Skip to main content
European School Education Platform

Kasutustingimused

Kasutustingimused

Selleks et tagada kõigile registreeritud kasutajatele ja külastajatele parim võimalik kogemus, oleme kehtestanud platvormi European School Education Platform (edaspidi „platvorm“) kasutamise põhisuunised ning eTwinningu käitumisjuhendi. Sellesse portaali registreerumisega nõustute järgima siintoodud reegleid ja juhiseid.

 

 

Platvormil postitamise tingimused
 


Registreeritud kasutajad saavad platvormi teatavates jaotistes luua ja avaldada postitusi. Siin esitatud teabes kirjeldatakse, mida neilt postitustelt ja muult kasutajate loodud sisult (nt artiklite kommentaarid) oodatakse. „Postitused“ viitavad kutsealase arengu jaotisesse postitatud kohapealsete kutsealase arengu kursuste teadaannetele ja võrgustikualal avaldatud mistahes postitustele.

Need tingimused on platvormi üldise lahtiütluse lisa.

 

 

Lahtiütlus: teave kõigile kasutajatele

 

Palume teil kui platvormi kasutajal lugeda järgnev teave hoolikalt läbi:

 • Postituste autorid on sõltumatud organisatsioonid. Euroopa Komisjon ei vastuta mingil moel nende sisu, edastamise ega haldamise eest.
 • Euroopa Komisjon, riiklikud tugiorganisatsioonid, programmi „Erasmus+“ riiklikud bürood ega platvormi administraatorid ei ole ühtegi pakkumist eelnevalt heaks kiitnud.
 • Andmebaasist pakkumise (nt kohapealse kursuse) valimine ei taga, et koolid/organisatsioonid saavad programmist „Erasmus+“ toetust.
 • Selleks et lisada pakkumine programmi „Erasmus+“ taotlusse, ei ole vaja seda platvormile lisada.

 

Kogu platvormil European School Education Platform kasutajate loodud sisu, sealhulgas eTwinningu sisu, kuvatakse loodud kujul. Euroopa Komisjon ei toeta selle veebisaidi külastajate seisukohti, arvamusi ega nõuandeid. Kuigi kõik veebisaidi kasutajad peavad järgima siinseid kasutustingimusi, on siiski võimalik, et kasutajad sisestavad ning saidil kuvatakse sisu, mis on sobimatu. Jätame endale õiguse ette teatamata muuta, teisaldada või kustutada mis tahes sisu, mis rikub kasutustingimusi või kogukonna juhiseid.

 

 

Peamised kasutustingimused

 

 

 • Platvormi kasutamine on tasuta nii postituse lisajatele kui ka isikutele, kes otsivad oma kriteeriumidele vastavaid postitusi.
 • Igaüks võib pakkumisi luua ja avaldada. Pakkumise loomise ainus tehniline nõue on registreerida individuaalne konto ja siduda see organisatsiooniga.
 • Platvorm ei vastuta sisu kohta antud hinnangute ega kommentaaride eest.
 • Euroopa Komisjon jätab endale õiguse muuta platvormi ja seega ka kursusekataloogi või võrgustikuala ning muuta käesolevaid tingimusi igal ajal ja ette teatamata.

 

 

Spetsiifilised kasutustingimused

 

Kursusekataloog

Platvormi kutsealase arengu valdkonna kursusekataloogis avaldatakse programmist „Erasmus+“ rahastatavaid kohapealseid kursusi, millega toetatakse töötajate liikuvustegevusi (1. põhimeede: üksikisikute õpiränne). Kui te selliseid kursusi pakute, lugege palun 1. põhimeetme kursuste kvaliteedistandardeid.

 

 

Pange tähele, et praegu saavad kursusekataloogis veebikursusi avaldada ainult platvormi administraatorid, toetavad partnerid ja riiklikud tugiorganisatsioonid.

