Skip to main content
European School Education Platform
News item

Inniúlacht fiontraíochta: síol na cruthaitheachta agus na nuálaíochta a chur in intinn aos óg na hEorpa

Ní bheidh gach duine ina fhiontraí gairmiúil, tá sé riachtanach a chinntiú go bhforbraíonn agus go gcothaíonn scoileanna san Eoraip an inniúlacht fiontraíochta. Faigh amach cén fáth!
students planning together
Adobe Stock/halfpoint

An fhiontraíocht mar scil fadsaoil 

Síleann muid ar fad luach a bheith le cruthaitheacht, smaointeoireacht chriticiúil, agus réiteach fadhbanna, chomh maith le buanseasmhacht agus glacadh freagrachta – is céimeanna tógála tábhachtacha meonta nuálacha iad seo ar fad. Cuimsíonn an fhiontraíocht, agus é ar cheann de phríomhinniúlachtaí don fhoghlaim fhadsaoil an Choimisiúin Eorpaigh, na tréithe seo ar fad agus níos mó. Tá eolas, scileanna, agus meonta éagsúla ann is féidir a chur i bhfeidhm san oideachas, agus sa saol gairmiúil agus pearsanta freisin, bunaithe ar an méid atá i gCreat EntreComp.

An fhiontraíocht i scoileanna

Léiríonn torthaí suirbhé (2022) go bhfuil inniúlachtaí na nuálaíochta agus na fiontraíochta comhtháite i gcuraclam na scoile trí chur chuige traschuraclaim (55%) agus mar ábhar aonair (36%) i bhformhór na gcásanna. Dúirt beagnach 80% gur cheart níos mó béime a leagan ag leibhéal na scoile ar an dá inniúlacht. Síleadh gurb iad na cleachtais is éifeachtaí chun na hinniúlachtaí seo a fhorbairt ná gníomhaíochtaí lasmuigh den scoil a nascann scoláirí leis an bpobal áitiúil nó le gnólachtaí áitiúla, saotharlanna nuálaíochta a thugann deis do scoláirí páirt a ghlacadh i dtionscadail taighde, agus tionscadail idirnáisiúnta.

Samplaí de thionscadail maidir leis an bhfiontraíocht a chothú a léiríonn Dea-Chleachtas

Ba é an aidhm a bhí le EnterSchoolMinds ná scoláirí a chumasú le scileanna a bhaineann leis an meon fiontrach, ag díriú ar mhúinteoirí, scoláirí, agus tuismitheoirí. Áirítear i measc t\horthaí an tionscadail scéimeanna teastasaithe, ábhar oiliúna, agus tacair uirlisí.

 

Réitigh Network of Entrepreneurial Schools (NES) leabhrán cuimsitheach d’acmhainní agus uirlisí do bhunscoileanna, i measc rudaí eile.

 

Mar chuid den tionscadal KidVenture cruthaíodh cluiche ríomhaireachta foghlama do pháistí le go bhfoghlaimeoidís faoin bhfiontraíocht.

 

Acmhainní breise

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools
Entrepreneurship

Key competences

Digital
Entrepreneurship
Personal, social and learning to learn