Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Oppilaiden STEAM-koulutukseen sitoutumisen lisääminen

STEAM on pedagoginen lähestymistapa oppimiseen, jossa taideaineet yhdistetään STEM-aineisiin (lyhenne tulee englannin sanoista Science, Technology, Engineering, Mathematics) ja jota käytetään oppilaiden luovuuden, tutkimisen ja ongelmanratkaisun ohjaamiseen. Monialainen lähestymistapa edistää molempia sukupuolia paremmin osallistavaa oppimista kannustamalla tyttöjä tutustumaan tieteellisiin aineisiin ja tekemällä taiteesta houkuttelevampaa pojille.
teacher explaining robotics to students
Adobe Stock/Monkey Business

Jatka lukemista ja tutustu seruaaviin EU-rahoitteisiin hankkeisiin, jotka näyttävät, miten STEAM-aineita voi opettaa vuorovaikutteisesti ja osallistavasti.

 

Oppilaiden osallistaminen STEAM-opetuksessa

 

Meneillään oleva Steam Builders -hanke pyrkii osallistamaan oppilaita STEAM-toimintaan erilaisilla monitieteisillä opetusmenetelmillä. Oppilaat saadaan innostumaan aiheesta hyödyntämällä konkreettisia elämäntilanteita pelkän teoriaan perustuvan oppimisen sijaan. Hankkeessa on kehitetty pedagogisia aineistoja, joissa historiallisen kulttuuriperinnön avulla matematiikan ja luonnontieteiden käsitteitä selitetään ja liitetään ymmärtämistä auttaviin konteksteihin. Tähän mennessä hankkeessa on laadittu pedagoginen opas, epävirallista koulutusta STEAM-aineissa koskeva kirjanen ja opetusmateriaaleja, jotka auttavat opettajia soveltamaan oppiainerajat ylittävää lähestymistapaa.

 

ArtIST-hanke pyrkii kehittämään monialaisia ohjelmia, joissa yhdistyvät taiteet ja teknologia, kovat ja pehmeät taidot, liike-elämä ja yrityskoulutus. Se suunnittelee ja toteuttaa maisteritason moduuleja, joissa taide yhdistetään innovaation, yrittäjyyden ja tieteiden koulutukseen. Luovan elementin lisääminen auttaa hanketta modernisoimaan STEM-aineiden opetuksen ja parantaa oppilaiden kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisu- ja viestintätaitoja. Joustavan modulaarisen rakenteen ansiosta sekä opettajat että oppilaat voivat yhdistellä STEAM-moduuleja omien tarpeidensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Hankkeessa on tuotettu ohjelman käyttöönottoa helpottavia kattavia opetusaineistoja.

 

 

 

 

Europeana-verkkoalusta tarjoaa digitaalisen pääsyn eurooppalaiseen kulttuuriperintömateriaaliin erilaisten teemojen ja aiheiden mukaan. Verkkosivustolla on vapaasti käytettävissä aineistoa, kuten taideteoksia, kirjoja, musiikkia, videoita ja sanomalehtiä, joilla voi rikastuttaa STEM-oppimista. Myös Teaching with Europeana -blogi on arvokas resurssi opettajille tuntisuunnitelmien vaihtamiseen ja vinkkien ja mielipiteiden jakamiseen. Europeanassa STEAM-oppimisskenaarioille on varattu oma alue. Se sisältää yksityiskohtaisia tuntisuunnitelmia ja tehtäviä, joilla kulttuuriperintöä voi yhdistää STEM-oppiaineisiin kuten matematiikkaan.

 

 

 

 

CESIE-keskuksen (Centre of European Studies and Initiatives) kehittämän IN2STEAM-hankkeen tarkoituksena on innostaa koululaisia ja etenkin tyttöjä tavoittelemaan uraa STEM-aloilla. Hanke antaa opettajille tarvittavat taidot STEAM-käsitteiden opettamiseen alemmalla perusasteella. Hankkeiden yhteisenä teemana on oppilaiden luovuuden, kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen. Nämä taidot täydentävät oppilaiden teknisiä kykyjä ja antavat heille valmiudet 2000-luvun työelämää varten. Hankkeessa nuorten tyttöjen kiinnostusta STEM-aineisiin lisätään asettamalla sukupuolten tasa-arvoa toteuttavat opetusmenetelmät etusijalle, koska naiset ovat edelleen aliedustettuja STEM-alojen töissä. Resursseihin kuuluu verkkokoulutusmoduuleja ja opettajille suunnattuja ohjeita STEAM-menetelmien tehokkaaseen käyttöönottoon luokassa.

 

 

 

Investointi opetushenkilöstöön

 

STEAMonEdu pyrkii lisäämään STEAM-koulutuksen omaksumista ja vaikutusta investoimalla opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen. Se tukee opettajia joko monimuotoisilla koulutusohjelmilla tai rohkaisemalla heitä osallistumaan sidosryhmien yhteisöön, jossa opettajat voivat vaihtaa kokemuksia ja jakaa parhaita käytäntöjä muiden kanssa. Hankkeessa on laadittu opettajille suunnattu koulutuskäsikirja, STEAM-opetuksen käytänteitä koskeva opas ja osaamiskehys STEAM-aineiden opetushenkilöstöä varten.

 

STE(A)M IT on Euroopan ensimmäinen yhtenäistetty STEM-viitekehys, joka edistää innovatiivista ja oppiaineiden rajat ylittäviä lähestymistapoja STEAM-opetukseen. Se tarjoaa koulutusohjelmia, työkaluja ja ohjeita perus- ja toisen asteen oppilaitosten opettajille sekä EU-tasoisen uraohjaajien verkoston, jonka ansiosta voidaan herättää kiinnostusta STEM-alojen työpaikkoihin. Viitekehys edistää monitieteistä lähestymistapaa STEM-oppiaineiden opettamiseen, jotta oppilaiden kiinnostusta kyseisten alojen tutkintoihin ja uramahdollisuuksiin voidaan lisätä.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Union
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  France
  Germany
  Italy
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags