Skip to main content
European School Education Platform

Beartas príobháideachais “d’úsáideoirí ginearálta”

Beartas príobháideachais “d’úsáideoirí ginearálta”

Réamhrá: Tuairisc ghearr maidir leis an bpróiseáil

Is comharba na n-ardán Tairseach Oideachais Scoile agus eTwinning é The European School Education Platform (dá ngairtear ‘an tArdán’ anseo). Tá sé mar aidhm ag an ardán ilteangach ar líne seo, a seoladh in 2022, a bheith ina phointe teagmhála don fhoireann scoile ar fad (ó oideachas agus cúram na luath-óige, go bunscolaíocht agus meánscolaíocht, lena n-áirítear an gairmoideachas agus an ghairmoiliúint tosaigh), taighdeoirí, lucht ceaptha beartas agus páirtithe leasmhara eile i réimse an oideachais scoile.

Cuirtear sonraí pearsanta ar fáil in 2 shraith: 

 1. Clárú le Logáil Isteach AE mar úsáideoirí “ginearálta”, chun páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí (ar nós páirt a ghlacadh i gcúrsaí ar líne nó postálacha a chur isteach) agus a bheith ábalta úsáid a bhaint as gnéithe uile an ardáin (ar nós tráchtanna a fhágáil faoi ailt, nithe a chur sna ceanáin, nó cuardaigh a shábháil).  
 2. Clárú breise mar úsáideoir eTwinning (eTwinner):  

 

Baineann an beartas reatha príobháideachais le húsáideoirí “ginearálta” an ardáin.

NB. Tráth lainseáil an European School Education Platform, is gá d’úsáideoirí eTwinning agus/nó an Tairseach Oideachais Scoile atá ann cheana féin cuntas Logála Isteach AE a chruthú ag baint úsáid as an seoladh céanna ríomhphoist a úsáideadh le clárú ar eTwinning nó don Tairseach Oideachais Scoile ar mhaithe lena n-iarchuntas agus a gcuntas nua a shioncrónú, aistriú sonraí pearsanta go dtí an cuntas nua san áireamh. 

 

 

1. Cé atá freagrach as do shonraí pearsanta a phróiseáil?

 

Is é an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr an rialaitheoir sonraí.

 

Is é an duine atá ainmnithe mar an duine freagrach as oibríochtaí próiseála ná: 

 

Ceann Aonad A6 EACEA 
An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussels
Seoladh ríomhphoist: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

 

Ina theannta sin, oibríonn EACEA leis na próiseálaithe seo a leanas:

 

Oibríonn EUN Partnership AISBL (dá ngairtear An Líonra Scoile Eorpach anseo feasta) Lárchóras Tacaíochta eTwinning mar chonraitheoir de chuid na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr.   

Rue de Trèves, 61 (3ú hurlár)
1040 An Bhruiséil
An Bheilg
Fón: +32 2/790 75 75
Ríomhphost: info@eun.org 
Suíomh gréasáin: www.eun.org
 

 

Ina theannta sin, soláthraíonn Tremend Software Consulting SRL, mar chonraitheoir de chuid EACEA freisin, na seirbhísí digiteacha is gá chun school-education.ec.europa.eu a bhainistiú agus a choimeád.

 

83 Cluj Stroot, bl. 8B, sc. 1, urlár 7, árasán.32
RO-030134 Bucuresti (Búcairist)
An Rómáin
Fón: +40-21-223-7700
Ríomhphost: hello@tremend.com
Suíomh gréasáin: https://tremend.com/

 

Cuireann Ard-Stiúrthóireacht Faisnéisíochta Choimisiún an AE (DG DIGIT) an tseirbhís óstála TF ar fáil don ardán.

 

 

2. Céard iad na sonraí pearsanta a dhéantar a phróiseáil agus cén chaoi?

 

Is gearánaigh, comhfhreagraithe agus daoine a dhéanann na hiarrataí agus daoine aonair a bheartaíonn clárú ar ardán an Tairseach Oideachais Scoile mar “úsáideoir ginearálta” iad na hábhair sonraí.

