Skip to main content
European School Education Platform

An Gradam Eorpach don Teagasc Nuálach

An Gradam Eorpach don Teagasc Nuálach

Leagann an Gradam Eorpach don Teagasc Nuálach béim ar chleachtais nuálacha sa teagasc agus san fhoghlaim a forbraíodh mar chuid de chomhthionscadail i réimse an oideachais scoile agus an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna tosaigh. Bhí an clár Erasmus+ mar bhonn leis an togra. 


Gach bliain, bronntar suas le 4 ghradam i ngach tír atá páirteach sa chlár Erasmus+, gradam amháin i ngach ceann de na catagóirí thíos:

 

  • oideachas agus cúram na luath-óige
  • bunoideachas
  • meánoideachas
  • scoileanna an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (VET) 

 

 

Aithnítear go bliantúil béim théamach uileghabhálach a bhaineann leis na haoisghrúpaí ar fad de réir tosaíochtaí an Limistéir Oideachais Eorpaigh. Sa bhliain 2022, baineann téama na bliana le togra Bauhaus Eorpaigh Nua (NEB) an Choimisiúin: ‘Ag foghlaim le chéile, ag cur chun cinn na cruthaitheachta agus na hinbhuanaitheachta’. Baineann na gnéithe seo a leanas leis: 

 

  • ‘Cruthaitheacht’ –  gné a bhaineann le tosaíocht ‘álainn’ an NEB, ar téama tábhachtach san oideachas é. Sa chomhthéacs seo, rachfar i ngleic leis an tionchar a bhíonn ag áiteanna agus ailtireacht ar an bhfoghlaim. 
  • ‘Inbhuanaitheacht’ – tosaíocht ghinearálta an Choimisiúin agus eochairghné NEB.
  • ‘Foghlaim le chéile’ – gné ionchuimsitheach agus rannpháirteach, tosaíocht ghinearálta an Choimisiúin agus gné NEB.
 
Is iad na Gníomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus+ atá freagrach as na tionscadail bhuaiteacha a roghnú trí lucht faighte na ngradam a roghnú, trí ghearrliosta a chur le chéile de na hiarrthóirí a bhféadfaí gradam a bhronnadh orthu, nó trí ghlaoch oscailte a fhógairt. Chun níos mó eolais a fháil ar an bpróiseas roghnúcháin i do thír féin, féach le do thoil suíomh gréasáin na Gníomhaireachta Náisiúnta atá i gceist.
Updated on 08.11.22