Skip to main content
European School Education Platform

Ranganna teagaisc

Smaointe praiticiúla agus treoir maidir do mhúinteoirí agus scoileanna

Young pupils sitting in a group

An fhoghlaim shóisialta agus mhothúchánach a spreagadh sa seomra ranga

Is cur chuige oideachasúil é an fhoghlaim shóisialta agus mhothúchánach (SEL) a bhfuil sé mar aidhm aige cumais shóisialta agus mhothúchánacha na scoláirí a chothú ionas go n-éiríonn leo go hacadúil, go sóisialta, agus go gairmiúil.
Inclusion
Social skills
Children studying together during a science lesson

Conas an ‘A’ in STEAM a thabhairt isteach

Is cur chuige nuálach i leith na foghlama é STEAM (eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht, ealaíona, agus matamaitic) a chuireann an chruthaitheacht chun cinn agus a mhéadaíonn rannpháirtíocht na scoláirí trí na healaíona a chomhtháthú le hábhair eolaíochta. San alt seo, cuirfear oideoirí ar an eolas ar smaointe agus acmhainní maidir le STEAM a chur i láthair sa seomra ranga.
Arts

Conas is féidir le hoideachas scoile cur le rannpháirtíocht na hóige?

Tá ról lárnach ag oideachas scoile i dtaca le rannpháirtíocht na hóige a chur chun cinn agus muinín a spreagadh i measc daltaí maidir lena dtionchar ar an domhan a bhfuil siad beo ann. Fiosróidh an rang teagaisc seo roinnt acmhainní úsáideacha ar conas saonáracht ghníomhach a éascú sa seomra ranga.

Cuir chuige uile-scoile ar an bhfoghlaim ar son inbhuanaitheachta: conas tús a chur

Tá aicsean de dhíth chun ardchuspóir an AE go mbeidh an Eoraip mar an chéad Mhór Roinn atá neodreach ó thaobh aeráide de ón earnáil oideachais agus oiliúna. Tá cuir chuige uile scoile i gcroílar na foghlama éifeachtaí ar son inbhuanaitheachta. Fiosróidh an t-alt seo acmhainní úsáideacha agus smaointe ptaiticiúla chun glacadh le inbhuanaitheacht uile-scoile.

Ceachtanna foghlamtha ó chogaidh eile i stair na hEorpa a theagasc

Le linn tréimhsí de choimhlint, ar nós an chogaidh san Úcráin, tagann ceist na scéalta stairiúla agus conas a múintear iad chun solais. Déanfaidh an rang teagasc seo mionscrúdú ar conas is féidir le múinteoirí staire deacracht agus difríocht a shárú chun an ábhar a dhéanamh nithiúil do gach aon dalta.
Cultural heritage
Cultural diversity

Tóg Do Ghléas Féin (TDGF) a Chuir i bhFeidhm i do sheomra ranga féin

Tá an teicneolaíocht ag éirí níos coitianta sa seomra ranga, cuireann 'Tóg Do Ghléas Féin' (TDGF) bealaí foghlama nua ar fáil do mhúinteoirí agus do dhaltaí araon. Is cúis imní láithreach é modhanna níos éifeachtaí ó thaobh costais de a aimsiú chun daltaí a spreagadh sa seomra ranga. Léiríonn an rang teagaisc seo roinnt acmhainní agus nodanna praiticiúla chun go gcuirfidh do scoil féin tús leis an aistéar TDGF.
Digital tools

Conas cuntas Logáil Isteach AE a chruthú

I 2022, tiocfaidh na hardáin de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, an Tairseach Oideachais Scoile agus eTwinning le chéile mar an tArdán d'Oideachas Scoile Eorpach; beidh na hábhair uilig in aonáit amháin. Beidh an tArdán d'Oideachas Scoile Eorpach inrochtana trí Logáil Isteach AE, an tseirbhís fhíordheimhniú úsáideora de chuid an Choimisiúin Eorpaigh. Treoróidh an rang teagaisc seo thú trí chuntas Logáil Isteach AE a chruthú, a ligeann d'úsáideoirí údaraithe rochtain a fhail ar raon leathan de sheirbhísí idirlín le seoladh rphost agus pasfhocal amháin.
Announcements

An Tuarascáil Faireacháin ar Oideachas agus Oiliúint: conas ceann de na tuarascáil bhliantúil is mó in oideachas na hEorpa a úsáid

Is í An Tuarascáil Faireacháin ar Oideachas agus Oiliúint an phríomh-anailís bhliantúil ar chúrsaí oideachais san Aontas Eorpach. Déanann an Mhonatóireacht tuairiscí ar chuspóirí ar leibhéal an AE atá mar chuid den chreat straitéiseach fad-téarmach san oideachas. Chomh maith leis sin, díríonn an Mhonatóireacht isteach ar "phríomh-théama". Glacfaidh an rang teagaisc seo thú trí phríomh-ghnéithe na Monatóireachta agus inseoidh sé duit conas iad a chur i bhfeidhm i do chuid oibre.
Policy development

Litearthacht sna meáin agus an bhréagaisnéis a thusicint

Agus gach mac máthair idir dhaltaí agus mhúinteoirí ag brath ar theicneolaíochtaí digiteacha ina saolta laethúla, go háirithe i rith na paindéime, tá litearthacht sna meáin níos tábhachtaí ná riamh roimhe. Beidh an rang teagaisc seo ag amharc ar roinnt acmhainní cuidiúla i dtaca le litearthacht sna meáin agus an bhréagaisnéis
Media literacy

Cad é mar a chuirim feabhas ar atá idir lámha agam? Taighde gníomhachta chun forbairt ghairmiúil na múinteoirí a chur chun cinn

Ligeann an taighde ghníomhachta do mhúinteoirí tuilleadh a fhoghlaim faoi chleachtas sheomra ranga dá gcuid, chun a stór oideolaíoch a shaibhriú agus chun machnamh a dhéanamh ar an dóigh a mbíonn siad ag teagasc. Tríd an taighde gníomhachta, is féidir le dearcthaí agus féiniúlachtaí gairmiúla na múinteoirí bheith ag síoréabhlóidiú, de réir mar a bhíonn siad ag smaoineamh ar a gcuid riachtanas ina gcomhthéacs féin.
Professional development
Pedagogy