Skip to main content
European School Education Platform
Expert article

Naisc á gcruthú idir scoileanna agus an timpeallacht chun an t-oideachas a fheabhsú

Is imní a thagann aníos arís agus arís do pháirtithe leasmhara oideachais é scoileanna a fheabhsú. San alt seo, déanann José Luís Muñoz Moreno ón Autonomous University of Barcelona machnamh ar an tábhacht a bhaineann leis an gcomhoibriú idir scoileanna agus pobail sa phróiseas seo.
a school boy meeting a firefighter
Image: яна винникова / stock.adobe.com

Tá go leor iarrachtaí déanta tuiscint a fháil ar an gcaoi ar féidir le scoileanna athrú chun dul i ngleic le héilimh sochaí a bhfuil castacht, athrú, agus éiginnteacht i gceist léi. Dhírigh cuid acu ar fhorbairt ghairmiúil múinteoirí, cuid eile ar ról na foirne bainistíochta mar lucht curtha chun cinn an aistrithe oideachais, agus dhírigh cuid eile ar an gcomhoibriú idir scoileanna agus an pobal áitiúil a fheabhsú.

 

Bunaítear an caidreamh scoile-pobail trí eagraíochtaí agus cumainn rannpháirteacha de ghnáth, agus trí chomhthéacsanna neamhfhoirmiúla trí eispéiris a roinnt, cruinnithe, agus comhráite, etc. É sin ráite, is gá go mbeadh láithreacht institiúide níos mó ag scoileanna ina bpobal, mar nach ndéanann teaghlaigh na scoláirí amháin suas é, ach hallaí pobail, seirbhísí sóisialta agus sláinte, ionaid oiliúna agus ollscoileanna, aonaid chultúrtha agus spóirt, cumainn chomharsanachta, leabharlanna, iarsmalanna, agus na meáin áitiúla, etc. Tá sé tábhachtach tacú le comhpháirtíochtaí scoile-pobail ó thaobh na rannpháirtíochta daonlathaí san oideachas de, a bhfuil luach ann féin ag baint leis agus a chumasaíonn feabhsú ar phróisis oideachais.

 

Is féidir le dul chun cinn maidir leis seo cabhrú dul i ngleic leis na dúshláin atá roimh scoileanna maidir leis an bhfonn atá orthu feabhsú. Is samplaí sonracha iad tionscnaimh faoi leith a léiríonn an luach a bhaineann leis an gcaidreamh idir scoil agus pobal, ar nós:

 

 

Tá sé tábhachtach go mbaineann na comhoibrithe go dlúth le tacaíocht agus le muinín cómhalartach. Cuireann an pobal le tógáil oideachas trí obair na scoileanna a neartú agus trí acmhainní a chur ar fáil, páirt a ghlacadh i dtionscadail comhroinnte, agus comhoibrithe idirinstitiúide a chur chun cinn, etc. Ar an lámh eile de, tógann scoileanna a bpobal tríd an gceart don oideachas a chinntiú, tríd an muintearas agus aitheantas a chothú, trí chomhoibriú ar chomhthograí, trína ndoirse a oscailt don phobal, trí bheith tiomanta do thograí coitinne, agus trí líonraí a bhunú, etc. Tugann sé seo údar don ghá bogadh i dtreo scolaíocht níos oscailte, solúbtha, agus ionchuimsithí.

 

Is féidir an comhoibriú neartaithe idir scoileanna agus a bpobail áitiúla a bhaint amach, a fhad is a bhaineann sé leis an mbainistíocht oideachais, trí chomhsheimineáir a eagrú, feasacháin maidir le hoideachas a fhoilsiú, agus spás agus am a chur ar leataobh le haghaidh comhráite, etc. É sin ráite, le gníomhartha den chineál seo a dhéanamh fíor, is gá luachanna agus imní a roinnt, meonta indibhidiúla agus roinnte a athrú, an feidhmiú institiúideach a theastaíonn a athrú, stíleanna agus dinimicí pearsanta a athrú, agus fás le chéile.

 

Faoi dheireadh, is deis é an líonrú chun comhoibriú córasach comhordaithe agus comhlántach a atá ábalta sineirgí agus caidrimh a chruthú i spásanna oscailte agus éagsúla chun comhchuspóirí a bhaint amach trí idirghabhálacha sonracha a chleachtadh go héifeachtach. Is gá do scoileanna agus a bpobail áitiúla páirt ghníomhach a ghlacadh i líonrú atá spreagtha ag an bhfoghlaim choiteann, tríd an machnamh criticiúil agus féinmheasúnú, agus roinnt eolais.

 

Ligfeadh sé seo do scoileanna agus dá bpobail glacadh le dúshláin nua dhearfacha, forbairt tograí oideachais a luathú, foghlaim ó chleachtais nuálacha, agus caidrimh chómhalartacha a spreagadh. Ba cheart do nasc an líonraithe le forbairt scoileanna agus a bpobail teacht leis na hathruithe eagraíochtúla atá ábalta próisis oideachasúla a fheabhsú.

 

I dtaca leis seo, d’fhéadfadh idirghabháil ó thaobh bainisteoirí agus ceannaí oideachasúla a bheith ina cnámh droma do na próisis seo agus na hathruithe inmhianaithe agus riachtanacha á spreagadh, go háirithe sna pobail is leochailí, agus i ndeireadh na dála, feabhas a chur ar shláinte agus conair a gcuid scoláirí.

 

 

Is Ollamh i Roinn na hOideolaíochta Feidhmí in Autonomous University of Barcelona agus ball an Center for Research and Studies for Organizational Development CRiEDO é José Luís Muñoz Moreno. Baineann an príomhréimse taighde atá aige leis an rannpháirtíocht shóisialta san oideachas.

 

Additional information

 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Parent / Guardian
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator

Tags

School partnerships and networks

Key competences

Personal
Personal, social and learning to learn
Social and learning