Skip to main content
European School Education Platform
Group

Edukacja włączająca z eTwinning

Nauczyciel uczy się przez całe życie, podnosi swoje kwalifikacje, rozwija i zdobywa różnorodne umiejętności i kompetencje. Przekłada się to bezpośrednio efektywność nauczania i realizację procesu edukacyjno- terapeutycznego, dostępnego i dostosowanego dla wszystkich uczniów. Do szkół ogólnodostępnych uczęszcza coraz więcej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem nowego modelu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) – w tym z niepełnosprawnościami – jest wypracowanie i wprowadzenie w obrębie praktyki szkolnej zasad tworzenia warunków sprzyjających przygotowaniu tych uczniów do samodzielności w dorosłym życiu oraz rzeczywistemu włączaniu ich w życie społeczne. To włączanie powinno być realizowane w różnych obszarach edukacji, w tym także poprzez realizację projektów edukacyjnych. Jeśli pracujesz z uczniami ze SPE, jesteś nauczycielem, pedagogiem szkolnym , pedagogiem specjalnym lub innym specjalistą to zapisz się do naszej grupy na platformie eTwinning, która będzie dla Ciebie nie tylko wsparciem w zakresie poznawania metod i form pracy z uczniami ze SPE, ale przede wszystkim inspiracją do stworzenia dostosowanych i spersonalizowanych materiałów i pomocy dydaktycznych. Opis grupy: ​​ Grupa przeznaczona jest dla wszystkich nauczycieli i specjalistów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie edukacji włączającej i pracy z uczniami ze SPE. W ramach aktywności grupy, będą realizowane webinary i szkolenia. Wspólnie opracujemy i udostępnimy szareg materiałów wspierających pracę w edukacji włączającej. Będziemy poznawać aktywizujące metody i formy pracy z uczniami ze SPE. Będziemy dzielić się dobrymi praktykami w zakresie: dostosowań wymagań edukacyjnych, diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów, sposobów włączania uczniów ze SPE do społeczności szkolnej, dobrych praktyk dotyczących projektów edukacyjnych, zastosowania przeróżnych narzędzi TIK w pracy edukacyjnej i terapeutycznej, oraz sposobów przygotowywania dokumentacji dla tych uczniów.

Overview

Updates

Filter results