Skip to main content
European School Education Platform

Общи условия

Общи условия

За да осигурим възможно най-добро преживяване за всички регистрирани потребители и посетители, изготвихме основни указания във връзка с участието и публикуването на съдържание. Тук ще намерите общите правила и условия за ползване на European School Education Platform (по-долу „Платформата“) и кодекса за поведение на eTwinning. При регистрация Вие се съгласявате да спазвате тези правила и условия.

 

 

Правила и условия за публикуване в Платформата


Регистрираните потребители могат да създават и качват публикации в определени раздели на Платформата. Предоставената тук информацията описва какво се очаква от тези публикации и от всяко друго съдържание, генерирано от потребителите (като например коментари във връзка със статии). Под „публикации“ се разбират обявите за присъствени курсове, публикувани в пространството за професионално развитие, както и всички публикации в пространството за работа в мрежа.

Настоящите общи условия са в допълнение към общия отказ от отговорност на Платформата.

 

 

Отказ от отговорност: информация за всички потребители

 

Като потребител на Платформата, моля, прочетете внимателно следната информация:

 

 • Публикациите се качват от независими организации. Европейската комисия не поема отговорност или задължение по отношение на тяхното съдържание, предоставяне или управление.
 • Никоя публикация не е предварително одобрена от Европейската комисия, националните звена за координация (НЗК), националните агенции (НА) по програма „Еразъм+“ или администраторите на Платформата.
 • Избирането на публикация (например присъствен курс) от базата данни не гарантира, че на училищата/организациите ще бъдат отпуснати безвъзмездни средства по програма „Еразъм+“.
 • Не е необходимо дадена обява да бъде публикувана на Платформата, за да бъде включена в заявлението за участие в програма „Еразъм+“.

 

Цялото съдържание, генерирано от потребителите в European School Education Platform, включително съдържанието в eTwinning, се предоставя във вида, в който е. Европейската комисия не подкрепя никои възгледи, мнения или съвети, изразени от посетителите на този уебсайт. Въпреки че използването на уебсайта изисква от всички потребители да спазват настоящите Условия за ползване, все пак е възможно неподходящо съдържание, генерирано от потребители, да бъде предоставено и визуализирано. Запазваме си правото без предизвестие да редактираме, преместваме или изтриваме всяко съдържание, което нарушава Условията за ползване или Насоките на Общността.

 

Основни правила и условия

 

 • Използването на Платформата е безплатно както за потребителите, които публикуват обяви, така и за тези, които търсят обяви, отговарящи на техните критерии.
 • Всеки може да създаде и публикува обява. Единственото техническо изискване за създаването на обява е да имате регистрация с индивидуален профил, който да бъде свързан с организация.
 • Платформата не носи отговорност за оценки или коментари, публикувани във връзка със съдържанието.
 • Европейската комисия си запазва правото да прави промени в Платформата, а следователно и в каталога на курсовете или пространството за работа в мрежа, както и да променя настоящите Общи условия по всяко време и без предизвестие.

 

Специфични правила и условия

 

Каталог на курсовете

 

 

Каталогът на курсовете в пространството за професионално развитие на Платформата е предназначен за публикуване на присъствени курсове, които са допустими като дейност за мобилност на членове персонала, подкрепени от финансиране по програма „Еразъм+” (Ключово действие 1: Образователна мобилност за граждани). Ако сте доставчик на курс, прочетете Стандарти за качество на курсовете съгласно ключово действие 1.

Моля, обърнете внимание, че към момента само администраторите на Платформата, подкрепящите партньори и НЗК могат да публикуват онлайн курсове в каталога на курсовете.

 

 

Намиране на партньори (публикации по програма „Еразъм+“)

 

 

Разделът „Намиране на партньори“ в пространството за работа в мрежа е предназначен за публикации във връзка с дейности, които са допустими за финансиране по програма „Еразъм+“ в рамките на училищното образование и професионалното образование и обучение. Те могат да включват:

 • Ключово действие 1 – Образователна мобилност за граждани:
  • За мобилност на членове на персонала: заявки/предложения за обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги и командировки с цел преподаване
  • За мобилност на учещи: търсене на училище партньор/съответна организация
 • Ключово действие 2 – Партньорства с цел сътрудничество:
  • Идеи за проекти и обяви за търсене на партньори за партньорства с цел сътрудничество и малки партньорства
 • Жан Моне

Обявите могат да се отнасят до планирани дейности или дейности, които вече имат потвърдено финансиране.

Научете повече за сроковете за кандидатстване, условията и процедурите на уебсайта на програма „Еразъм+“.

 

 

Политика за приемлива употреба

 

Ако възнамерявате публикувате съдържание, моля, прочетете внимателно следните условия:

 • Публикуващите са отговорни за предоставянето на точна и подходяща информация в своите обяви, включително за нейното актуализиране при необходимост.
 • Публикуващите гарантират, че всяко съдържание, което предоставят на Платформата, ще бъде точно (когато се посочват факти) и истинно (когато се изразяват мнения).
 • Не се разрешава публикуването или изпращането в Платформата на материали, изображения, видеоклипове или друго съдържание, за чието използване публикуващите нямат разрешение.
 • Не се разрешава публикуващите да се представят за други лица или организации или да представят лъжлива или неточна информация за себе си.
 • Не се разрешава манипулирането на съдържание или части от него (включително заглавия, описание, метаданни, дати, информация за контакт и т.н.) по начин, който може да подведе читателите или да скрие от тях съответна информация, включително предоставяне на невярна или изопачена информация с цел подобряване на видимостта в резултатите от търсене.

 

 

Нарушаване на Общите условия

 

Неспазването на настоящата Политика за приемлива употреба представлява съществено нарушение на Общите условия, с които потребителите трябва да се съгласят, за да използват Платформата, като това може да доведе до предприемане от наша страна на едно или всички от следните действия по всяко време и без предизвестие:

 

 • Незабавно, временно или постоянно отнемане на правото за използване на Платформата.
 • Незабавно, временно или постоянно премахване на обява или материал, качени от потребителя на Платформата, които се считат за неточни, неподходящи или несъответстващи на целите и целевата аудитория на Платформата.
 • Незабавно, временно или постоянно премахване на коментари или отговори на потребители по наша преценка, ако те са оскърбителни или ако се окажат неверни или копирани.
 • Изпращане на предупреждение на потребителя.

 

Решението за съответните последствия във връзка с нарушаване на настоящите Общи условия ще бъде взето въз основа на тежестта на нарушението и историята на потребителя в Платформата. По-специално, решение за окончателно отнемане на правото за използване на Платформата може да бъде оправдано само ако съответният потребител вече е бил предупреден в контекста на предишно нарушение на настоящите Общи условия, че при следващо нарушение правата му могат да бъдат окончателно отнети.

 

В случай на премахване на някоя от вашите публикации под каквато и да е форма, на отнемане на правото ви да използвате Платформата или на отказ на достъп до нея, имате право да изпратите запитване относно мотивите за това решение. Това запитване трябва да бъде адресирано до helpdesk@esep-support.eu.

 

Запитване, което съдържа грубо отношение, особено ако е изпратено многократно, няма да получи отговор. В такива случаи ще бъдете информирани, че запитването е счетено за оскърбително и че няма да бъде изпратен последващ отговор.

 

Можете да изпратите коментари относно решение за отнемане на вашите права за използване на Платформата, като се свържете с mailto:EAC-SEG@ec.europa.eu в срок от две седмици от вземането на решението.