Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Tegevusuuringute projektides on muutev jõud

Tegevusuuring võimaldab õpetajatel pidevalt oma tööviise hinnata ning neid uurimistöö ja refleksiooni kaudu arendada. Allolevad projektid näitavad, millist kasu võivad tegevusuuringud teie klassile tuua.

Noored ja kogukonna osalus

Horisont 2020 projekti „PARTISPACE“ eesmärk oli analüüsida noorte osalemist demokraatias, uurides, mida nad teevad avalikes ruumides, mida see nende jaoks tähendab ning kuidas seda ühiskondlikul, sotsiaalsel ja poliitilisel tasandil mõista. Klassiruumi piiridest kaugemale ulatuvas projektis viidi läbi 188 intervjuud ekspertidega, 100 rühmaarutelu, 96 eluloolist intervjuud ja 48 etnograafilist juhtumiuuringut formaalse, mitteformaalse ja informaalse osaluskeskkonna kohta.

Lisaks viidi ellu 18 osaluspõhist tegevusuuringu projekti koos noortega (ja nende poolt) kaheksast projektis osalenud linnast: Bologna (IT), Frankfurt (DE), Göteborg (SE), Eskisehir (TK), Manchester (UK), Plovdiv (BG), Rennes (FR) ja Zurich (CH). Näiteks Plovdivis uurisid ja otsisid õpilased ajurünnakute abil ideid oma mänguväljaku parendamiseks, korraldades koos teiste õpilastega küsitlusi, luues sotsiaalmeedia kampaania ja pannes ala puhastamiseks kokku vabatahtlike rühma.

Saades innustust projekti „PARTISPACE“ edust, lõid neli osalenud riiki algatuse Partbridges eesmärgiga tugevdada koostöösidemeid kõrghariduse, noorsootöötajate ja noorte vahel. Projekti raames katsetasid osalevad riigid osaluspõhiseid tegevusuuringuid. Muu hulgas käsitleti teadlaste, noorstootöötajate ja noorte uurimistööd eri teemadel, nagu „Olla noor pandeemia ajal“. Lapsed osalesid projekti uurivas osas, analüüsides enda ja teiste omavanuste laste vajadusi ning tehes selle alusel muudatusi.

Projekti „Adverse Childhood Experience and Inter-Professional Working“ eesmärk oli parandada ebasoodsa taustaga laste koolikogemusi, kaasates õpetajaid, sotsiaal- ja tervisetöötajaid ning politseid, et probleemile koostöös läheneda. Projekti eesmärkide saavutamiseks kasutati viit elementi: osalemine, rühmaoskuste õpetamine, võrgustike loomine, teabe jagamine ja kriitiline analüüs küsimustike ja intervjuude abil. Projekti tegevusuuringute komponent väljendus küsitluste kasutamises põhiintervjuudeks ja teabe jagamises osalejate vahel. 2018.–2021. aastani kestnud projekti raames pakuti muu hulgas õppematerjale, veebiseminare, täienduskoolitusi ja katsekursust mitme kutseala vahelise koostööõppe kohta.

Kooli ja õpetajate osalemine

Horvaatias Splitis asuv Ehituse ja Geodeesia Kutsekool viis ellu projekti „Using New Media & Facebook for cross-cultural interaction in the language classroom“. Projektis lõid nad Facebookis koostöögrupi „Action Project Ice-Cro2016“, kus õpilased said arendada oma keeleoskust ja jagada ülesandeid. Grupi abil edendasid õpilased kuuldu ja kirjutatu mõistmist, suulist kõnet, suulisi esitusi ja kirjutamisoskust.

Taanis asuv alg- ja põhikool Avedoere tegi koostööd koolidega Montenegrost, Austriast, Soomest ja Indiast, viies ellu kultuuridevahelisi projekte inglise keele tundides. Projekt jagati kaheks osaks eesmärgiga parandada õpilaste kultuuridevahelisi pädevusi. Projekti esimeses pooles käsitleti jõule ja kultuurierinevusi inglise keele kasutamises.

Kuna õpilased tundsid üksteise kultuuride vastu huvi, siis käsitleti projekti teises pooles laiemat teemat „Lõunasöök erinevates kultuurides“. Projekti elluviimiseks loodi neljakuuline ajakava, mis võimaldas rohkem analüüsi ja refleksiooni. Erinevad meetodid, nagu küsitlused, ajurünnakud, küsitlused ja teemarühmad, näitasid, et õpilastel oli suur motivatsioon õppida teistest kultuuridest pärit eakaaslastelt ja esitada neile küsimusi.

Tegevusuuring ei aita kaasa üksnes keele omandamisele, vaid tuleb kasuks ka teistes õppekava valdkondades. Norra sporditeaduste kool viis ellu uurimisprojekti, et uurida didaktilise töö rolli kehalises kasvatuses. Kombineerides õpetajate märkmeid ja mõtteid ning õpilaste päevikuid ja intervjuusid, viidi läbi õpetamise üldanalüüs. Tulemused annavad ülevaate parimatest lähenemisviisidest kehalise kasvatuse õpetamiseks ja õpilaste mõtetest kehakuvandi ja tervise kohta.

Additional information

  • Evidence:
    N/A
  • Intervention level:
    N/A
  • Intervention intensity:
    N/A

Tags

Media literacy
Language learning
Cultural diversity