 

Chun clárú mar “úsáideoir ginearálta”, is gá d’úsáideoirí cuntas Logála Isteach AE a úsáid, agus dá réir sin, athúsáidfear an “céadainm”, an “sloinne” agus an “seoladh ríomhphoist” atá in úsáid cheana féin le haghaidh an chuntas Logála Isteach AE, le haghaidh chuntas an Ardáin.

 

Tuairisc maidir le catagóirí na sonraí pearsanta

 

 1. Maidir le tréithe fisiciúla daoine chomh maith le híomhá, guth, nó méarloirg (roghnach). Bailítear sonraí pearsanta roghnacha le haghaidh phróifíl ball agus is féidir le cláraí cinneadh a dhéanamh i dtaobh ar cheart na sonraí sin a thabhairt nó nár cheart. Íomhánna atá i gceist leis an bhfaisnéis roghnach.
 2. Maidir le réimse príobháideach an ábhair sonraí (roghnach): Faisnéis ó fhóraim agus ó uirlisí cumarsáide eile ar líne: cuireann an tArdán fóraim phoiblí (nó uirlisí cumarsáide tríú páirtí comhchosúla) ar fáil mar chuid dá chomharspásanna. Is féidir le húsáideoirí tráchtanna, smaointe, grianghraif, físeáin, agus acmhainní eile a roinnt ar bhonn deonach ar na huirlisí ar líne seo.
 3. Maidir le gairm an ábhair sonraí (roghnach): Féadfaidh an tArdán faisnéis inaitheanta phearsanta a fháil nuair a chuirtear faisnéis ar fáil mar fhreagra ar shuirbhé (sa chás seo iarrfar ar an úsáideoir toiliú a chur ar fáil le faisnéis den chineál sin a roinnt). Má ghlacann an duine páirt i gcúrsa ar líne nó i dtionscadal, féadfaidh muid ábhar ar leith a ghineann scoláirí a bhailiú, ar nós tascanna a leagadh isteach, tascanna piarghrádaithe agus aiseolas scoláirí maidir le piarghrádú. Bailítear sonraí cúrsaí freisin, ar nós freagraí scoláirí i quizeanna, iontrálacha fóram agus suirbhéanna.
 4. Maidir le misin agus turais: Féadfaidh rannpháirtithe páirt a ghlacadh in imeachtaí ar an láthair ina dtír féin nó i dtír eile. Féadfaidh siad faisnéis a chur isteach chun críche páirt a ghlacadh i dtionscnaimh den chineál seo.
 5. Maidir le hainmneacha agus le seoltaí, lena n-áirítear seoltaí ríomhphoist (éigeantach)
 6. Féadfaidh leis na hábhair sonraí sonraí pearsanta gan iarraidh a chur isteach a léiríonn bunadh ciníoch nó eitneach, tuairimí polaitíochta, creideamh oscailte reiligiúnach nó fealsúnach, ballraíocht i gceardchumann, sláinte, sonraí géiniteacha, sonraí bithmhéadracha chun críche duine nádúrtha a shainaithint go huathúil, saol gnéis nó claonadh gnéis nó eile den chineál seo, déanfar neamhaird dóibh seo, áfach, agus ní dhéanfar iad a phróiseáil.

 

Cuireann an tArdán deis ar fáil d’úsáideoirí páirt a ghlacadh i gcúrsaí ar líne trí mheán Acadamh an AE. Is gá cuntas úsáideora ar an European School Education Platform (féach thuas) a chruthú le clárú do chúrsa ar líne, ach ní theastaíonn aon fhaisnéis phearsanta bhreise.

