Skip to main content
European School Education Platform

Oppaat

Käytännön ideoita ja ohjeita opettajille ja kouluille

Young pupils sitting in a group

Sosiaalisen ja emotionaalisen oppimisen edistäminen luokassa

Sosiaalinen ja emotionaalinen oppiminen (SEL) on pedagoginen lähestymistapa, jolla pyritään edistämään oppilaiden sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja, joista on hyötyä heille koulussa, yhteiskunnassa ja työelämässä.
Inclusion
Social skills
Children studying together during a science lesson

Miten taideaineet toteutetaan STEAM-opetuksessa?

STEAM (englannin sanoista science, technology, engineering, arts, mathematics) on innovatiivinen lähestymistapa oppimiseen, joka yhdistää luonnontieteellisiin aineisiin taideaineita luovuuden ja aktiivisen osallistumisen edistämiseksi. Tässä artikkelissa esitellään opettajille ideoita ja aineistoja STEAM-mallin käyttämiseen opetuksessa.
Arts

Miten kouluopetuksella voidaan edistää nuorten osallistumista?

Kouluopetuksella on keskeinen rooli nuorten osallistumisen edistämisessä ja oppilaiden luottamuksen vahvistamisessa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Tässä oppaassa tarkastellaan muutamia hyödyllisiä aineistoja, joilla voi edistää aktiivista kansalaisuutta luokassa.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa kestävää kehitystä koskevaan oppimiseen: miten päästä alkuun?

EU:n kunnianhimoinen tavoite tehdä Euroopasta maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä vaatii toimia koulutusalalla. Kokonaisvaltaiset lähestymistavat ovat tehokkaan kestävää kehitystä koskevan oppimisen ydin. Tässä artikkelissa esitellään hyödyllisiä aineistoja ja käytännön ideoita kokonaisvaltaisen kestävyyden omaksumiseen koulussa.

Euroopan aiempia sotia koskevasta historianopetuksesta opittua

Ukrainan sodan kaltaisten konfliktien aikana kysymys historian kertomuksista ja niiden opettamisesta tulee uudella tavalla ajankohtaiseksi. Tässä oppaassa tarkastellaan sitä, millä tavalla historianopettajat voivat käsitellä selkkauksia ja eriäviä näkemyksiä siten, että oppiaine on mielekäs kaikille oppilaille.
Cultural heritage
Cultural diversity

Tuo oma laite kouluun (BYOD) -käytännön toteuttaminen luokassa

Teknologian tullessa yhä yleisemmäksi opetuksessa idea omien laitteiden tuomisesta kouluun (Bring Your Own Device, BYOD) tarjoaa opettajille ja oppilaille uusia keinoja oppimiseen. Jatkuvana pyrkimyksenä on löytää kustannustehokkaita tapoja, joilla teknologiaa voi käyttää oppilaiden osallistamiseen. Tämä opas esittelee aineistoja ja käytännön ohjeita, joilla koulun BYOD-matkan voi aloittaa.
Digital tools

Näin luot EU Login -tilin

Vuonna 2022 Euroopan komission School Education Gateway- ja eTwinning-alustat yhdistyvät, ja kaikki sisällöt ja palvelut ovat jatkossa saatavilla European School Education Platform -alustalla. European School Education Platformia käytetään EU Login -tilin eli Euroopan komission käyttäjien todennuspalvelun kautta. Tämän oppaan ohjeilla voit luoda oman EU Login -tilin, jonka avulla valtuutetut käyttäjät voivat käyttää monenlaisia komission verkkopalveluja samalla sähköpostiosoitteella ja salasanalla.
Announcements

Koulutuksen seurantakatsaus: vinkkejä tämän laajan vuosittaisen raportin hyödyntämiseen

Koulutuksen seurantakatsaus on Euroopan komission tärkein koulutusalan julkaisu, jossa tarkastellaan vuosittain koulutuksen tilaa EU:ssa. EU on laatinut pitkän aikavälin strategiset puitteet koulutusalalle, ja katsauksessa tarkastellaan edistymistä EU:n tason tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan yhtä pääteemaa. Tässä oppaassa käydään läpi katsauksen keskeiset piirteet ja näytetään, miten tietoja voi soveltaa omaan työhön.
Policy development

Medialukutaito ja disinformaatio

Kun sekä oppilaiden että opettajien arki pyörii pitkälti digiteknologian varassa, varsinkin näin pandemian aikana, medialukutaitoa tarvitaan enemmän kuin koskaan. Tässä artikkelissa tarkastellaan muutamia medialukutaitoa ja disinformaatiota käsitteleviä hyödyllisiä resursseja.
Media literacy

Miten voin parantaa toimintaani? Toimintatutkimus opettajien ammatillista kehittymistä edistävänä välineenä

Toimintatutkimus antaa opettajille mahdollisuuden syventää tietämystään luokan käytänteistä, se auttaa opettajia laajentamaan pedagogista keinovalikoimaansa ja reflektoimaan opetustaan. Toimintatutkimuksen avulla opettajien käsitykset, ammatti-identiteetti ja asiantuntemus voivat kehittyä, kun he pohtivat omia tarpeitaan omassa toimintaympäristössään.
Professional development
Pedagogy