą elementą, be to, jie rodomi paieškų rezultatuose,
 • naudotojų veiklą internetiniuose kursuose gali matyti tik registruoti naudotojai, kurie irgi yra užsiregistravę konkrečiame internetiniame kurse.

 

Tam tikrų duomenų perdavimas kitoms trečiosioms šalims (pvz., mokslinių tyrimų centrams ir universitetams) gali būti leidžiamas gavus specialų duomenų valdytojo leidimą, tačiau tokiais atvejais bet kokie duomenys bus perduodami tik anoniminiu formatu.

 

Kai kurie asmeniniai duomenys uždaroje „eTwinning“ dalyje bus prieinami tik atitinkamų „eTwinning“ Grupių ir erdvių „TwinSpace“ nariams.

 

Be to, duomenys gali būti atskleisti šioms valdžios institucijoms, kurios gali tuos duomenis tvarkyti pagal galiojančias duomenų apsaugos taisykles:

 

 • Europos Teisingumo Teismas arba nacionalinis teisėjas ar valdžios institucija, advokatai ir šalių atstovai teisinės procedūros atveju;
 • Kompetentinga paskyrimų tarnyba, jeigu pagal pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnį pateiktas prašymas arba skundas;
 • OLAF, kai tyrimas atliekamas taikant Reglamentą (EB) Nr. 1073/1999;
 • Komisijos vidaus audito tarnyba, vykdydama užduotis, pavestas pagal finansinio reglamento 118 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 1653/2004 49 straipsnį;
 • IDOC pagal 2019 m. birželio 12 d. Komisijos sprendimą C(2019)4231, kuriuo patvirtinamos bendrosios administracinių tyrimų ir drausminių procedūrų vykdymo nuostatos, ir 2019 m. vasario 1 d. Komisijos sprendimo (ES) Nr. 2019/165 dėl vidaus taisyklių duomenų subjektams teikiant informaciją ir atitinkamų jų teisių į duomenų apsaugą apribojimo atliekant administracinius tyrimus, iki drausmines, drausmines ir sustabdymo procedūras;
 • Audito Rūmai, vykdydami užduotis, pavestas pagal EB sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 58/2003 20 straipsnio 5 dalį;
 • Europos ombudsmenas, vykdydamas užduotis, pavestas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnį;
 • Europos prokuratūra pagal 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 2017/1939, įgyvendinančio tvirtesnį bendradarbiavimą steigiant Europos prokuratūrą, 4 straipsnį.

 

 

7. Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis?

 

Platformos serveriai naudojasi priegloba „Amazon Web Services“ Europos duomenų centruose. DG DIGIT valdo debesų infrastruktūrą labai saugioje aplinkoje. Tik atsakingi darbuotojai turi prieigą prie duomenų centrų saugojimo laikmenų, o svetainėms taikoma griežta fizinė apsauga.

 

DG DIGIT užtikrina IT prieglobos paslaugos saugumą, laikydamasis Komisijos informacijos saugumo politikos ir sistemos bei DG DIGIT papildomos informacijos saugumo politikos sistemos. Taip pat žr. 2006 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos sprendimą C(2006)3602 dėl „Europos Komisijos naudojamų informacinių sistemų saugumo“ ir „2006 m. rugpjūčio 16 d. taisyklių dėl Europos Komisijos naudojamų informacinių sistemų saugumo įgyvendinimas“.

 

Asmens duomenys perduodami tik taikant HTTPS šifravimą. Jokie asmens duomenys neperkeliami naudojantis laikmenomis. Be to, visos duomenų bazių atsarginės kopijos yra išvalomos, o naudotojo informacija yra anonimizuota.

 

Centrinės paramos tarnybos techninei komandai DG DIGIT teikia anoniminius duomenų bazės išrašus. Duomenų bazės atsarginių kopijų kūrimo paslauga yra apsaugota slaptažodžiu. Platformos kūrimui naudojama anoniminė duomenų bazė. Visuose plėtros serveriuose naudojamasi stipriu slaptažodžiu apsaugota prieiga ir, kur reikia, VPN užšifruotu ryšiu, o daugeliu atvejų – biometrine prieiga. Internetinėse platformose, kurios naudojamos kaip projekto dalis, taikoma slaptažodžiu apsaugota prieiga ir leidimų sistemos, kad niekas, išskyrus atsakingus asmenis, negalėtų prieiti prie asmens duomenų. Duomenų bazių atsarginės kopijos su asmeniniais duomenimis nesaugomos jokiuose išoriniuose duomenų saugojimo įrenginiuose.