 

 

3. Cén fáth a ndéanann muid próiseáil ar do chuid sonraí? 

 

Is gá sonraí pearsanta ar an Ardán a phróiseáil chun críche:

 

Ligean d’úsáideoirí úsáid a bhaint as seirbhísí an ardáin ar nós: tráchtanna agus postálacha a fhoilsiú, úsáid a bhaint as gnéithe éagsúla an ardáin ar nós ceanán nó cuardaigh a sábháladh, cur le próifíl na n-úsáideoirí, fiosrúcháin na deisce cabhraigh a láimhseáil, postálacha agus tráchtanna a ‘thuairiscigh’ úsáideoirí eile a fhiosrú, etc., ligean d’úsáideoirí an Ardáin cumarsáid a dhéanamh le chéile agus comhoibriú de réir mheon na muiníne agus an mheasa frithpháirtigh, gníomhaíochtaí monatóireachta agus taighde a cheadú agus a éascú, cuspóirí for-rochtana agus cumarsáide a fhorbairt faoi chuimsiú an Ardáin agus a seirbhísí, an fhaisnéis is déanaí agus faisnéis ábhartha a bhaineann leis an Ardán a chur chuig úsáideoirí cláraithe, gníomhaíochtaí ábhartha eile a thagann faoi thionscnaimh an Choimisiúin Eorpaigh ina bhféadfadh siad suim a léiriú a chur in iúl d’úsáideoirí cláraithe, riar agus cur i bhfeidhm cúrsaí ar líne a chumasú, an t-eispéireas úsáideora a chumasú agus a fheabhsú laistigh den tionscadal seo agus de thionscadail chomhchosúla a fhorbróidh an Coimisiún Eorpach amach anseo trí rialú rochtana, minicíocht úsáideoirí, iompraíocht chuardaigh, sainroghanna pearsanta agus socruithe a rianú, a bheith in ann ábhar úsáideora sna fóraim agus ar na huirlisí plé eile a bhailiú, a chatagóiriú, agus a achoimriú, staitisticí comhiomlána a sholáthar, lena n-áirítear, gan a bheith teoranta dóibh, líon na n-úsáideoirí le linn tréimhse faoi leith, rogha ábhar agus/nó tíortha a roghnaigh úsáideoirí, agus úsáid cuntas.

 

Faoi dheireadh, agus teoranta do rannpháirtíocht sna cúrsaí a dhéantar in Acadamh an AE, is gá le próiseáil sonraí (a chuirfear i gcrích in Acadamh an AE) chun críche: an t-úsáideoir a chlárú don chúrsa a roghnaigh sé agus rochtain ar an gcúrsa a thabhairt d’úsáideoirí in Acadamh an AE agus a ndintiúir a choimeád acu.

 

Déanfar ainmneacha, seoltaí ríomhphoist, agus rogha cúrsa úsáideoirí “ginearálta” an European School Education Platform a bheartaíonn cúrsaí oiliúna a dhéanamh a roinnt le hAcadamh an AEagus déanfaidh an tAcadamh iad a phróiseáil ag cloí le beartais phríobháideachais Acadamh an AE (féach taifead ar phróiseáil sonraí anseo) chun críche na gcuspóirí thuasluaite a bhaint amach. Roinnfear sonraí maidir le dul chun cinn foghlaimeoirí agus toradh an chúrsa oiliúna leis an European School Education Platform.

 

Ní fhéadfaidh sonraí pearsanta a úsáid le haghaidh margaíochta riamh.

 

 

4. Cén bunús dlí atá le próiseáil do chuid sonraí pearsanta?

 

Is gá an phróiseáil a dhéanamh chun cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe d’institiúid nó do chomhlacht an Aontais (arna leagan síos i nDlí an Aontais (Airteagal 5(1) (a) de Rialachán 2018/1725);

 

 • Rialachán (AE) 2021/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2021 lena mbunaítear Erasmus+: Clár an Aontais um oideachas agus oiliúint, an óige agus spórt agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013 (IO L 189, 28.5.2021, lgh. 1–33),
 • Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/173 an 12 Feabhra 2021 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr.
 • Cinneadh C(2021)951 ón gCoimisiún agus na hiarscríbhinní a ghabhann leis dtarmligtear cumhachtaí chuig EACEA le haghaidh bhainistiú na gclár sa CAI 2021-2027.

 

Tá an phróiseáil nach gclúdaítear leis na bunúis dlí thuasluaite bunaithe ar thoiliú an ábhair sonraí (Airteagal 5(1)(d) ó Rialachán 2018/1725).

