Skip to main content
European School Education Platform
Tutorials

Как да подобря това, което правя? Изследване чрез действие като средство за насърчаване на професионалното развитие на учителите

Изследването чрез действие насърчава учителите да научат повече за своята практика в класната стая, да обогатят педагогическия си репертоар и да се замислят за начина, по който преподават. Посредством изследването чрез действие учителите могат да продължат да развиват нагласите, професионалната си идентичност и експертните си познания, тъй като отчитат своите нужди в съответния индивидуален контекст.

Какво представлява изследването чрез действие?

Изследването чрез действие в класната стая се различава от другите форми на изследване по това, че е специално пригодено за учители, които се стремят да анализират своята работа, да решават проблеми и да предлагат основани на доказателства подобрения за собствените си практики и контекст. То включва систематични наблюдения и събиране на данни, които впоследствие могат да се използват за вземане на информирани решения и предприемане на по-целенасочени действия. Поради тази причина изследването чрез действие се счита за ефективен инструмент за професионално развитие на учителите.

Picture6.png

Какви са характеристиките на изследването чрез действие?

Изследването чрез действие е практическо, рефлексивно и рекурсивно. Тези характеристики обикновено се илюстрират със спирала, показваща непрекъснато движение между планиране, действие, наблюдение, размисъл и т.н.

Изследователският процес е практически, тъй като може да има непосредствени ползи за учителите, училищата и училищните райони.

Рефлексивният му аспект се състои в това, че изследователят обръща поглед към собствената си класна стая, училище или практики.

И накрая, изследването чрез действие е рекурсивно, тъй като въпросите и проблемите се изследват текущо в процеса на работа от изследователя.

Кои са трите вида изследване чрез действие?

Според Кар и Кемис изследването чрез действие може се проведе в следните три форми:

  • Техническо изследване чрез действие: прилага се в случаи, в които външни фасилитатори (учени, изследователи и институции) работят с учители и други участници при разработването на изследователски проекти за учители. Целта е учителите да проучат ефективни практики, като критериите за „ефективност“ се задават от фасилитатора. Например учителите могат да решат да тестват изводите от външно изследване в собствените си практики, като резултатите от тестовете могат да послужат за целите на това външно изследване, вместо за самата преподавателска практика.
  • Практическо изследване чрез действия: прилага се в случаи, в които външни фасилитатори работят с учители и други специалисти, за да им помогнат да формулират проблемите си, да планират действия, да осъществят промени, да наблюдават ефекта от тези промени и да анализират тяхната стойност. Въпреки че фасилитаторите могат да работят с учителите по проблеми от общ интерес, от учителите се очаква да наблюдават своите практики и да развиват практическата си преценка като личности. С други думи – не се наблюдава систематично развитие на групата от професионалисти като общност.
  • Еманципаторно изследване чрез действие: прилага се в случаи, в които учителите поемат отговорност да подпомагат своята група, например учениците или колегите си, в съвместен самоанализ. В някои области може цялото училище да се включи в определянето на подходи за взаимодействие в класната стая – например чрез възприемането на общи практики за оценяване. Този отворен и съвместен подход изисква разбиране на диалектическата връзка между индивидуалната и груповата отговорност. Еманципаторното изследване чрез действие може да се разглежда като следваща стъпка на практическото изследване чрез действие.

Изследването чрез действие е приложно изследване, което може да се провежда индивидуално или съвместно. Съвместното изследване чрез действие се определя като колективна работа на учители и изследователи за провеждане на изследване в области от общ интерес.

Често изследването чрез действие се възприема по-скоро като подход, отколкото като метод, тъй като може да се основава на редица различни модели и методологии. По-специално, изследванията чрез действие могат да използват както качествени, така и количествени методи за събиране на данни. Въпреки че обхватът е различен, и двата вида данни се използват от учители или групи от учители за събиране на доказателства и намиране на отговори на техните въпроси. Ето защо е необходимо да се възприеме надеждна методология, която отчита научните и етичните стандарти на изследването.

Ако се интересувате да научите повече,

.

Допълнителни ресурси:

Източници:

Определение: https://www.scielo.br/j/ep/a/3DkbXnqBQqyq5bV4TCL9NSH/?lang=en и https://www.worldcat.org/title/teacher-as-reflective-practitioner-and-action-researcher/oclc/46685319

Характеристики: https://www.literacyworldwide.org/docs/default-source/resource-documents/a-practical-guide-to-action-research-for-literacy-educators.pdf?sfvrsn=4

Съвместно изследване чрез действие: https://www.daneshnamehicsa.ir/userfiles/files/1/9-%20The%20Wiley%20Handbook%20of%20Action%20Research%20in%20Education.pdf

Carr, W., & Kemmis, S. (2004). Becoming Critical: Education, Knowledge and Action Research. London: RoutledgeFalmer.

Additional information

Tags

Professional development
Pedagogy