Skip to main content
European School Education Platform
Peer-reviewed article

Treoir do mhúinteoirí an todhchaí maidir leis an dea-chleachtas i gcur chuige STEAM i dtionscadail eTwinning

Is cur chuige idirdhisciplíneach foghlama é STEAM (eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht, ealaíona, agus matamaitic) atá ag éirí níos coitianta agus ina mbíonn an scoláire ina chruthaitheoir eolais, agus ní ina atáirgeoir amháin. Níl creat modheolaíochta a bhfuil cur síos maith déanta air sa tsamhail oideachasúil seo, áfach, mar sin, is féidir le múinteoirí, go háirithe múinteoirí a bhfuil níos lú taithí acu, deacrachtaí a bheith acu lena chur i bhfeidhm.
science lesson
Image: Pexels / Alena Darmel

Is é aidhm an staidéir seo an bhearna seo a líonadh trí smaoineamh teagasc STEAM a chur in iúl ag baint úsáid as tionscadail eTwinning a cuireadh i bhfeidhm in Kazimierz Nowak Elementary School in Dąbrówka na Polainne. Trí anailís a dhéanamh ar na tionscadail ó thaobh cur chuige STEAM de agus trí na príomhscileanna a d’fhorbair scoláirí a mheas, réitítear sa staidéar seo plean ceachta atá bunaithe ar shamhail STEAM do mhúinteoirí amach anseo.

 

Scrúdaigh muid na cúig bhunghné atá i gceist leis an gcur chuige STEAM i gceithre thionscadal. Rinneadh comparáid idir na scileanna agus an t-eolas a bhí ag na scoláirí roimh an tionscadal agus ina dhiaidh trí mhionagallaimh a dhéanamh le 16 scoláire. Rinneadh éifeachtacht oideachasúil a chur i gcomparáid leis an gcroíchuraclam i dtíortha na scoileanna comhpháirteacha. Chomh maith leis sin, rinneadh féidearthacht taighde an tionscadail bliana a mheas. Bunaithe ar na tionscadail STEAM a ndearnadh anailís orthu, is féidir a rá go gcuireann siad bunchloch mhaith dea-chleachtas ar fáil ar féidir samhail tionscadail STEAM eTwinning a bhunú uirthi. Deimhníonn gníomhaíochtaí na dtionscadal gur féidir leis na healaíona a bheith ina mbunchloch d’hipitéisí agus d’fhionnachtana eolaíocha mar forbraíonn scoláirí príomhinniúlachtaí in go leor treonna, comhtháthaítear curaclaim réimse ábhar agus forbraítear le linn na dtionscadal na hinniúlachtaí a theastaíonn ó scoláirí don chéad stad eile den oideachas agus ullmhaítear iad don mhargadh saothair.

 

Eochairfhocail: ceachtanna eolaíochta, STEAM, modheolaíocht STEAM, eTwinning, comhoibriú scoile-ollscoile, oideachas eolaíochta

Údair: Katarzyna Sieińska & Tomasz Ordza, Adam Mickiewicz University, Poznań, an Pholainn

 

Íoslódáil an t-alt iomlán (PDF)

 

Leagadh an páipéar seo isteach mar chuid de ghlaoch ar pháipéir 2022 a díríodh ar thaighdeoirí luathghairme agus rinne piarmheasúnóirí seachtracha measúnú air. Féach anseo na hailt ar fad a roghnaíodh ón nglaoch céanna.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Researcher
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)

Tags

School subjects

Natural Sciences

Key competences

Science