 

 

5. Cá fhad a choimeádann muid do chuid sonraí pearsanta?

 

I gcás an úsáideora ghinearálta atá cláraithe ar European School Education Platform coimeádtar na sonraí a bhaineann le próifíl an úsáideora ar feadh trí bliana i ndiaidh logáil isteach deireanach an úsáideora. Trí bliana i ndiaidh an logála isteach deireanach, athraítear próifíl an úsáideora go hanaithnid go huathoibríoch, i.e. scriosfar na sonraí pearsanta.

 

Coicís roimh thrí bliana gan aon logáil isteach, seolfar fógra chuig an úsáideoir lena chur in iúl di/dó go bhfuiltear ar tí a p[h]róifíl a athrú go hanaithnid agus gur féidir leis/léi sin a sheachaint trí logáil isteach arís laistigh de choicís. Mura logálann an t-úsáideoir isteach arís laistigh de choicís, scriosfar go buan a p[h]róifíl. I gcás logáil isteach ar bith, déantar anaithnid ansin an fhaisnéis phearsanta ar fad.

 

Ní faoi fhreagracht an rialaitheora sonraí aon sonraí pearsanta a d’fhéadfadh an t-úsáideoir a bheith tar éis a chur isteach trí uirlisí tríú páirtí (e.g. le linn dó uirlis sheachtrach ar líne ar nós Facebook, Twitter, a úsáid i rith cúrsa ar líne) agus dá bhrí sin ní bhaineann an t-anaithnidiú leo.

 

Sa chás go lorgaíonn úsáideoirí anaithnidiú a gcuntas nó go ndéantar an cuntas a anaithnidiú go huathoibríoch, ní fheicfidh úsáideoirí eile an European School Education Platform aon sonraí.

 

Coinneofar na sonraí i bhfoirm anaithnid nach féidir a úsáid chun duine a aithint go pearsanta. Más maith le húsáideoirí a bhfuil cuntas anaithnidithe acu leanúint ar aghaidh ag úsáid an ardáin, beidh orthu clárú arís.

 

Bíonn na sonra anaithnidithe (sonraí neamhphearsanta) í ar fáil i bhformáid chomhiomlánaithe ar mhaithe le cuspóirí taighde agus monatóireachta amháin do EACEA, don CE, d’údaráis scoile náisiúnta nó réigiúnach, d’údaráis atá i gceannas ar the European School Education Platform a chur i bhfeidhm agus do thríú páirtithe eile (féach Mír 6) faoi údarú an rialaitheora sonraí.

 

Chun cuntas a chur as feidhm nó a scriosadh, déan teagmháil leis an Deasc Chabhrach ag: privacy@esep-support.eu.

 

 

6. Cé aige a bhfuil rochtain ar do chuid sonraí pearsanta agus cé dó a nochtar iad?

 

Chun críche na gcuspóirí a dtuairiscítear thuas, beidh rochtain ar na sonraí iomlána teoranta go docht do:

 

 • Baill foirne ainmnithe EACEA,
 • Baill foirne ainmnithe an Choimisiúin Eorpaigh, foireann ainmnithe DG EAC agus DG DIGIT go háirithe, agus, do shonraí pearsanta úsáideoirí i gcúrsaí oiliúna ar ardán Acadamh an AE, foireann ainmnithe JRC.
 • Baill foirne údaraithe na heagraíochta atá ar conradh ag agus a oibríonn thar ceann an EACEA chun an European School Education Platform a chur i bhfeidhm, i.e. Lársheirbhís Tacaíochta (an Líonra Scoile Eorpach) agus soláthraí seirbhíse digití (Tremend Software Consulting SRL)

 

An Pobal i gCoitinne: Taispeánfar i spás poiblí an Ardáin cuid de na sonraí atá curtha isteach ag úsáideoirí, rud a chiallaíonn go mbeidh faisnéis den chineál seo inrochtana go héasca ar an Idirlíon. Sa chás seo, is féidir le húsáideoirí a gcuid sonraí a scriosadh más mian leo. Is iad na sonraí a fhéadfar a dhéanamh poiblí, ach úsáideoir an cinneadh a dhéanamh, ná na sonraí seo a leanas go háirithe:

 

a. Bíonn sonraí eagrúcháin an úsáideora le feiceáil ag gach úsáideoir ar leathanach na heagraíochta:

 • ainm, seoladh, cathair, tír, pictiúr, URL Facebook, URL Twitter, URL LinkedIn agus suíomh gréasáin,
 • cláraithe atá cleamhnaithe leis an eagraíocht (céadainm, sloinne, tír, pictiúr),
 • cúrsaí, agus postálacha Erasmus+ a chruthaigh baill na heagraíochta.