 

 

Partnerite otsimine (programmi „Erasmus+“ postitused)

Võrgustikualas asuvas partnerite otsimise rubriigis saab teha programmist „Erasmus+“ toetatavate tegevuste teemalisi postitusi koolihariduse ja esmakutseõppe raames. Need võivad hõlmata järgmist:

 

 • põhimeede: üksikisikute õpiränne:
  • personali liikuvuse jaoks: töövarjuna tegutsemise ja õpetamislähetuste taotlused/pakkumised;
  • õpilaste liikuvuse jaoks: partnerkooli/-organisatsiooni otsing;
 • põhimeede: koostööpartnerlused:
  • koostööpartnerluste ja väiksemahuliste partnerluste projektiideed ning partneriotsingu kuulutused;
 • Jean Monnet.

 

Postitused võivad olla seotud kavandatavate tegevustega või tegevustega, mille rahastamine on juba kinnitatud.

 

Taotluste esitamise tähtaegade, tingimuste ja vajalike toimingute kohta saate lisateavet programmi Erasmus+ veebisaidilt.

 

 

 

Vastuvõetava kasutamise põhimõtted

 

 

Kui avaldate postituse, lugege see hoolikalt läbi:

 

 • Postitajad vastutavad selle eest, et nad esitavad oma postitustes täpset ja asjakohast teavet ning muu hulgas vajaduse korral uuendavad seda.
 • Postitajad tagavad, et igasugune sisu, mida nad platvormile lisavad, on täpne (kui see sisaldab fakte) ja kohane (kui see sisaldab arvamusi).
 • Sellele platvormile on keelatud postitada või saata mis tahes materjali, pilte, videoid või muid kaastöid, mille kasutamiseks pole postitajatel luba.
 • Postitajatel on keelatud esineda mis tahes muu isiku või üksusena või esitada valeväiteid või muul moel eksitada.
 • Keelatud on manipuleerida sisu või selle mis tahes osadega (sh pealkirjad, kirjeldus, metaandmed, kuupäevad, kontaktteave jne) viisil, mis võib lugejaid eksitada või varjata nende eest asjakohast teavet, sealhulgas esitada vale- või moonutatud teavet eesmärgiga parandada nähtavust otsingutulemustes.

 

 

Kasutustingimuste rikkumine

 

 

Siinsete kasutustingimuste täitmata jätmine kujutab endast nende tingimuste olulist rikkumist, millega kasutajad on pidanud nõustuma, kui nad on hakanud platvormi kasutama, ning selle tulemusena on meil õigus rakendada igal ajal ilma ette teatamata üht või kõiki järgmistest meetmetest:

 

 • platvormi kasutamise õiguse viivitamatu, ajutine või püsiv äravõtmine;
 • Kasutaja poolt platvormile üles laaditud postituste või materjalide viivitamatu, ajutine või lõplik eemaldamine, kui neid peetakse ebatäpseks, sobimatuks või platvormi eesmärkide ja sihtrühma jaoks ebaoluliseks;
 • kasutajate kommentaaride või vastuste viivitamatu, ajutine või lõplik eemaldamine omal äranägemisel, kui need on solvavad või näivad olevat valed või duplikaadid;
 • kasutajale hoiatuse andmine.

 

Otsus käesolevate tingimuste rikkumise asjakohaste tagajärgede kohta tehakse rikkumise raskusastme ja kasutaja kasutusajaloo põhjal platvormil. Eelkõige võib platvormi kasutusõiguse lõpliku äravõtmise otsus olla põhjendatud üksnes juhul, kui asjaomast kasutajat on käesolevate tingimuste varasema rikkumise kontekstis juba hoiatatud, et tema õigused võidakse lõplikult ära võtta, kui ta jätkab tingimuste rikkumist.

 

Kui teie postitused mis tahes kujul eemaldatakse, platvormi kasutamise õigus tühistatakse või sellele juurdepääs keelatakse, on teil õigus nõuda sellise otsuse põhjuseid. Vastav taotlus tuleks saata e‑posti aadressile helpdesk@esep-support.eu.

 

Mis tahes päringule, mida peetakse kuritahtlikuks, eriti selle korduva iseloomu tõttu, ei vastata. Sel juhul teavitatakse teid, et teie taotlust peetakse kuritahtlikuks ja sellele ei vastata.

 

Võite esitada oma märkused platvormi kasutamise õiguste äravõtmise otsuse kohta kahe nädala jooksul alates vastava otsuse tegemisest, võttes ühendust e-posti aadressil mailto:EAC-SEG@ec.europa.eu.