Skip to main content
European School Education Platform

Az „általános felhasználókra” vonatkozó adatvédelmi irányelvek

A European School Education Platform (a továbbiakban „a Platform”) a School Education Gateway portál és az eTwinning portál utódja. Ennek a 2022-ben elindított többnyelvű online felületnek a rendeltetése találkozóhelyet biztosítani az iskolai oktatás minden érintett fele számára, beleértve a koragyermekkori nevelés és gondozás, illetve az alapfokú és a szakmai alapképzést is magában foglaló középfokú oktatás szintjével foglalkozó iskolai alkalmazottakat, kutatókat, politikai döntéshozókat vagy más szakembereket.

 

A felhasználók két szinten szolgáltathatnak személyes adatokat:

 1. Az EU Login felhasználóazonosítási rendszerrel regisztráló felhasználók „általános felhasználókká” válnak. Erre a regisztrációra akkor lehet szükség, ha a felhasználó részt kíván venni a Platform által biztosított tevékenységekben (például online kurzusokon való részvétel, hirdetések publikálása), illetve hozzáférést nyerni a Platform összes szolgáltatásához (például hozzászólás a cikkekhez, különböző elemek elmentése kedvencekként, keresések elmentése).
 2. A Platformon az „általános felhasználóként” regisztrált felhasználók egy további regisztrációval „eTwinning felhasználókká” válhatnak.

 

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a Platform „általános felhasználóira” vonatkozik.

 

MEGJEGYZÉS: A European School Education Platform elindításának idején a korábbi eTwinning portál és a School Education Gateway portál regisztrált felhasználóinak létre kell hoznia egy EU Login felhasználói fiókot, mégpedig ugyanazt az email címet használva, amellyel az eTwinning vagy a School Education Gateway portálon regisztráltak. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a rendszer szinkronizálhassa régi felhasználói fiókjaikat a Platformon létrehozott új felhasználói fiókjaikkal, beleértve a személyes adatoknak az új felhasználói fiókba történő átvitelét is.

 

 

1. Ki a felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért?

 

Az adatkezelő az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA).

 

Az adatok kezeléséért és feldolgozásáért felelős személy az Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) A6 egységének vezetője. Elérhetőségei:

 

Head of Unit A6 of EACEA
European Education and Culture Executive Agency
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brüsszel
Email: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

 

Az EACEA adatkezelési munkájában az alábbi adatkezelők is részt vesznek:

 

Az EUN Partnership AISBL (a továbbiakban: European Schoolnet), amely az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) szerződéses megbízottjaként működteti az eTwinning program Központi Szolgáltatópontját (Central Support Service).

 

Rue de Trèves, 61 (3rd floor)
1049 Brüsszel
Belgium
Telefonszám: +32 2/790 75 75
Email: info@eun.org
Weboldal: www.eun.org

 

Emellett a Tremend Software Consulting SRL, amely szintén az EACEA szerződéses megbízottjaként biztosítja a school-education.ec.europa.eu portál működtetéséhez és fenntartásához szükséges digitális szolgáltatásokat.

 

83 Cluj Stroot, bl. 8B, sc. 1, floor 7, ap.32
RO-030134 Bukarest
Románia
Telefonszám: +40-21-223-7700
Email: hello@tremend.com
Weboldal: https://tremend.com/ 

 

A European School Education Platform IT hosting szolgáltatását az Európai Bizottság Informatikai Főigazgatósága (DG DIGIT) biztosítja.

 

 

2. Milyen személyes adatokat kezelünk, és hogyan?

 

Az adatalanyok, azaz az adatkezelési műveletekben érintett felek a panasztevő, kapcsolattartó és érdeklődő személyek, továbbá minden olyan egyén, aki a European School Education Platformon „általános felhasználóként” regisztrált.

 

A European School Education Platform „általános felhasználójaként” való regisztrációhoz a felhasználóknak EU Login felhasználói fiókot kell használnia. Ebből következően az EU Login felhasználói fiók létrehozásakor megadott „vezetéknév”, „keresztnév” és „email cím” adatokat a Platform felhasználói fiók létrehozásához a rendszer újra felhasználja.