 

b. Sonraí “úsáideora ghinearálta” an Ardáin:

 • tá na sonraí úsáideora seo a leanas le feiceáil ag gach úsáideoir ar leathanach na heagraíochta poiblí amháin (má tá an t-úsáideoir cleamhnaithe le heagraíocht amháin nó níos mó): céadainm, sloinne, tír, mionsamhail den phictiúr (má cuireadh ar fáil í),
 • ní bhíonn rochtain ar leathanach próifíle úsáideora ach ag úsáideoirí eile atá logáilte isteach, lena n-áirítear an fhaisnéis seo a leanas: céadainm, sloinne, tír, pictiúr, eagraíocht(aí), cineál an úsáideora, tráchtanna atá déanta ag an gcláraí, ailt atá curtha sna ceanáin ag an úsáideoir, agus má tá an cláraí faofa ag eTwinning,
 • tá aon phostáil, trácht, a dhéanann úsáideoir cláraithe ar bhonn deonach poiblí i.e. le feiceáil ag úsáideoirí an tsuímh gréasáin nuair a fhéachann siad ar an mír ar fágadh tráchtanna fúithi nó a ndearnadh a mheas, agus in-aisfhaighte tríd na hinnill chuardaigh,
 • ní féidir ach le húsáideoirí cláraithe a chláraigh freisin don chúrsa sonrach ar líne gníomhú úsáideora sna cúrsaí ar líne a fheiceáil

 

Is féidir aistriú sonraí faoi leith do thríú páirtithe sonracha eile (e.g., ionad taighde agus ollscoileanna) a cheadú faoi údarú sonrach an rialaitheora sonraí, agus, i gcásanna den sórt sin, aistreofar aon sonraí i bhformáid anaithnidithe.

 

Beidh sonraí pearsanta áirithe inrochtana laistigh de réimse srianta eTwinning, eTwinning Groups, agus TwinSpaces do bhaill faoi seach na réimsí sin.

 

Ina theannta sin, féadfaidh sonraí a bheith nochta d’údaráis phoiblí, agus próiseáilte ag na húdaráis seo i gcomhlíonadh na rialacha cosanta sonraí is infheidhme de réir chuspóir an phróiseála, lena n-áirítear inter alia:

 

 • Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh nó breitheamh nó údarás náisiúnta chomh maith le dlíodóirí agus gníomhairí na bpáirtithe i gcás nóis imeachta dlíthiúil.
 • An tÚdarás Inniúil Ceapacháin i gcás iarratais nó gearáin a thaisceadh faoi Airteagail 90 ó na Rialacháin Foirne;
 • OLAF i gcás imscrúduithe a rinneadh i gcur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999;
 • Seirbhís um Iniúchóireacht Inmheánach an Choimisiúin laistigh de scóip na gcúram a gcuireann airteagal 118 ón Rialachán Airgeadais agus airteagal 49 ó Rialachán (CE) Uimh. 1653/2004 orthu;
 • Oifig Imscrúdaithe agus Araíonachta an Choimisiúin de réir Cinneadh ón gCoimisiúin an 12 Meitheamh 2019 lena leagtar síos forálacha ginearálta cur chun feidhme maidir le seoladh fiosrúchán riaracháin agus imeachtaí araíonachta - C(2019)4231 agus Cinneadh (AE) 2019/165 ón gCoimisiún an 1 Feabhra 2019 maidir le rialacha inmheánacha a bhaineann le faisnéis a sholáthair do hábhair sonraí agus le srian ar chuid dá gcearta cosanta sonraí i gcomhthéacs fiosrúchán riaracháin, imeachtaí réamh-araíonachta, araíonachta, agus fionraí a dhéanamh.
 • An Chúirt Iniúchóirí maidir leis na tascanna a thagann faoina cúraimí de bhun Airteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus Airteagal 20, alt 5 de Rialachán (CE) Uimh. 58/2003;
 • An tOmbudsman Eorpach faoi raon na dtascanna a thagann faoina chúraimí de bhun Airteagal 228 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.
 • Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh faoi raon Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2017/1939 an 12 Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle lena gcuirtear i bhfeidhm comhair feabhsaithe maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh.

