Skip to main content
European School Education Platform
Survey

Анкета относно програмите за наставничество в училище

Наставничество се нарича процесът, при който човек с опит – наставник, помага на друг човек – наставляван, да развие специфични умения и знания, които ще подобрят професионалното и личностното му израстване. На училищно равнище съществуват възможности за наставничество за учениците, обикновено с акцент върху техните образователни резултати и социално-емоционална подкрепа, както и за учителите – например в контекста на програми за първоначално обучение или продължаващо професионално развитие.
keywords and a handshake
Image: Pixabay / Geralt

Значението на наставничеството в училищното образование е признато в политиките и практиките на равнище ЕС. Например в неотдавнашната препоръка на Съвета относно „Пътища към успеха в училище се посочва, че схемите за наставничество, включително наставничество от връстници, могат да допринесат за по-добри образователни резултати и социално-емоционална подкрепа, по-специално на ученици в неравностойно социално-икономическо положение или на ученици, изложени на риск от постигане на слаби резултати.

 

Освен това в придружаващия работен документ на службите на Комисията се отбелязва, че устойчивото, структурирано наставничество с определено време и възможности за моделиране, практика, оценка, подкрепа и обратна връзка от страна на училищните специалисти е важен фактор за подпомагане на студентите, обучаващи се за преподаватели по първоначална подготовка на учителите, както и за новоназначени учители. Наставничеството може да им помогне да разберат по-добре ролята си и да прилагат иновативни техники на преподаване, а също така е силно свързано с благополучието на учителите (удоволствие от работата, мотивация, самостоятелност и задържане на учителите).

 

Споделете мнението си в тази кратка анкета до 19 февруари 2023 г. Резултатите ще бъдат публикувани на European School Education Platform.

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development

Key competences

Personal
Social and learning