Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Vaihtoehtoja innovatiiviseen opettamiseen ja oppimiseen

Ei ole olemassa mitään tiettyä oikotietä tai taikatemppua, jolla luokkahuoneesta tehdään innovatiivisempi. Innovointi voi olla osa opettajan tekemiä pieniä valintoja tai osa laajempaa kontekstia, jossa oppiminen tapahtuu.
Illustration: Colourful lightbulb
Adobe Stock / CROCOTHERY

Tässä artikkelissa tarkastellaan muutamia pedagogisia menetelmiä, jotka eivät ole välttämättä uusia mutta jotka voivat oikein käytettynä hyödyttää suuresti oppijoita.

 

Kehollinen oppiminen

 

Kehollisessa oppimisessa painotetaan koko kehon osallistumista oppimisprosessiin, eli siinä huomioidaan niin mieli, keho, fyysinen toiminta, ajattelu kuin tunteetkin. Kehollinen oppiminen voi saada oppilaat osallistumaan emotionaalisesti enemmän kuin pelkkä paikallaan istuminen. Fyysisillä aktiviteeteilla voi olla myönteinen vaikutus oppilaiden kognitiivisiin taitoihin ja oppimistuloksiin.

 

ENABLES-hankkeen tavoitteena on kehittää yhteisöllistä johtajuutta kouluissa taidepohjaisen ja kehollisen toiminnan kautta. Hankkeessa esitellään erilaisia menetelmiä, esimerkiksi kollaasit, kehollinen liike, luova kirjoittaminen ja reflektointi, draama ja improvisaatio sekä vinjetit.

 

INTELed-hankkeessa puolestaan käytetään kehollista oppimista ja moniaistillisia menetelmiä osallistavaan opetukseen. Hankkeen tärkeimpiä tuotoksia ovat koulutuskäsikirja, parhaiden käytäntöjen kokoelma sekä luettelo moniaistillisista tietokonepeleistä.

 

 

 

Mukautettu oppiminen

Mukautetussa opetuksessa otetaan huomioon kaikkien oppilaiden vahvuudet ja tarpeet. Toisin kuin eriyttämisessä, jossa keskitytään yksittäisiin oppilaisiin, mukautetussa opetuksessa tarkastellaan koko luokkaa. Tavoitteena on luoda kaikille oppilaille mahdollisuuksia saada onnistumisen kokemuksia, esimerkiksi ryhmittelemällä oppilaita tehokkaasti, tarjoamalla enemmän tukea muotoilemalla kysymyksiä eri tavoin tai antamalla etukäteen lisäopetusta.

 

AILE-hankkeessa pyritään tarjoamaan tekninen työkalu, jota voi mukauttaa kunkin oppilaan tarpeisiin. Työkalu on kehitetty kaikille oppijoille soveltuvan opetuksen suunnittelun periaatteiden mukaisesti. Tätä työkalua käyttämällä opettaja voi laatia yhdellä alustalla opetussuunnitelman, joka on räätälöity oppilaiden vaatimusten mukaan.

 

http://aile-project.com/la-plateforme/

 

Aktiivinen oppiminen

Keskeisenä periaatteena tässä on, että opetusmenetelmät ovat oppilaskeskeisiä, osallistavat oppilaita aidosti oppimisprosessiin ja kannustavat heitä saavuttamaan koko potentiaalinsa oppitunneilla. Opettajan tehtävänä on luoda oppilaille mahdollisuuksia saavuttaa potentiaalinsa luokassa. Aktiivista oppimista voidaan usein tukea innovatiivisesti suunnitelluilla oppimistiloilla.

 

Novigado-hanke tuki kouluja ja opettajia siirtymisessä perinteisestä luokkahuoneesta muunneltaviin oppimistiloihin oppilaskeskeisten aktiivisen oppimisen ja opettamisen menetelmien avulla. Hankkeessa kehitettiin koulutusohjelma, joka auttaa kouluja soveltamaan aktiivisen oppimisen periaatteita, antaa ohjeita muunneltavien oppimisympäristöjen toteuttamiseen ja esittelee oppimisskenaariotyökalun.

 

2Smile-hanke taas tarjoaa oppilaskeskeisen oppimisnäkökulman esittelemällä erilaisen lähestymistavan oppimisprosessiin ja kuvailemalla kunkin toimijan tehtävän siinä. Tämä uusi näkökulma perustuu koko koulua koskevaan strategiaan, jossa kaikki tahot osallistuvat koulutusprosessiin kokonaisvaltaisen ajattelun mukaisesti ja oppilaat ovat oppimisprosessin keskiössä.

 

 

 

Monimuoto-oppiminen

Virallisessa koulutuksessa monimuoto-oppiminen tarkoittaa, että koulut, opettajat tai oppilaat käyttävät useampaa kuin yhtä opetus- tai oppimismenetelmää. Siinä voidaan yhdistää useita digitaalisia ja analogisia oppimisvälineitä, samoin kuin fyysisiä tiloja, kuten ulkotiloja, historiallisia tai kulttuurikohteita, yrityksiä ja monia muita.

 

SMART-MT-hankkeessa onnistuttiin vähentämään oppilaiden alisuoriutumista matematiikassa antamalle heidän käyttöönsä kiinnostavia digitaalisia oppimisvälineitä. Hankkeessa hyödynnettiin monimuoto-oppimista ja käytettiin käänteistä opetusta, mikro-oppimista, pelillistämistä ja avoimia oppimateriaaleja.

 

FERTILE-hanke edistää nykyaikaisia opetusmenetelmiä, joissa arvostetaan monitieteistä oppimista yhdistämällä taiteellista ilmaisua opetusrobotiikkaan. Näin pyritään kehittämään ohjelmoinnillista ajattelua monimuotoisen oppimisen ympäristössä.

 

 

 

 

 

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+ programme
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Cyprus
  France
  Latvia
  Lithuania
  Poland
  Portugal
  Romania
  Spain
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Early childhood education (ISCED 0)
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)

Tags

Blended Learning
Learning space
Non-formal learning

School subjects

Informatics / ICT
Technology

Vocational subjects

IT

Key competences

Digital
Technology and engineering