 

 

 7. Cén chaoi a gcosnaíonn muid do chuid sonraí pearsanta?

 

Óstaítear freastalaithe an Ardáin ar Amazon Web Services i Lárionaid Sonraí na hEorpa. Bainistíonn DG DIGIT an néalbhonneagar i dtimpeallacht ardslándála. Níl rochtain ach ag baill foirne údaraithe ar na meáin stórála sna hIonaid Sonraí agus bíonn na suíomhanna faoi réir slándáil fhisiciúil dhocht.

 

Cinntíonn DG DIGIT slándáil na seirbhíse óstála TF de réir Bheartas agus Chreat an Choimisiúin maidir le Slándáil Faisnéise agus Creat comhlántach DG DIGIT maidir le Slándáil Faisnéise. Féach freisin Cinneadh C(2006)3602 an 16 Lúnasa 2006 ón gCoimisiún a bhaineann le "Slándáil córas faisnéise a úsáideann an Coimisiún Eorpach" agus "Rialacha an 16.8.2006 maidir le slándáil córas faisnéise a úsáideann an Coimisiún Eorpach a chur i bhfeidhm".

 

Ní roinntear sonraí pearsanta ach amháin agus úsáid á baint as criptiú HTTPS. Ní aistrítear sonraí pearsanta ag baint úsáid as meáin stórála. Ina theannta sin, déantar sláintiú ar aon chúltaca bunachar sonraí agus déantar anaithnidiú ar faisnéis úsáideora.

 

Soláthraíonn DG DIGIT do dhumpáil bhunachair sonraí anaithnidithe fhoireann theicniúil an Lárionaid Tacaíochta. Tá an tseirbhís cúltaca bunachair laistiar de chóras faoi chosaint pasfhocail. Baintear úsáid as an mbunachar sonraí anaithnidithe le haghaidh forbairt ardáin. Úsáideann na freastalaithe forbartha uile rochtain pasfhocail láidir agus, más gá, ceangal criptithe VPN, agus i roinnt mhaith cásanna, rochtain bithmhéadrach. Baineann ardáin ar líne a úsáidtear mar chuid den tionscadal úsáid as rochtain faoi chosaint pasfhocail agus córais cheada chun bac a chur ar aon duine nach bhfuil údaraithe rochtain a fháil ar shonraí pearsanta. Ní stóráltar aon chúltaca bunachar sonraí a bhfuil sonraí pearsanta stóráilte ann ar aon ghléas stórais inbhainte.

 

Níl rochtain ach ag líon teoranta daoine aonair ainmnithe (3 ar a mhéad) ó fhoireann forbartha Tremend Consulting ar an leibhéal is airde ceada i gcórais faisnéise, agus i gcás sonraí pearsanta atá stóráilte i gcomhad nó i mbunachar sonraí, tá an rochtain sin ar bhonn riachtanas rochtana. Trí chinntiú nach bhfuil rochtain ar na córais faisnéise ach ag an líon is lú úsáideoirí, cinntíonn an próiseálaí sonraí an leibhéal is ísle riosca.

 

Déantar criptiú trí SSL/TLS ar shonraí faoi bhealach, déantar bainistiú, rochtain agus aistriú sonraí ar ardáin go slán.

 

Cuirtear clásal conarthach maidir le cosaint sonraí isteach sa chonradh leis na próiseálaithe (soláthraithe sonraí) EUN Partnership AISBL agus Tremend Software Consulting le cinntiú go ndéantar sonraí pearsanta a phróiseáil de réir na reachtaíochta cuí.

