Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Alternativní přístupy k inovativní výuce a k inovativnímu učení

Inovativnost ve třídě nelze zvýšit žádnou zkratkou nebo kouzelným trikem. Inovativnost může spočívat v drobných rozhodnutích učitele, nebo v širším kontextu, v němž se učení odehrává.
Illustration: Colourful lightbulb
Adobe Stock / CROCOTHERY

V tomto článku se podíváme na některé pedagogické přístupy. Nemusí se přitom nutně jednat o novinky, ale pokud se využijí správně, mohou se žáci díky nim posunout dále.

 

Ztělesněné učení

 

Při ztělesněném učení se klade důraz nato, aby se do procesu učení člověk zapojil ve svém celku: svou myslí, tělem, fyzickou aktivitou, poznáváním a emocemi. Takovéhoto učení se žáci emocionálně účastní více než učení v prostředí, kde se sedí. Pohybové aktivity mohou mít pozitivní vliv na jejich poznávací schopnosti a to, jakých dosahují v učení výsledků.

 

Projekt ENABLES se zaměřuje na rozvoj sdíleného vedení na školách, a to prostřednictvím aktivit využívajících umění a ztělesněné učení. Uplatňuje přitom různé metody, včetně koláže a ztělesňování pohybem, tvůrčího psaní a reflexe, dramatu a improvizace a medailonků, tedy zhuštěného popisu žité zkušenosti v pedagogické situaci.

 

V projektu INTELed se zase ztělesněného učení a multisenzorických technik využívá pro účely inkluzivního vzdělávání. Jeho hlavními výstupy jsou příručka ke školením, sbírka osvědčených postupů a online úložiště multisenzorických her v oblasti IKT.

 

 

Adaptivní učení

 

V rámci adaptivní výuky se zohledňují silné stránky a potřeby všech žáků. Na rozdíl od diferenciace, při níž se zaměřujeme na jednotlivé žáky, se při adaptivní výuce soustředíme na celou třídu. Všichni žáci by v ní měli mít příležitost uspět, čehož lze dosáhnout například jejich efektivním rozdělením do skupin, přeformulováním otázek tak, aby pro ně byly srozumitelnější, nebo doplňujícím výkladem.

 

Projekt AILE si klade za cíl poskytnout technologický nástroj, který lze přizpůsobit potřebám každého žáka. Nástroj na učení aplikuje principy univerzálního designu. Učitelům pomáhá vytvořit vzdělávací program, který je přizpůsoben požadavkům žáků, a to prostřednictvím jediné platformy.

 

http://aile-project.com/la-plateforme/

 

Aktivní učení

 

Klíčovou zásadou tohoto přístupu je, aby metody výuky byly zaměřeny na žáky, skutečně je zapojovaly do procesu učení a pomáhaly jim při výuce rozvíjet to, co v nich je. Úkolem učitele je vytvářet žákům příležitosti k tomu, aby mohli ve třídě využít svůj potenciál. Aktivní učení lze často podpořit inovativně navrženými učebními prostorami.

 

Projekt Novigado pomáhal školám a učitelům s přechodem od tradičních tříd k flexibilním učebním prostorům, a to prostřednictvím aktivních metod učení a výuky zaměřených na žáky. V jeho rámci byl vyvinut program školení, který školám usnadňuje uplatňování zásad aktivního učení a poskytuje pokyny pro flexibilní učební prostředí a nástroj pro tvorbu učebních scénářů.

 

V projektu 2Smile se uplatňuje učení zaměřené na žáka a navrhuje se odlišný přístup k procesu učení, přičemž se vysvětluje funkce jednotlivých aktérů v něm. Tato nová perspektiva zohledňuje celoškolní strategii, v jejímž rámci jsou do vzdělávání zapojeny všechny strany, uplatňuje se holistický styl myšlení a žáci jsou v centru učebního procesu.

 

 

 

 

Kombinované učení

 

Ve formálním vzdělávání a odborné přípravě se termínem „kombinované učení“ označuje situace, kdy školy, učitelé nebo žáci využívají více než jednu metodu výuky nebo učení. Lze kombinovat více digitálních a analogových nástrojů učení a také různá fyzická místa, jako jsou venkovní lokality, historické nebo kulturní památky, podniky a další.

 

Díky projektu SMART-MT se podařilo částečně vyřešit slabé výsledky žáků v matematice tím, že dostali k dispozici atraktivní digitální učební nástroje. V rámci projektu byl zvolen přístup kombinovaného učení s využitím metod převrácené třídy, mikroučení, gamifikace a otevřených vzdělávacích zdrojů.

Projekt FERTILE podporuje moderní výukové metody, v jejichž rámci se preferuje mezipředmětové učení, v němž se informatické myšlení v prostředí kombinovaného učení rozvíjí propojením uměleckého projevu s výukovou robotiky.

 

 

 

 

 

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+ programme
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Cyprus
  France
  Latvia
  Lithuania
  Poland
  Portugal
  Romania
  Spain
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Early childhood education (ISCED 0)
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)

Tags

Blended Learning
Learning space
Non-formal learning

School subjects

Informatics / ICT
Technology

Vocational subjects

IT

Key competences

Digital
Technology and engineering