Skip to main content
European School Education Platform
Label

eTwinning Национален знак за качество

Знаците за качество на eTwinning се присъждат на учителите за тяхната индивидуална работа и за работата на техните ученици по даден проект, въз основа на обща рамка за оценка.
Apply for label
Do you want to apply for a label? Join eTwinning today.
eTwinning National Quality Label image
Image: Certificate

Национални знаци за качество

 • Вашият eTwinning проект има ли общи цели и съвместен план?
 • Вашият проект e приключил или е в последния си етап?
 • Вие и вашите ученици имате ли принос за всички дейности по проекта?
 • Вие и вашите партньори организирали ли сте съвместни дейности?
 • Взели ли сте предвид аспектите, свързани със защита на данните и авторските права?

Ако отговорът на всичките пет изисквания е „ДА“, тогава защо не кандидатствате за Национален знак за качество?Всички проекти се оценяват, като се вземат предвид пет критерия. За да изпълните критериите за Знак за качество (национален и/или европейски), трябва да получите минималния брой точки, определен по всички изброени по-долу подкритерии:

 • стратегии за онлайн сътрудничество между учениците от училищата партньори
 • избор и използване на ИКТ (всички цифрови технологични инструменти)
 • ОРЗД, авторски права и въпроси, свързани с електронната безопасност.

Как да кандидатствате:

 • влезте в пространството на eTwinning в ESEP
 • изберете раздел „Проекти“
 • намерете своя проект и щракнете върху „Кандидатстване за знак за качество“
 • попълнете всички полета с цялата необходима информация и представете доказателства за работата си.

Можете да следвате гореописаните стъпки за всеки ваш проект, който според вас заслужава Знак за качество, но през една учебна година можете да кандидатствате за не повече от четири проекта.

 

Моля, имайте предвид, че само първите четири подадени от вас проекти ще бъдат взети предвид и оценени от НЗК във вашата страна. Направете внимателен подбор на проектите, които според вас заслужават Знак за качество.
 
Само европейски проекти (с основатели от две различни държави) могат да кандидатстват за Национален знак за качество. Национални проекти (с основатели от една и съща държава) не могат да кандидатстват за Национален знак за качество, дори ако на по-късен етап добавят партньори от друга държава.

Полезни съвети

Първо попълнете цялата информация в документ в Word и след това копирайте отговорите си във формуляра за кандидатстване. По този начин няма да изгубите написаното във формуляра, ако попълването му отнеме повече от 30 минути! Представете по-подробна информация за невидимите аспекти на вашия проект, тъй като оценителите ще видят цялата видима работа във вашия TwinSpace.

 

Знакът за качество се дава на учителя и е личен. Дори ако работите с други колеги от вашето училище по един и същи проект, всеки от вас трябва да кандидатства за Знак за качество и да представи как е допринесъл за проекта. Знакът за качество се присъжда на учителите, които са допринесли активно и видимо за дейностите по проекта.

Защо да кандидатствате?

Знакът за качество осигурява:

 • конкретна оценка, основана на обща педагогическа рамка;
 • възможност за учителите да подобрят работата си по проекти.

Кой присъжда Знака за качество?

Националното звено за координация (НЗК) във всяка страна оценява кандидатурите на училищата за Национален знак за качество. Знаците се присъждат през цялата година, но в някои страни сроковете са фиксирани, затова непременно се консултирайте с НЗК за информация относно крайните сроковете във вашата страна. След като кандидатурата бъде приета или отхвърлена, НЗК във вашата страна ще се свърже с вас.

Критерии относно Знаците за качество

Когато планирате и изпълнявате проекта, използвайте контролния списък по-долу, за да проверите дали той отговаря на критериите за Знак за качество.

Сътрудничество между училищата партньори:

 • дейностите за сътрудничество не се състоят само в комуникация;
 • училищата партньори работят заедно за осъществяване на съвместни дейности;
 • партньорите не са само получатели на информация;
 • съвместните дейности водят до конкретен резултат.

Използване на технологиите:

 • технологиите се използват, за да помогнат на партньорите да постигнат своите педагогически цели;
 • инструментите помагат на партньорите да си сътрудничат по-добре помежду си.

Педагогически подходи:

 • темата на проекта е оригинална;
 • използват се разнообразни педагогически методи;
 • учениците имат водеща роля;
 • учениците взаимодействат с партньорите си и работят в сътрудничество, използвайки различни методи като събиране на информация, решаване на проблеми, проучване и сравнителна работа;
 • учениците влизат в различни роли на художници, журналисти, техници, учени, актьори и др.

Интегриране в учебната програма:

 • проектът е залегнал в училищната програма и учебните планове;
 • по-голямата част от работата по проекта се извършва по време на учебните часове;
 • интеграцията на учебните програми в проекта е ясна;
 • работата по проекта дава възможност на учениците да развиват своите умения и компетентности;
 • педагогическата рамка на проекта е обяснена и документирана от учителя.

Резултати и документация

Уверете се, че:

 • резултатите от проекта са представени онлайн;
 • учениците участват в TwinSpace;
 • всички етапи на проекта са документирани, включително планирането, описанието на дейностите, оценката и обратната връзка;
 • оценявате и публикувате въздействието на проекта върху учениците и учителите, участващи в него;
 • при планирането и изпълнението на проекта използвате контролния списък, за да проверите дали той отговаря на критериите за Знак за качество.

National Quality Label infosheet

 

Когато планирате и изпълнявате проекта, използвайте контролния списък, за да проверите дали той отговаря на критериите за Знак за качество.

Tags

Online learning
Migrant students
Pedagogy
Events

Key competences

Science
Mathematical
Technology and engineering
Social and learning
Personal