 

A személyes adatok kategóriáinak ismertetése:

 1. A személyek fizikai jellemzőire vonatkozó adatok, beleértve a külső megjelenést, a hangot és az ujjlenyomatot (opcionális). További opcionális személyes adatokat gyűjtünk a felhasználók személyes profiljaiból, ezek esetében azonban a felhasználók döntik el, hogy rendelkezésre bocsátják-e a személyes adatokat, vagy nem. Az opcionális információk közé tartoznak a képek is.
 2. Az adatalanyok magánéletére vonatkozó adatok (opcionális): a fórumokban és más kommunikációs eszközökkel közvetített információk. A Platform együttműködési felületeinek részeként nyilvános fórumokat (illetve további hasonló, harmadik felek által biztosított kommunikációs eszközöket) bocsát a felhasználók rendelkezésére. Ezen online eszközökön keresztül a felhasználók önkéntes alapon megoszthatják hozzászólásaikat, gondolataikat, fényképeiket, videóikat és egyéb típusú tartalmaikat.
 3. Az adatalanyok szakmai pályafutására vonatkozó adatok (opcionális): A Platformon publikált felméréseken keresztül előfordulhat olyan információk gyűjtése, amelyek lehetővé teszik konkrét személyek beazonosítását. Ezekben az esetekben a felmérésben részt vevő felhasználók önkéntes hozzájárulását kérjük személyes adataik kezeléséhez. Amennyiben a felhasználó online kurzusokon vagy projektekben vesz részt, előfordulhat a résztvevők által létrehozott tartalmak (pl. benyújtott feladatok, a feladatok kortársak általi értékelésének eredményei, visszajelzések a feladatok kortársak általi értékelésének eredményeire), valamint a kurzushoz kapcsolódó adatok gyűjtése is (pl. kvízek és kérdőívek kérdéseire adott válaszok, fórumokba írt hozzászólások).
 4. Kiküldetésekre és utazásokra vonatkozó adatok: A felhasználók részt vehetnek saját országaikban vagy más országokban megrendezett, személyes jelenlétet igénylő rendezvényeken, eseményeken. Amennyiben ezeket a szolgáltatásokat igénybe szeretnék venni, előfordulhat, hogy ehhez további adatokat kell szolgáltatniuk.
 5. Nevek, címek, beleértve az email címeket (kötelező).

 

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a felhasználók olyan személyes adatokat szolgáltatnak kéretlenül, mint a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, illetve szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint az egészségügyi állapotra vonatkozó adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, a szexuális életre, szexuális irányultságra vagy egyéb szexuális aspektusokra vonatkozó adatok. Az ilyen jellegű adatokat figyelmen kívül hagyjuk, és ezekre nem terjed ki az adatkezelés és az adatfeldolgozás

 

A Platform lehetőségeket biztosít az EU Academy keretében megrendezett online kurzusokon való részvételre. Az online kurzusokra kizárólag olyan személyek jelentkezhetnek, akik korábban felhasználói fiókot regisztráltak a European School Education Platformon, azonban az online kurzusokon való részvételhez további személyes adatokat nem szükséges megadniuk.

 

 

3. Milyen célokból kezeljük az Ön adatait?

 

A személyes adatok kezelésére azért van szükség, hogy:

 

 • lehetővé tehessük a regisztrált felhasználók számára a Platform által nyújtott szolgáltatások igénybevételét, például:
  • a hozzászólások és hirdetések publikálását,
  • a Platform olyan szolgáltatásainak használatát, mint a kedvencek vagy a keresések elmentése,
  • a felhasználói profilok tartalmasabbá tételét;
 • képesek legyünk kezelni az információs szolgálatunkhoz beérkező megkereséseket,
 • illetve a kifogásolt tartalmakra vonatkozó bejelentéseket stb.;
 • lehetővé tehessük a Platform felhasználói számára, hogy kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló kommunikációt folytathassanak egymással;
 • lehetővé tehessük és elősegíthessük a monitoring és kutatási tevékenységeket;
 • továbbfejleszthessük a Platformon és ennek szolgáltatásain keresztül folytatott tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeinket;
 • friss híreket és releváns információkat szolgáltathassunk a regisztrált felhasználóknak a Platformmal kapcsolatban, illetve tájékoztatást nyújthassunk az Európai Bizottság további hasonló kezdeményezéseiről, amelyek érdekelhetik a portál regisztrált felhasználóit;
 • képesek legyünk ellátni az online kurzusok adminisztrációjával és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat;
 • a hozzáférések, a felhasználási gyakoriság, a keresési szokások, a preferenciák és a beállítások nyomon követése alapján fenntarthassuk és továbbfejleszthessük a felhasználói élmény színvonalát a European School Education Platform, illetve az Európai Bizottság hasonló jövőbeli kezdeményezéseinek keretein belül;
 • képesek legyünk összegyűjteni, kategorizálni és összegezni a felhasználók által a fórumok, illetve más kommunikációs eszközök felületén megosztott tartalmakat;
 • összesített statisztikákat állíthassunk össze, többek között (de nem kizárólag) egy bizonyos időtartamban aktív felhasználók számáról, a felhasználók által preferált témákról, tantárgyakról és/vagy országokról, valamint a felhasználói fiókok használatával kapcsolatos szokásokról.

 

Végül, és kizárólag az EU Academy felületén lebonyolított kurzusok tekintetében a felhasználóknak a kiválasztott kurzusokra való beiratásához, illetve az EU Academy kurzusokhoz az elmentett felhasználói adataik felhasználásával történő hozzáférésének a biztosításához szükséges az adatkezelés (amelyet az EU Academy hajt végre).

 

Amennyiben a European School Education Platformon „általános felhasználóként” regisztrált személyek EU Academy kurzusokra jelentkeznek, ezen személyek nevét, email címét és a kiválasztott kurzusokra vonatkozó adatait továbbítjuk az EU Academy-nek, amely a fenti célokból adatkezelési műveleteket hajt végre ezen adatok felhasználásával, saját adatvédelmi irányelveinek megfelelően (amelyek itt tekinthetők meg). Az EU Academy a kurzusok résztvevőinek előmenetelére és képzési eredményeire vonatkozó adatokat megosztja a European School Education Platformmal.

 

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés (marketing) célokból való felhasználása soha nem engedélyezett.

 

 

4. Milyen jogi előírások alapján gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait?

 

Az adatkezelés jogalapja az, hogy az közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges (az adatkezelés alapját ebben az esetben az uniós jog állapítja meg). ((EU) 2018/1725 rendelet, 5. cikk (1) bekezdés a) pont);

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/817 rendelete (2021. május 20.) az Erasmus+ elnevezésű uniós oktatási és képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189/1, 2021.05.28., 1-33. o.)
 • A Bizottság (EU) 2021/173 végrehajtási határozata (2021. február 12.) az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról
 • A Bizottság 2021. február 12-i C(2021)951 határozata, valamint ennek mellékletei a 2021‒2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret programjainak végrehajtásához kötődő feladatok elvégzése céljából az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökségre (EACEA) ruházott hatáskörökről.

 

Azon adatkezelési esetekben, amelyekre a fenti jogi előírások nem terjednek ki, az adatkezelés jogalapja az, hogy az adatalany hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez ((EU)2018/1725 rendelet, 5. cikk (1) bekezdés d) pont).

 

 

5. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

 

Az European School Education Platformon regisztrált „általános felhasználók” profiljához kapcsolódó személyes adatokat legfeljebb a felhasználóknak a Platform felületére történő legutolsó bejelentkezésétől számított három évig tároljuk. Az utolsó bejelentkezéstől számított 3 év letelte után az érintett felhasználó profilját a rendszer automatikusan anonimizálja, azaz törli az érintett felhasználó személyes adatait.

 

Az utolsó bejelentkezésétől számított 3 év letelte előtt két héttel emlékeztetőt küldünk az érintett felhasználónak arról, hogy felhasználói fiókja hamarosan anonimizálásra kerül, azonban ezt megakadályozhatja azzal, hogy két héten belül újra bejelentkezik a Platformon. Amennyiben az érintett felhasználó nem jelentkezik be az értesítés elküldését követő két héten belül, felhasználói fiókját véglegesen töröljük, és minden személyes adatát anonimizáljuk.

 

Az adatkezelő nem felelős semmilyen olyan adatért vagy információért, amelyeket a felhasználó harmadik felek által szolgáltatott eszközöket használva osztott meg (pl. ha egy online kurzus során a Facebookot, a Twittert, vagy ezekhez hasonló külső online eszközöket használt), ezért az ilyen adatokra vagy információkra az anonimizáció nem terjed ki.

 

Amennyiben egy felhasználó kéri felhasználói fiókja anonimizálását, vagy felhasználói fiókját a rendszer automatikusan anonimizálja, az érintett felhasználó adatai többé nem lesznek elérhetők a European School Education Platform többi regisztrált felhasználója számára.

 

Az adatok tárolása ezután már kizárólag anonim formában történik, olyan módon, amely nem teszi lehetővé a konkrét személyek azonosítását. Amennyiben egy korábban anonimizált profilú felhasználó szeretné újra használni a Platform regisztrációhoz kötött szolgáltatásait, újra regisztrálnia kell magát.

