Skip to main content
European School Education Platform

Ábhar nua

Tuairimí na saineolaithe agus suirbhéanna ar an oideachas scoile

keywords and a handshake

Suirbhé ar chláir mheantóireachta scoile

De ghnáth tagraíonn meantóireacht do dhuine a bhfuil taithí aige/aici, an meantóir, ag cabhrú le duine eile ó thaobh scileanna agus eolas faoi leith a fhorbairt a chuirfidh lena f[h]ás gairmiúil agus pearsanta. Ag leibhéal na scoile, bíonn deiseanna meantóireachta ar fáil do scoláirí, agus dírítear anseo ar a bhfeidhmiú oideachasúil de ghnáth agus ar thacaíocht shóisialta mhothúchánach, agus do mhúinteoirí i gcomhthéacs na oiliúna tosaigh nó clár forbartha gairmiúla leantaí, mar shampla.
Professional development
a school boy meeting a firefighter

Naisc á gcruthú idir scoileanna agus an timpeallacht chun an t-oideachas a fheabhsú

Is imní a thagann aníos arís agus arís do pháirtithe leasmhara oideachais é scoileanna a fheabhsú. San alt seo, déanann José Luís Muñoz Moreno ón Autonomous University of Barcelona machnamh ar an tábhacht a bhaineann leis an gcomhoibriú idir scoileanna agus pobail sa phróiseas seo.
School partnerships and networks
Interview visual - Paul Downes

Education Talks: Conairí i dtreo na rathúlachta scoile

Roinn an tOllamh Paul Downes, Stiúrthóir an Ionaid Mhíbhuntáiste Oideachais in Institiúid Oideachais Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, a gcuid tuairimí le déanaí maidir le togra nua an Choimisiúin Eorpaigh maidir le Moladh ón gComhairle ar Chonairí i dTreo na Rathúlachta Scoile. Leagtar bearta beartais amach sa cháipéis maidir le dul i ngleic leis an luathfhágáil scoile agus le gnóthachtáil íseal i mbunscileanna.
Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being
young girls holding hands

An fhoghlaim shóisialta agus mhothúchánach don mheabhairshláinte agus don fholláine

Feictear anois mar thoradh ar thionchar síceolaíochta na paindéime go bhfuil gá le córas oideachais atá níos comhbháiche agus níos truachríoche chun tacú le riachtanais shóisialta agus mhothúchánacha páistí agus daoine óga. San alt seo, déanann Carmel Cefai ó University of Malta cur síos ar an gcaoi ar féidir an t-ábhar seo a phlé.
Social skills
Well-being
A teacher and a special needs pupil with a magnifying glass

Oideachas ionchuimsitheach nó riachtanais speisialta? Treochtaí agus ceisteanna reatha san Eoraip

Deirtear níos minice agus níos minice go bhfuil sé riachtanach córais oideachais níos ionchuimsithí a bhunú agus gur dúshlán é ar fud na hEorpa. De réir dearcthaí comhaimseartha ar an oideachas ionchuimsitheach, is ‘prionsabal eagrúcháin’ atá mar bhonn le struchtúir agus próisis scoile. Tugann oideachas ionchuimsitheach comhdheiseanna foghlama do gach foghlaimeoir de réir cur chuige ceartabhunaithe i leith an oideachais (European Agency, 2018a).
Inclusion
Special needs education
Hands and musical notes

STEAMing up the score

San alt seo, pléann an Dr Daithí Kearney a aistear pearsanta mar léachtóir ceoil agus an chaoi ar imir STEAM (eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht, ealaín, agus an mhatamaitic) tionchar ar a gcur chuige teagaisc.
Arts
Education talk interview on artificial intelligence with Marco Neves

Education Talks: An intleacht shaorga san oideachas

Cén chaoi a bhfuil an intleacht shaorga (IS) ag imirt tionchar ar an oideachas agus céard iad na príomhcheisteanna d’oideoirí? Éist leis an agallamh le Marco Neves, múinteoir agus comhairleoir, le tuilleadh a fhoghlaim.
School governance