Skip to main content
European School Education Platform

Research

Tacú le taighde ag leibhéal áitiúil agus é a chur os comhair an phobail

Children painting with water colours

Amharc-ealaín i seomraí ranga an Bhéarla mar Theanga Iasachta: Taighde gníomhaíochta beag i mbunoideachas na Gréige

San alt seo pléitear staidéar taighde gníomhaíochta ina ndéantar iniúchadh ar an gcaoi ar féidir le hamharc-ealaín cur le foghlaim an Bhéarla mar Theanga Iasachta (EFL) i mbunoideachas na Gréige, ar an gcineál cur chuige teagaisc a fhéadfaidh tacú le rannpháirtíocht scoláirí i gceachtanna EFL agus ar an gcaoi ar féidir le comhtháthú amharc-ealaíon feabhas a chur ar chleachtais teagaisc.
Arts
Language learning
Pupils using laptops together

TFC in aistriú digiteach an oideachais i scoileanna i nDeisceart na Spáinne i gcomhthéacs na foghlama iarphaindéime.

Is é aidhm an staidéir seo anailís a dhéanamh ar an dearcadh i leith an aistrithe dhigitigh in oideachas iarphaindéime i scoileanna i nDeisceart na Spáinne. Chun críche seo, díreoidh an staidéar ar cheisteanna a bhaineann le cur i bhfeidhm chlár aistrithe digitigh (#TDE). Díreoidh an staidéar seo ar scoláirí, ar mhúinteoirí, ar fhoirne bainistíocht scoile, ar theaghlaigh, agus ar pháirtithe leasmhara eile i 12 scoil ó leibhéal na naíscoile go leibhéal na bunscoile agus na meánscoile.
Digital tools
Online learning
science lesson

Treoir do mhúinteoirí an todhchaí maidir leis an dea-chleachtas i gcur chuige STEAM i dtionscadail eTwinning

Is cur chuige idirdhisciplíneach foghlama é STEAM (eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht, ealaíona, agus matamaitic) atá ag éirí níos coitianta agus ina mbíonn an scoláire ina chruthaitheoir eolais, agus ní ina atáirgeoir amháin. Níl creat modheolaíochta a bhfuil cur síos maith déanta air sa tsamhail oideachasúil seo, áfach, mar sin, is féidir le múinteoirí, go háirithe múinteoirí a bhfuil níos lú taithí acu, deacrachtaí a bheith acu lena chur i bhfeidhm.