Skip to main content
European School Education Platform

Praktikavõimalused

Arvukalt inspireerivaid tavasid projektidest, koolidest ja klassiruumidest üle Euroopa

General visual - Practice video

Äsja saabunud pagulasõpilaste toetamine

2022. aastal võttis Poolas Varssavis asuv kool nr 361 vastu palju Ukraina pagulastest õpilasi. Sellest videost saate teada, kuidas kool on need õpilased vastu võtnud ja aidanud neil õppida poola keelt, teha koostööd oma uute eakaaslastega ja mis kõige tähtsam, tunda end turvaliselt.
Inclusion
Language learning
Migrant students
Group of students discussing

Sotsiaalse ja emotsionaalse õppe edendamine

Sotsiaalne ja emotsionaalne õpe (SEÕ) on lähenemisviis, mille eesmärk on arendada õpilaste sotsiaalset ja emotsionaalset intelligentsust lõimitud kogu kooli hõlmava meetodi kaudu.
Social skills
Well-being
teacher explaining robotics to students

Õpilaste kaasatuse suurendamine STEAM-hariduses

STEAM on lõimitud õpikäsitlus, mis ühendab kunstid STEMiga (teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika) ning suunab õpilasi uurima, looma ja probleeme lahendama. See valdkondadevaheline lähenemisviis edendab sugu arvestavat õpet, julgustades tüdrukuid uurima teadusteemasid ja muutes kunsti poistele ligitõmbavamaks.
hands together

Koolides mitmekeelsust edendavad projektid

Arvestades praegust Ukraina kriisi, on tähelepanu keskmesse tõusnud klassiruumi mitmekesisus ning mitmekeelse pedagoogika ja õpetamispraktika toetamine. Kuidas saavad õpetajad hallata kultuuriliselt mitmekesisemat klassi ja tagada, et kõik lapsed saaksid võrdse hariduse? Siinses artiklis uurime Euroopa projekte, mille eesmärk on toetada eri kodukeeltega laste kaasamist õppetöösse.
Inclusion
Language learning

Projects encouraging multilingualism in the classroom

Given the current crisis in Ukraine, diversity in classroom settings and supporting multilingual pedagogies and teaching practices have been brought into the spotlight. How can educators manage a more culturally diverse classroom and ensure all children receive an equal education? In this article, we explore projects across Europe aimed at supporting inclusion in the classroom of children with different home languages.

Tegevusuuringute projektides on muutev jõud

Tegevusuuring võimaldab õpetajatel pidevalt oma tööviise hinnata ning neid uurimistöö ja refleksiooni kaudu arendada. Allolevad projektid näitavad, millist kasu võivad tegevusuuringud teie klassile tuua.
Media literacy
Language learning
Cultural diversity

Toimivad tavad pagulaste vastuvõtmisel Euroopa koolidesse

Üha suurem arv Euroopa kooliklasse tervitab Ukraina peresid ja nende lapsi, mis tähendab, et koolides on rohkem kultuurilist ja hariduslikku mitmekesisust. Euroopa tööriistakomplekt koolidele sisaldab hoolikalt valitud materjale õpetajatele, spetsialistidele, administraatoritele, peredele ja poliitikakujundajatele. Muu hulgas leiab sealt pagulaste ja rändajate kaasava hariduse tõhusad tavad.
Migrant students
Cultural diversity