 

Az anonimizált (nem személyes) adatok a továbbiakban csak összesített formában, kizárólag kutatási és monitoring célokból állnak az EACEA, az Európai Bizottság, a nemzeti vagy regionális iskolai hatóságok, a European School Education Platform végrehajtásáért felelős hatóságok, illetve – az adatkezelő jóváhagyása esetén – egyéb harmadik felek rendelkezésére (l. a 6. pontot).

 

Amennyiben szeretné deaktiválni vagy törölni felhasználói fiókját, kérjük, lépjen kapcsolatba információs szolgálatunkkal a következő címen: privacy@esep-support.eu.

 

 

6. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és kinek adhatjuk át azokat?

 

A teljes adatkészlethez a fentebb részletezett célokból kizárólag az alábbiak férhetnek hozzá:

 

 • Az EACEA erre feljogosított alkalmazottai.
 • Az Európai Bizottság, nevezetesen a DG EAC és a DG DIGIT erre feljogosított alkalmazottai. Az EU Academy felületen lebonyolított képzéseken részt vevő felhasználók személyes adataihoz a Közös Kutatóközpont (JRC) erre feljogosított alkalmazottai is hozzáférhetnek.
 • Az EACEA által a European School Education Platform végrehajtásával szerződés útján megbízott szervezetek, például a Központi Szolgáltatópont (a European Schoolnet), illetve a digitális szolgáltató (a Tremend Software Consulting SRL) erre feljogosított alkalmazottai.

 

Nyilvánosság: A felhasználók által szolgáltatott adatok egy része megjelenhet a Platform nyilvános oldalain is. Ez azt jelenti, hogy ezen adatok korlátozás nélkül elérhetők az interneten keresztül. A felhasználóknak ezekben az esetekben joga van törölni az általuk szolgáltatott adatokat. A felhasználók döntései alapján nyilvánosság elé kerülő adatok közé tartozhatnak a következők:

 

a. A felhasználóhoz kötődő szervezetek adatait a portál minden látogatója megtekintheti a szervezetek saját oldalain.

 • A szervezet neve, postai címe, működési helye (település, ország), képe, Facebook oldalának URL címe, Twitter csatornájának URL címe, LinkedIn oldalának URL címe, a szervezet weboldala
 • A szervezettel kapcsolatban álló regisztrált felhasználók adatai (vezetéknév, keresztnév, ország, kép)
 • A szervezet tagjai által közzétett, kurzusokra vagy Erasmus+ lehetőségekre vonatkozó hirdetések

 

 b. A Platform „általános felhasználóinak” adatai

 • Amennyiben egy felhasználó kapcsolatban áll egy vagy több szervezettel, az adott szervezet vagy szervezetek nyilvános oldalain a regisztrált felhasználó következő adatai jelenhetnek meg a portál minden látogatója számára: vezetéknév, keresztnév, ország, bélyegkép (amennyiben a felhasználó föltöltött magáról egy képet).
 • A regisztrált felhasználók személyes profiloldalát kizárólag a többi regisztrált felhasználó tekintheti meg, a felületre való bejelentkezés után. Az ilyen feltételek mellett megtekinthető adatok a következők: vezetéknév, keresztnév, ország, kép, szervezet(ek), felhasználó-típus, a felhasználó által publikált hozzászólások, a felhasználó által kedvencként elmentett tartalmak; illetve információ arról, hogy a felhasználó regisztrált és jóváhagyott résztvevője-e az eTwinning programnak
 • A felhasználók által önként publikált minden hirdetés, hozzászólás, illetve értékelés vagy vélemény nyilvános, azaz a portál minden látogatója számára látható, ha megnyitják a véleményezett vagy értékelt tartalmat. Az ilyen tartalmak a keresőmotorok találatai között is megjelenhetnek.
 • Az online kurzusokon részt vevő regisztrált felhasználók kurzusokhoz kapcsolódó tevékenységeit kizárólag azon regisztrált felhasználók láthatják, akik maguk is résztvevői ugyanannak az online kurzusnak.

 

Az adatok átadása egyéb harmadik felek (pl. kutatóközpontok vagy egyetemek) részére az adatkezelő egyedi és kifejezett jóváhagyása mellett engedélyezhető. Ilyen esetekben az adatok kizárólag anonim formátumban kerülnek átadásra.

 

A Platform korlátozott hozzáférésű eTwinning felületén kialakított eTwinning Csoportok és TwinSpace-ek felületein egyes személyes adatok hozzáférhetők ugyanazon eTwinning Csoportok és TwinSpace-ek többi regisztrált felhasználói számára.

