Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Alternatyvūs inovatyvaus mokymo(si) būdai

Nėra vieno tiesaus kelio ar magiško triuko, kuris išsyk paverstų klasę inovatyvesne. Inovacijos gali susidaryti iš mažų mokytojo sprendimų arba būti dalis platesnio konteksto, kuriame vyksta mokymasis.
Illustration: Colourful lightbulb
Adobe Stock / CROCOTHERY

Šiame straipsnyje apžvelgsime keletą pedagoginių metodikų, kurios nebūtinai naujos, bet, tinkamai panaudotos, gali pagerinti mokymąsi.

 

Įkūnytasis mokymasis

Įkūnytasis mokymasis pabrėžia viso kūno įtraukimą į mokymosi procesą, įskaitant protą, kūną, fizinius veiksmus, pažinimą ir emocijas. Įkūnytasis mokymasis padeda mokiniams labiau emociškai įsitraukti nei sėdima aplinka. Fiziniai užsiėmimai gali teigiamai paveikti mokinių pažinimo procesus ir mokymosi rezultatus.

 

ENABLES projekte telkiamasi į paskirstytosios lyderystės plėtrą mokykloje, remiantis menais grįstomis ir įkūnytomis veiklomis. Projekte pasiūlyti įvairūs metodai, pavyzdžiui, koliažas, įkūnytas judėjimas, kūrybinis rašymas, apmąstymas, vaidinimai, improvizacija, miniatiūros.

 

Kitas projektas, „INTELed“, taiko įkūnytąjį mokymąsi ir daugiajusles technikas įtraukiajam ugdymui. Pagrindinės projekto išdavos: mokomasis vadovas, geriausios patirties rinktinė, IRT daugiajuslių žaidimų saugykla internete.

 

 

 

 

 

Pritaikomasis mokymasis

Pritaikomuoju mokymu atsižvelgiama į visų mokinių stiprybes ir poreikius. Kitaip nei diferenciacija, kurios esmė skirti dėmesį atskiriems mokiniams, pritaikomasis mokymas apima visą klasę. Jis turėtų sudaryti sąlygas visiems sėkmingai mokytis, pavyzdžiui, mokinius veiksmingai sugrupuojant, performuluojant klausimus, kad mokiniai turėtų daugiau pagalbinių orientyrų, ar papildomai mokant iš anksto.

 

AILE projekte siekta sukurti technologiją, kurią būtų galima pritaikyti prie kiekvieno mokinio poreikių. Priemonė pagrįsta universaliojo mokymosi dizaino principais. Naudodamiesi šia priemone, mokytojai gali lengviau sukurti prie mokinių poreikių pritaikytą ugdymo programą vienoje platformoje.

 

http://aile-project.com/la-plateforme/

 

Aktyvusis mokymasis

 

Pagrindinis šio mokymosi principas yra į mokinį orientuoti mokymo metodai, iš tiesų įtraukiantys mokinius į mokymosi procesą ir skatinantys pamokose pasirodyti kuo geriau. Mokytojo užduotis – sukurti galimybių mokiniams klasėje atskleisti savo potencialą. Aktyvųjį mokymąsi dažnai galima paskatinti naujoviškai perkuriant mokymosi erdves.

 

„Novigado“ projektas padėjo mokykloms ir mokytojams pereiti nuo tradicinių klasių prie lanksčių mokymosi erdvių, taikant į mokinius orientuoto aktyviojo mokymo(si) metodus. Projekte parengta mokymo programa, padedanti mokykloms taikyti aktyviojo mokymosi principus, gairės, kaip kurti lanksčią mokymosi aplinką, ir mokymosi scenarijų kūrimo priemonė.

 

„2Smile“ projekte atveriama į mokinius orientuota mokymosi perspektyva: siūlomas kitoks požiūris į mokymosi procesą ir paaiškinamas kiekvieno veikėjo vaidmuo jame. Šioje naujoje perspektyvoje laikomasi visą mokyklą apimančios strategijos, pagal kurią visos šalys įsitraukia į ugdymo procesą, mąstoma holistiškai, o mokiniai yra mokymosi proceso centre.

 

 

 

 

 

 

Mišrusis mokymasis

Formaliajame švietime ir mokyme terminu „mišrusis mokymasis“ įvardijamas procesas, kai mokyklos, mokytojai ar mokiniai taiko daugiau nei vieną mokymo(si) metodą. Gali būti derinamos įvairios skaitmeninės ir analoginės mokymosi priemonės, taip pat fizinės mokymosi vietos lauke, istorinėse ir kultūrinėse vietovėse, verslo įmonėse ir kt.

 

SMART-MT projektui pavyko pagerinti nepakankamus matematikos pasiekimus, mokiniams pasiūlius patrauklių skaitmeninių mokymosi priemonių. Projekte taikyta mišriojo mokymosi metodika, į kurią įtraukti atvirkščios pamokos metodai, mokymasis mažais segmentais, žaidybinimas ir atvirieji švietimo ištekliai.

 

FERTILE projekte puoselėjami šiuolaikiniai mokymo metodai, palaikantys tarpdalykinį mokymąsi: meninė raiška derinama su mokomąja robotika, siekiant lavinti kompiuterinį mąstymą mišriojo mokymosi aplinkoje.

 

 

 

 

 

 

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+ programme
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Cyprus
  France
  Latvia
  Lithuania
  Poland
  Portugal
  Romania
  Spain
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Early childhood education (ISCED 0)
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)

Tags

Blended Learning
Learning space
Non-formal learning

School subjects

Informatics / ICT
Technology

Vocational subjects

IT

Key competences

Digital
Technology and engineering