Skip to main content
European School Education Platform
News item

Učitelé jako hybatelé inovací

Vedoucí pracovníci škol sice mají z hlediska podpory inovací zásadní význam, učitelé jsou ovšem hybateli změn ve třídách.
Teacher smiling at pupils
Adobe Stock / Gorodenkoff

Pojmu „inovace“ mohou různí lidé rozumět různě. Většina lidí si inovaci spojuje s něčím novým, se změnou toho, jak se něco dělá. Aby se věci mohly změnit, je třeba mít otevřenou mysl. Ve vzdělávání se o inovacích často hovoří ve vztahu k technologiím nebo učebnímu prostředí. Inovace ve vzdělávání by však měla především znamenat flexibilitu: ochotu zkoušet nové přístupy a výukové strategie, a nabídnout jejich prostřednictvím všem žákům inkluzivnější a poutavější výuku.

 

Překonávání překážek, jež inovacím stojí v cestě

 

Inovační strategii na úrovni škol a tříd se věnovalo Teaching and Learning International Survey [Mezinárodní šetření o vyučování a učení] (TALIS), které v roce 2018 zorganizovala OECD. Ačkoliv většina učitelů napříč zeměmi OECD souhlasí s tím, že je zapotřebí být otevřen vůči změnám, zdá se, že otevřenost vůči inovacím je v mnoha evropských zemích nižší než v jiných částech světa. V tomto směru lze kreativitu a inovace ve třídě podpořit tím, že se učitelům nabídne autonomie. Je však důležité, aby učitelé od počátku absolvovali potřebnou odbornou přípravu, čímž se u nich zabrání špatnému rozhodování.

 

Jak se stát inovativním učitelem

 

Klíčový je průběžný profesní rozvoj. Lze doporučit, aby se učitelé zúčastnili programů výuky a přípravy v zahraničí prostřednictvím Erasmu+ nebo se zapojili do online kurzů. Tyto vzdělávací kurzy učitelům umožňují vyměňovat si znalosti, osvojovat si nové dovednosti, seznamovat se s osvědčenými postupy a pohlížet na vzdělávání v širším kontextu.

 

Akční výzkum je přístup, který vyžaduje, aby se učitelé stali kritickými mysliteli, které zdobí reflexe a kteří odhodlaně pracují na tom, aby se jejich žáci učili lépe. Lze jej využít k řešení každodenních problémů ve třídě. Příkladem v tomto směru je třeba změna toho, jak žáci sedí, což při výuce umožní více spolupracovat.

 

Učitelské sítě, tedy kontakty s dalšími kolegy, ať už se jedná o velké, nebo malé sítě, mohou být užitečným zdrojem inspirace. Ve škole nebo na místní úrovni mohou učitelé zorganizovat studijní skupinyvzájemné hospitace a společné reflexe. Větší sítě, například eTwinning či Global Teaching InSights nabízí řadu zdrojů a příležitostí v oblasti profesního růstu a navazování kontaktů.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Teacher and school leader careers