 

Mindezek mellett az adatok közölhetők közhatalmi szervekkel, akik adatkezelési műveleteket is végrehajthatnak ezekkel az adatokkal. A személyes adatok kezelése során e közhatalmi szerveknek be kell tartaniuk az adatkezelés céljának megfelelő, alkalmazandó adatvédelmi szabályokat. Az adatok többek között, de nem kizárólag az alábbi közhatalmi szervekkel közölhetők:

 

 • jogi eljárás esetén az Európai Bírósággal vagy nemzeti bíróságokkal és hatóságokkal, valamint a felek ügyvédeivel és meghatalmazottaival;
 • a Személyzeti Szabályzat 90. cikke alapján benyújtott kérés vagy panasz esetén az illetékes hatáskörrel rendelkező kinevezésre jogosult hatósággal;
 • az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján folytatott vizsgálat esetén az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF);
 • a Bizottság belső ellenőrzési szolgálatával a költségvetési rendelet 118. cikke, valamint az 1653/2004/EK rendelet 49. cikke által ráruházott feladatok tekintetében;
 • a Bizottság Vizsgálati és Fegyelmi Hivatalával (IDOC) a hivatali vizsgálatok és fegyelmi eljárások lebonyolításáról szóló általános végrehajtási rendelkezések megállapításáról szóló, 2019. június 12-i C(2019)4231 bizottsági határozattal, valamint az igazgatási vizsgálatok, fegyelmi elő-eljárások, fegyelmi és felfüggesztési eljárások tekintetében az érintettek Bizottság általi tájékoztatására és egyes adatvédelmi jogainak korlátozására vonatkozó belső szabályok megállapításáról szóló 2019. február 1-jei (EU) 2019/165 bizottsági határozattal összhangban;
 • a Számvevőszékkel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke, valamint az 58/2003/EK tanácsi rendelet 20. cikk (5) bekezdése által ráruházott feladatok tekintetében;
 • az Európai Ombudsmannal az Európai Unió működéséről szóló szerződés 228. cikke által ráruházott feladatok tekintetében;
 • az Európai Ügyészséggel az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet 4. cikke által meghatározott feladatok tekintetében.

 

 

7. Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak védelméről?

 

A Platform szerverei az Európai Adatközpontokban találhatók, a hosting szolgáltatásokat az Amazon Web Services biztosítja. A felhőalapú infrastruktúrát az Európai Bizottság Informatikai Főigazgatósága (DG DIGIT) működteti egy magas szintű védelemmel ellátott környezetben. Az adatközpontokban található adattárolókhoz kizárólag erre feljogosított személyek férnek hozzá, és a helyszínek szigorú fizikai védelem alatt állnak.

 

Az Informatikai Főigazgatóság az IT hosting szolgáltatás biztonságát az Európai Bizottság információbiztonsági politikájával és keretrendszerével, valamint a DG DIGIT ezt kiegészítő Információbiztonsági-politika Keretrendszerével összhangban biztosítja. Lásd még: „az Európai Bizottság informatikai rendszereinek biztonságára vonatkozó szabályokról szóló, 2006. augusztus 16-i C(2006)3602 bizottsági biztonsági határozata”, illetve „az Európai Bizottság informatikai rendszereinek biztonságára vonatkozó 2006. augusztus 16-i végrehajtási szabályok”.

 

A személyes adatok átvitele kizárólag HTTPS-titkosítással zajlik. Külső adathordozókon semmilyen személyes adatot nem szállítunk. Az adatbázisokról készített biztonsági másolatokat megtisztítjuk, és az ezekben foglalt felhasználókra vonatkozó információkat anonimizáljuk.

 

A DG DIGIT anonimizált adatbázis-mentéseket szolgáltat a Központi Szolgáltatópont számítástechnikai csapata számára. Az adatbázisok biztonsági másolatait elmentő rendszerhez kizárólag jelszóval lehet hozzáférni. Az anonimizált adatbázist a Platform továbbfejlesztéséhez használjuk fel. A fejlesztői szerverek erős jelszavas védelemmel vannak ellátva, illetve amennyiben szükséges, VPN-titkosítású hálózati kapcsolatot, valamint sok esetben bioemetrikus azonosítást alkalmaznak. A projekt keretében felhasznált online felületek jelszavas védelmet és engedélyezési eljárásokat alkalmaznak annak érdekében, hogy bármilyen személyes adathoz kizárólag az erre feljogosított személyek férhessenek hozzá. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok biztonsági másolatait soha nem tároljuk külső, hordozható adattároló eszközökön.