 

 

8. Céard iad na cearta atá agat maidir le do chuid sonraí pearsanta agus cén chaoi ar féidir leat iad a fheidhmiú?

 

 

Tá sé de cheart agat:

 • Rochtain ar na sonraí pearsanta a choimeádann muid ort a iarraidh;
 • Ceartú do chuid sonraí pearsanta a iarraidh, nó an ceartú a dhéanamh tú féin, i do phróifíl;
 • I ndálaí ar leith, scriosadh do chuid sonraí pearsanta a iarraidh;
 • I ndálaí ar leith, srianadh phróiseáil do chuid sonraí pearsana a iarraidh;
 • Cur i gcoinne phróiseáil do chuid sonraí pearsanta ar fhorais a bhaineann le do chás sonrach;
 • Aistriú do chuid sonraí chuig eagraíocht eile i bhformáid chaighdeánach inléite ag meaisín a úsáidtear go coitianta (iniomparthacht sonraí) a iarraidh;

 

Tá sé de cheart agat cur i gcoinne phróiseáil do chuid sonraí pearsanta ar fhorais a bhaineann le do chás sonrach faoi fhorálacha Airteagal 23 ó Rialachán 2018/1725.

 

Tá sé de cheart agat freisin gan a bheith faoi réir cinntí uathoibrithe (atá déanta ag meaisíní amháin) a imríonn tionchar ort, mar a shainítear i ndlí.

 

Ina theannta sin, ós rud é go bhfuil próiseáil seo do chuid sonraí pearsanta bunaithe ar do thoiliú [Airteagal 5(1)(d) nó Airteagal 10(2)(a) ón rialachán maidir le cosaint sonraí], tabhairt faoi deara le do thoil gur féidir leat é a tharraingt siar ag am ar bith trí ríomhphost a chur chuig privacy@esep-support.eu, agus beidh éifeacht aige seo ó thráth d’aistarraingthe. Beidh an phróiseáil bunaithe ar do thoiliú roimh a aistarraingthe dleathach go fóill.

 

Forálann Airteagal 25 ó Rialachán (AE) 2018/1725, maidir le hábhair a bhaineann le hoibriú institiúidí agus comhlachtaí an AE, gur féidir leis an gcomhlacht is deireanaí atá luaite srian a chur le cearta áirithe atá ag daoine aonair i gcásanna eisceachtúla agus de réir na gcosaintí a leagtar síos sa Rialachán sin. Foráiltear srianta den chineál seo i rialacha inmheánacha arna nglacadh ag EACEA agus arna bhfoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021Q0317%2801%29).

 

Beidh aon srian den chineál seo teoranta ó thaobh ama, comhréireach, agus urramóidh sé bunús na gceart thuasluaite. Bainfear é a luaithe nach bhfuil na dálaí lena dtugtar údar do na srianta infheidhme a thuilleadh. Gheobhaidh tú fógraí níos sainiúla maidir le cosaint sonraí nuair a bheidh an tréimhse seo istigh.

 

Mar riail ghinearálta, cuirfear tú ar an eolas maidir leis na príomhchúiseanna atá le srian, mura gcuirfeadh an fhaisnéis seo éifeacht an tsriain ar ceal.

 

Tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh le MECS maidir le scóip an tsriain.

 

 

9. Do cheart dul i muinín i gcás coimhlinte ar aon cheist a bhaineann le sonraí pearsanta

 

I gcás coimhlinte ar aon cheist a bhaineann le sonraí pearsanta, is féidir leat dul i dteagmháil leis an rialaitheoir sonraí ag an seoladh agus bosca feidhmiúil ríomhphoist thuasluaite (Pointe 1).

Is féidir leat freisin dul i dteagmháil le Maoirseoir ar Chosaint Sonraí EACEA ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Is féidir leat gearán a chur faoi bhráid an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí ag am ar bith: https://edps.europa.eu/.


[i] Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE Téacs atá ábhartha maidir le LEE, IO L 295, 21.11.2018, lch. 39.