Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning School Label

eTwinning School Label

Koolid, kellele on antud eTwinningu kooli märk, on head näited sellest, kuidas kogu kool võib eTwinningust kasu saada. Nad rakendavad ja edendavad aktiivselt eTwinningu väärtuseid ja pedagoogikat ning on enda kohalikule kogukonnale pidepunktiks ja teistele koolidele eeskujuks.

Mis on eTwinningu kooli märk?

 

eTwinningu koolid lõimivad kooli juhtkonna toel eTwinningu väärtuseid kooli poliitikasse, praktikasse ja kutsealasesse arengusse.

 

eTwinningu kooli märgi kaudu tunnustab ja väärtustab eTwinning mitte ainult üksikute tvinnijate, vaid kogu kooli kaasatust, tahet ja pühendumust. Need on koolid, kus õpetajate ja koolijuhtide meeskonnad töötavad koos.

 

Märgi saanud koolid on valmis ja neil on tahe võtta ette arenguteekond, mis hõlmab objektiivselt hinnatavaid tegevusi.

 

eTwinningu koolide missiooni kirjeldus on suunanäitaja kõikidele eTwinningu koolidele. Missioonis rõhutatakse elemente nagu:

 

 • ühine juhtimine;
 • koostöö ja meeskonnatöö;
 • õpilaste tegevusvõimekus;
 • kaasamine ja innovatsioon;
 • teistele koolidele eeskujuks olemine.

 

Mis on märgi eelised?

 

eTwinningu koolid eelised:

 

 • neid tunnustatakse ametlikult Euroopa tasandil eTwinningu eeskujudena. Nad moodustavad juhtivkoolide võrgustiku, mis kujundab algatuse tulevikusuundi. Kõik eTwinningu koolid saavad eTwinningu kooli komplekt, mis sisaldab tahvlit ja lippu;
 • nad on Euroopa tasandil hästi nähtavad ning neid julgustatakse esitlema oma eTwinningu kooli märki reklaam- ja teabematerjalides;
 • neid innustatakse osalema vastavates kutsealase arengu programmides;
 • nad on osa spetsiaalsest eTwinningu grupist, kus jagatakse häid tavasid, tehakse koostööd ning osaletakse erilistel veebiüritustel.

 

Kuidas saavad koolid eTwinningu kooli märgi?

 

eTwinningu kooli märgi saamise protsess on kaheosaline.

 

Esimene etapp

 

eTwinning valib kõigepealt välja kõik koolid:

 

 • mis on olnud eTwinningus registreeritud üle kahe aasta;
 • kus vähemalt kolm õpetajat on viimase kahe aasta jooksul osalenud eTwinningu projektides, kutsealase arengu võimalustes või muudes eTwinningu tegevustes;
 • mis osalesid vähemalt ühes eTwinningu Euroopa projektis, millele on antud riiklik kvaliteedimärk kahe aasta jooksul enne taotluse esitamise kuupäeva.

 

 

Kui koolid vastavad neile tingimustele, saavad kõik registreeritud tvinnijad e-posti teel kutse täita taotlusvorm European School Education Platformil.

 

Teine etapp

 

Taotlejad peavad täitma taotlusvormi, kus neil tuleb kirjeldada, kuidas nende kool kujundab, rakendab ja kavandab eTwinningu kooli missiooniga seotud tegevusi: seda tehes tuleb esitada ka tõendeid.

 

NSO hindab iga taotlust, analüüsides nii esitatud kirjeldust kui ka tõendeid ning hinnates kooli tegevusi ja potentsiaali.

 

Kui NSO on taotluse tagasi lükanud, on kuni tähtaja lõpuni võimalik taotlus uuesti esitada, kasutades paremat kirjeldust ja tõendeid. 

 

Taotluste esitamis- ja hindamisperioodide täpne ajakava avaldatakse platvormil paar nädalat enne taotlusprotsessi algust.

 

Kuidas kandideerida

 

 • Taotluse koostamisse tuleks kaasata kooli direktor ja eTwinningus osalevad kolleegid.
 • Taotlejad peavad vastama kõigile taotlusvormi küsimustele ning esitama nõudmisel tõendeid.
 • Eelküsimus on seotud kooli e-ohutuse poliitikaga, kus osalejatel palutakse esitada tõendeid.
 • Ülejäänud küsimused hõlmavad avaldusi iga eTwinningu kooli missiooni elemendi kohta. Taotlejad peavad kirjeldama, kuidas nende kool neid rakendab, ja esitama tõendid.
 • Iga missiooniga seotud avalduse juures palutakse taotlejatel kirjeldada, mida kool kavatseb järgmise kahe aasta jooksul teha, juhul kui eTwinningu kooli märk saadakse.
 • Taotlusele tuleb lisada direktori nõuetekohase allkirjaga kinnitus.
 • Taotlused tuleb esitada või taasesitada enne tähtaja saabumist.
 • Esitatud taotlused vaatab üle riiklik tugiorganisatsioon. Kui taotlus tagasi lükatakse, on võimalik täiendatud taotlus uuesti esitada, järgides tähtaega.

 

Nõuanded

 

 • Igal koolil tuleb otsustada, kes taotluse eTwinning Live’i kaudu esitab. Iga kooli kohta võetakse vastu ainult üks taotlus.
 • Taotlust ei pea täitma ühekorraga ning seda saab mustandina salvestada. Taotluse esitamise nupule tuleb vajutada üksnes juhul, kui olete vormi täitmise lõpetanud.

 

eTwinningu kooli märgi saanud koolid avalikustatakse iga aasta alguses.