 

A Tremend vállalat fejlesztői csapatának kizárólag egy korlátozott számú, név szerint meghatározott tagja (legföljebb 3 fő) rendelkezik az információs rendszerekhez való legmagasabb szintű hozzáféréshez szükséges engedéllyel, és amennyiben személyes adatokat dokumentumokban vagy adatbázisokban tárolnak, ezekhez kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá, akiknek feltétlenül szükséges. Az által, hogy a lehető legkevesebb személy számára engedélyezik az információs rendszerekhez való hozzáférést, az adatkezelő biztosítja, hogy ezek a lehető legkisebb mértékű kockázatnak legyenek kitéve.

 

Az adatátviteli műveleteket SSL/TLS titkosítással hajtják végre, az adatkezeléshez szükséges hozzáférés és a felületek közötti adatátvitel védett körülmények között zajlik.

 

Az EUN-nal és a Tremenddel, mint adatkezelőkkel (szolgáltatókkal) kötött szerződés részét képezi egy, a személyes adatok védelmére vonatkozó szerződéses kikötés, amely biztosítja, hogy a személyes adatok kezelése a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően történjen.

 

 

8. Milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatai tekintetében, és miként gyakorolhatja azokat?

 

Önnek joga van:

 • hozzáférést kérni az Önre vonatkozó, általunk tárolt személyes adatokhoz;
 • személyes adatainak helyesbítését kérni, vagy azokat személyesen helyesbíteni felhasználói profiljában;
 • bizonyos körülmények között személyes adatainak törlését kérni;
 • meghatározott esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
 • egyedi helyzetére hivatkozva bármikor tiltakozni személyes adatainak a feldolgozása ellen;
 • kérni, hogy személyes adatait egy másik adatkezelőhöz továbbítsuk egy széles körben használt, géppel olvasható formátumban („adathordozhatóság”).

 

Az (EU) 2018/1725 rendelet 23. cikke biztosítja az Ön jogát arra, hogy egyedi helyzetére hivatkozva bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

 

Ön jogosult továbbá arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló (azaz kizárólag számítógépek által meghozott) döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna.

 

Mindemellett felhívjuk figyelmét, hogy mivel a személyes adatainak kezelésének jogalapja az, hogy Ön ehhez hozzájárulását adta (az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja, vagy a 10. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján), hozzájárulását bármely időpontban vissza is vonhatja: privacy@esep-support.eu. A hozzájárulás megvonása annak pillanatában lép érvénybe, így nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke kimondja, hogy az uniós intézmények vagy szervek működéséhez kapcsolódó ügyekben e szervek kivételes körülmények között korlátozhatják az egyének bizonyos jogait, az ugyanezen rendeletben meghatározott garanciák tiszteletben tartása mellett. Ilyen korlátozásokról az EACEA által elfogadott, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában publikált (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32021Q0317%2801%29) belső szabályozások is rendelkeznek.

 

Bármilyen ilyen jellegű korlátozás korlátozott ideig érvényes, arányos mértékű, és tiszteletben tartja a fentebb ismertetett jogok szellemiségét. A korlátozás feloldására akkor kerül sor, ha a bevezetését indokló tényezők megszűnnek. Az érintett fél részletes adatvédelmi tájékoztatást kap, amint a korlátozás időszaka lezárul.

 

Általánosságban az érintett fél tájékoztatást kap a korlátozás bevezetésének fő indokairól, kivéve akkor, ha ez a tájékoztatás semmissé tenné magát a korlátozást.

 

Önnek joga van a korlátozásra vonatkozóan panaszt tenni az európai adatvédelmi biztosnál.

 

 

9. Önnek joga van jogorvoslati kérelmet (panaszt) benyújtani az illetékes hatóságokhoz a személyes adatainak védelmét érintő bármilyen konfliktus vagy probléma esetén.

 

Amennyiben bármilyen problémája merülne fel a személyes adatok védelmével kapcsolatban, a fentebb ismertetett postai címen vagy hivatalos email címen keresztül bármikor kapcsolatot teremthet az adatkezelővel (l. 1. pont).

 

Az adatkezelő mellett az EACEA adatvédelmi tisztviselőjéhez is fordulhat, a következő e-mail címen: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

 

Mindezen lehetőségek mellett bármikor panaszt tehet az európai adatvédelmi biztosnál: https://edps.europa.eu/


[i] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 295, 2018.11.21., 39. o.)

 

Updated on 05.10.23