 

Tik ribotas skaičius įvardytų asmenų (ne daugiau kaip 3) iš „Tremend Consulting“ kūrėjų komandos turi prieigą prie aukščiausio lygio leidimų informacinėse sistemose, o kai asmens duomenys saugomi dokumente ar duomenų bazėje, reikalinga specialioji prieiga. Užtikrindamas, kad kuo mažiau naudotojų turėtų prieigą prie informacinių sistemų, duomenų tvarkytojas palaiko mažiausią rizikos lygį.

 

Perkeliami duomenys yra šifruojami taikant SSL/TLS, taigi valdymo prieiga ir duomenų perdavimas platformose vyksta saugiai.

 

Sutartyje su duomenų tvarkytojais (paslaugų teikėjais) „EUN Partnership AISBL“ ir „Tremend Software Consulting“ įtraukta sutarties sąlyga dėl duomenų apsaugos, siekiant užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis galiojančių teisės aktų.

 

 

8. Kokios yra jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis, ir kaip galite jomis pasinaudoti?

 

Turite teisę:

 • Prašyti susipažinti su mūsų saugomais jūsų asmens duomenimis;
 • Prašyti ištaisyti jūsų asmens duomenis arba patys pataisyti juos savo profilyje;
 • Prašyti ištrinti savo asmens duomenis tam tikromis sąlygomis;
 • Prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą tam tikromis sąlygomis;
 • Nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija;
 • Prašyti, kad jūsų duomenys būtų perduoti kitai organizacijai įprastai naudojamu standartiniu kompiuterio skaitomu formatu (duomenų perkeliamumas);

 

Turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija pagal Reglamento Nr. 2018/1725 23 straipsnio nuostatas.

 

Be to, turite teisę reikalauti, kad jums nebūtų taikomi automatizuoti sprendimai (kuriuos atlieka tik mašinos) susiję su jumis, kaip numatyta įstatyme.

 

Kadangi šis jūsų asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas jūsų sutikimu [duomenų apsaugos reglamento 5 straipsnio 1 dalies d punktas arba 10 straipsnio 2 dalies a punktas], atkreipkite dėmesį, kad galite bet kada jį atšaukti kreipdamiesi el. paštu privacy@esep-support.eu, ir šis sprendimas įsigalios iš karto jį priėmus. Jūsų sutikimu pagrįstas tvarkymas iki jo atšaukimo išliks teisėtas.

 

Reglamento (ES) Nr. 2018/1725 25 straipsnyje numatyta, kad su ES institucijų ir įstaigų veikla susijusiais klausimais pastarosios gali apriboti tam tikras asmenų teises išskirtinėmis aplinkybėmis ir taikydamos tame reglamente nustatytas apsaugos priemones. Tokie apribojimai numatyti EACEA priimtose ir paskelbtose vidaus taisyklėse Europos Sąjungos oficialiame leidinyje (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021Q0317%2801%29).

 

Bet koks apribojimas galios tam tikrą laikotarpį, bus proporcingas ir atsižvelgs į aukščiau minėtų teisių esmę. Jis bus panaikintas, kai tik išnyks apribojimą pateisinančios aplinkybės. Pasibaigus šiam laikotarpiui, gausite konkretesnį duomenų apsaugos pranešimą.

 

Numatyta, kad turite būti informuotas apie pagrindines apribojimo priežastis, nebent ši informacija panaikintų apribojimo poveikį.

 

Turite teisę pateikti skundą EDAPP dėl apribojimo apimties.

 

 

9. Jūsų teisė kreiptis į teismą, kilus nesutarimui dėl bet kokio asmens duomenų klausimo

 

Kilus nesutarimams dėl bet kokio asmens duomenų apsaugos klausimo, galite kreiptis į duomenų valdytoją aukščiau nurodytu adresu ir el. paštu (1 punktas).

 

Be to, galite susisiekti su EACEA duomenų apsaugos pareigūnu el. pašto adresu eacea-data-protection@ec.europa.eu.

 

Bet kuriuo metu galite pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui: https://edps.europa.eu/.

 


[i] 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir tokių duomenų judėjimą, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimą Nr. 1247/2002/EB Tekstas aktualus EEE, OL L 295, 2018.11.21, p. 39.