Skip to main content
European School Education Platform
Tutorials

„Обзор на образованието и обучението“: как да използваме един от най-големите годишни доклади в областта на европейското образование

„Обзор на образованието и обучението“ е годишният водещ анализ на Европейската комисия за състоянието на образованието в Европейския съюз. Обзорът дава информация за целите на равнище ЕС, които са част от дългосрочната стратегическа рамка на ЕС в областта на образованието. Освен това той се фокусира върху една „водеща тема“. Тази статия ще ви запознае с основните елементи на Обзора и ще ви покаже как да ги използвате в работата си.

Обзорът като концепция

Целта на Обзора е да се насърчи диалога с държавите членки, както и между тях и други заинтересовани страни в областта на образованието, и да се очертаят мерките на политиките, които са постигнали резултати по места, като начин за стимулиране на образователната реформа. В него са използвани данни от източници като проучвания на ЕС, съвместната база данни на ЮНЕСКО, ОИСР и Евростат (UOE), проучването PISA на ОИСР, теста ICILS на IEA и мрежата „Евридика“.

Обзорът включва междунационален и тематичен анализ, както и 27 задълбочени доклада за отделните държави.

Досегашните „критерии за 2020 г.“ бяха заменени от „целите на равнище ЕС за периода 2021-2030 г.“, въпреки че между тях има значително припокриване. Новите критерии обхващат следните теми:

  1. 15-годишните ученици с ниски резултати по отношение на основните умения
  2. Осмокласниците с ниски резултати по отношение на основните умения
  3. Образование и грижи в ранна детска възраст
  4. Преждевременно напускащи системата на образованието и обучението
  5. Придобиване на висше образование
  6. Възможности за завършилите професионално образование и обучение (ПОО) за учене в процеса на работа
  7. Участие на възрастните в обучението

Обзорът като инструмент

Обзорът предлага множество данни, които можете да използвате във вашите проекти по програма „Еразъм+“ или „eTwinning“, в изследване чрез действие в класната стая или в плана за развитие на вашето училище, като това са само няколко примера. Ето някои кратки обяснения на неговите основни елементи и идеи как можете да ги използвате.

Доклади по държави: тези 27 доклада за отделните страни оценяват мерките на политиките в държавите-членки на ЕС с помощта на най-новите налични данни. Докладите са полезни за изолирането на проблемни области във вашата държава. Можете да използвате тази информация, за да създадете проект по програма „Еразъм+“ или „eTwinning“ на тази тема, да разработите местен или регионален стратегически план или да направите самооценка на подхода на вашето училище. Докладите са достъпни на английски език и на официалния език (езици) на съответната държава.

Преглед на целите на равнище ЕС:Прегледът на целите на равнище ЕС поставя целите (например „Делът на 15-годишните ученици с ниски резултати по четене, математика и природни науки трябва да бъде под 15% до 2030 г.“) редом с действителните резултати на държавите членки. Държавите, които са постигнали критериите, са оцветени в зелено, а най-добре представилите се държави от ЕС са изброени отделно. Брошурата е идеална за сравнения между страните. Тя би могла да ви помогне да намерите партньори за проект, които са изправени пред подобен проблем като вас, или успешни партньори в сферата, в която вие срещате трудности. В нея можете също да намерите теми, които си струва да бъдат проучени в контекста на изследването чрез действие.

Инфографики и таблица с данни за ЕС: Инфографиките, използвани в Обзора, могат да се използват за обосновка на вашия проект или изследване чрез действие, или за да направите вашия урок или презентация по-интересни. Същото важи и за таблицата с данни.

Информационен бюлетин: Информационният бюлетин предоставя отчет за Обзора в две кратки страници.

Анализ на равнище ЕС:Анализът на равнище ЕС представя изчерпателен преглед на доклада, като разглежда европейското образование от междунационална и тематична гледна точка. За да се запознаете с цялостната картина, можете да прегледате резюмето.

Ако желаете да разгледате данните още по-подробно, базата данни на Евростат ще ви помогне да търсите и извличате данни за всяка конкретна цел и ще ви даде възможност да правите сравнение по държави или години.

Дадохме ви само пример за това, което Обзорът може да ви предложи, но, разбира се, ние ви насърчаваме да го проучите сами и да разберете как да го използвате за собствените си нужди!

Additional information

Tags

Policy development