Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Toimivad tavad pagulaste vastuvõtmisel Euroopa koolidesse

Üha suurem arv Euroopa kooliklasse tervitab Ukraina peresid ja nende lapsi, mis tähendab, et koolides on rohkem kultuurilist ja hariduslikku mitmekesisust. Euroopa tööriistakomplekt koolidele sisaldab hoolikalt valitud materjale õpetajatele, spetsialistidele, administraatoritele, peredele ja poliitikakujundajatele. Muu hulgas leiab sealt pagulaste ja rändajate kaasava hariduse tõhusad tavad.

Pagulastest ja rändajatest õpilaste kaasamise võimalused

Rändest mõjutatud laste kaasamise programm (ICAM)  parandab rändes osalenud laste õpivõimet ning edendab koolides nn kooseksisteerimise (harmoonias elamise) kultuuri, suurendades teadlikkust neile kuuluvatest õigustest ning pakkudes lisatuge nende sotsiaalseks ja emotsionaalseks õppeks ja heaoluks.

Veebiplatvormilt leiavad õpetajad koolitusmooduleid praktiliste tegevuslehtedega, nagu heade sõnade vahetamine või helidega mängimine ja tugi kodutööks. Programmi raames on koolidele üle Euroopa välja töötatud juhised, materjalikomplektid ja juhendamise õpikojad, et aidata neil Ukraina lapsi vastu võtta ja kaasata. ICAM loob koolide kogukondi üle Euroopa ning pakub neile selgitusi ja materjale, mida on vaja rändest mõjutatud laste klassidesse vastuvõtmiseks.

Interaktiivsed rühmad ja dialoogis lugemine on tavad, mis töötati välja kooskõlas dialoogis õppimise raamistikuga. Interaktiivsed rühmad on klassi paigutuse võimalus, kus õpilased jaotatakse väikestesse segarühmadesse koos juhendajaga, kes toetab õpilastevahelist suhtlust eesmärgiga täita ühine ülesanne.

Kollektiivil põhinevad dialoogis lugemise kogunemised tähendavad tõlgenduste loomist läbi suhtluse ja eri inimeste vahelise egalitaarse dialoogi inimkonna parima loomingu teemal kirjandusvaldkonnas. Kogunemiste eesmärk on mõista kirjalikke tekste ning kujundada dialoogilisi kommunikatsiooniakte ja kvaliteetset vastasmõju, mis tekivad nii kõrgemate psühholoogiliste protsesside käigus kui ka inimestes mõtete, tunnete ja universaalsete väärtuste, nagu sotsiaalse õigluse, solidaarsuse, sõpruse ja armastuse, esiletoomisel. Vaadake seda videot nende rakendamise kohta.

INCLUD-ED edukate haridusalaste tegevuste raamat annab ülevaate nii interaktiivsetest rühmadest kui ka dialoogilise lugemise kogunemistest ning paljudest teistest tavadest, mis on rändajatest ja pagulastest õpilaste klassi vastuvõtmisel edukalt toiminud. Raamat sisaldab ka soovitusi edasiseks poliitikaks ja praktikaks.

Kirjalikud allikad pagulastest ja rändajatest õpilaste kaasamise kohta

Algatuse „Euroopa koolide tööriistakomplekt“ veebiseminar „Äsja saabunud pagulaste vastuvõtmine koolis“ keskendub sellele, kuidas kasutada klassis mitmekesisust eelisena ning kuidas vastata rändajatest laste keerukatele õpivajadustele. Veebiseminaril käsitletakse projekte CHILD-UPja MiCREATE, mille fookuses on sisserändajate kaasamine õppeasutustesse.

Projekti CHILD-UP eesmärk on anda koolidele, sotsiaalteenustele, vastuvõtukeskustele, haridus- ja vahendusasutustele ning poliitikakujundajatele teadmisi dialoogimeetodite kohta, mis võivad toetada rändajatest lastega töötavaid spetsialiste. Selleks viiakse läbi uuringuid sisserändajate laste lõimumistaseme ja sotsiaalse olukorra kohta Euroopas  ning peaeesmärk on pakkuda välja uuenduslik lähenemisviis nende olukorra parandamiseks.

Projektis MiCREATE keskendutakse lapsekesksele lähenemisviisile, uurides kaasaaegseid protsesse rändes osalenud laste lõimimiseks. Projekti eesmärk on toetada rändajatest laste tegevusvõimekust ning osalust ja heaolu, paremini riske hinnata ning vastata nende vajadustele vastuvõtvates ühiskondades. MiCREATE on avaldanud mitmeid aruandeid ja dokumente, et õpetajaid laste õppetöösse kaasamisel toetada. Näiteks on loodud õpetajate käsiraamat „Mitmekultuuriline kool“ ja digitaalse jutuvestmise töövahend.

Euroopa koolide tööriistakomplekt pakub arvukalt materjale pagulaste ja rändajate hariduse teemal, näiteks:

Projekt E-COURSE:

https://www.schooleducationgateway.eu/et/pub/resources/toolkitsforschools/detail.cfm?n=29504

RefugeesWellSchool:

https://www.schooleducationgateway.eu/et/pub/resources/toolkitsforschools/detail.cfm?n=29212

SHARMED:

https://www.schooleducationgateway.eu/et/pub/resources/toolkitsforschools/detail.cfm?n=29204

Sisserändajate ja pagulaste lõimumise toetamine hariduses ja hariduse abil:

https://www.schooleducationgateway.eu/et/pub/resources/toolkitsforschools/detail.cfm?n=26864

Kakskeelne tugimaterjal lapsmigrantidele Euroopas (AVIOR):

https://www.schooleducationgateway.eu/et/pub/resources/toolkitsforschools/detail.cfm?n=26844

Tugi pagulasperede lõimimiseks ja võimestamiseks (SOFIE):

https://www.schooleducationgateway.eu/et/pub/resources/toolkitsforschools/detail.cfm?n=26804

Additional information

  • Evidence:
    N/A
  • Intervention level:
    N/A
  • Intervention intensity:
    N/A

Tags

Migrant students
Cultural diversity