Skip to main content
European School Education Platform
Interview

Education talks: Пътища към успеха в училище

Професор Пол Даунс, директор на Центъра за образователни неравенства към Института по образование на Dublin City University, наскоро сподели мнението си за новото предложение на Европейската комисия за препоръка на Съвета относно „Пътищата към успеха в училище“. Документът очертава мерки на политиката за справяне с преждевременното напускане на училище и слабите академични резултати по отношение на основните умения.
Interview visual - Paul Downes

Аз съм професор Пол Даунс, професор по психология на образованието и директор на Центъра за образователни неравенства към Института по образование на Dublin City University.

 

Какви са най-големите предизвикателства пред подобряването на образователните резултати?

 

Основният проблем е смъртоносният коктейл от бедност и последиците от пандемията. Още от PISA 2018 виждаме много тревожно влошаване на резултатите при основните умения в областта на четенето, математиката и природните науки при повече от един от всеки пет ученици в Европа.

 

Как бихте определили успеха в училище?

 

Това е до голяма степен всеобхватен подход, който акцентира на успеха като благосъстояние, социално и личностно развитие на нашите деца и младежи, развиване на социални и личностни компетентности, самосъзнание и, разбира се, тук се включва и превенцията на тормоза, защото тормозът е антитеза на здравословното общуване.

 

Препоръка на Съвета относно пътищата към успеха в училище

 

Със сигурност един от важните елементи на новата инициатива е посланието към държавите членки да интегрират стратегии за преждевременно напускане на училище и за превенция на тормоза. Има различни пластове, добавени към препоръката на Съвета от 2011 г. Те включват по-силен акцент върху диференцирането на потребностите, за да се разграничат универсалните подходи към стратегиите от целевите групови подходи и от индивидуалната интензивна подкрепа. Ъгълът на диференциация е ключовата разлика.

 

Налице е и признаване на общоучилищния подход, което не беше включено в подхода от 2011 г., че трябва да разглеждаме училищата като системи – системи от взаимоотношения, от стратегически интервенции, както и, разбира се, мултидисциплинарните екипи в училищата и около тях: междусекторният аспект за обединяване на ключови сектори.

 

Как можем да подкрепим учащите?

 

Мисля, че някои очевидни стратегии на ниво превенция, които трябва да бъдат вградени трайно, и които имат добра доказателствена база, са например програмите за домашно обучение, насочени към много бедни семейства, за да се гарантира наличието на добри ресурси за четене в домовете им, да се възпитава любов към четенето, която е от основно значение не само за умението за четене, но, разбира се, и за всички академични резултати.

 

По отношение на нивото на интервенция, очевиден би бил например люксембургският модел за наличието на езикови медиатори – в техния пример те имат около 37 различни езика, като имат медиатори, за да решат езиков проблем.

 

По отношение на аспекта на компенсирането, мисля, че има ясни поуки в компенсиращото образование, дори и за масовата система. Те включват например публично признаване на постиженията чрез награди и церемонии за признаване на постиженията. Това е нещо, което не струва нищо, и което би могло да се използва много повече в масовата система.

 

Как можем да подкрепим преподавателите?

 

Мисля, че очевидна възможност тук е цялата област на възстановителната практика, която представлява набор от сравнително прости подходи за задаване на въпроси и комуникация и следва да се разграничава от възстановителното правосъдие, което е много различна инициатива.

 

Възстановителната практика в училищата е един евтин, прост, но много нюансиран и целенасочен начин за подобряване на културата на общуване в училището чрез отворени въпроси, които спомагат за насърчаване на емпатията и възприемане на гледни точки, не само от учениците, но и от служителите.

 

Какви мерки могат да подкрепят общоучилищните подходи?

 

При системните общоучилищни подходи трябва да се чуят гласовете на учениците и родителите, но и специално на маргинализирани ученици и на онези, които са изложени на риск от изключване, за да чуе какви са техните проблеми с училищната система. И, разбира се, аспектът на мултидисциплинарния екип е свързан с признаването, че разширяваме концепцията си за училището. Училището не е само учителите, учениците и учещите. Училището е и място, където различни други водещи специалисти могат да се ангажират с по-широките холистични нужди в подкрепа на нашите деца и младежи.

 

Основни елементи на пътищата към успеха в училище

 

 • Превенция/интервенция/компенсация
 • Общоучилищен подход
 • Потребности на учениците
 • Ангажираност/постижения/благосъстояние
 • Събиране на данни и мониторинг
 • Системни подходи

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator

Tags

Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being

Key competences

Personal
Personal, social and learning to learn
Social and learning