Skip to main content
European School Education Platform

Публикации

Доклади и изследвания, свързани с европейски и национални политики в областта на училищното образование

Open Science Hub cover image

Open Science Hub Network – Овластяване на гражданите чрез STEAM образование с отворено обучение

Open Science Hub Network (Мрежа от центрове за отворена наука) е проект на ЕС, който насърчава развитие на общността, ръководено от училищата, чрез научни изследвания и иновации.
Learning to learn
OECD report cover

Да ценим нашите учители и да повишаваме техния статус – как общностите могат да помогнат

Учителите играят ключова роля в подготовката на учениците за предизвикателствата на бъдещето. Те трябва да предоставят на учениците умения и знания, необходими за успех в един все по-глобален, цифров и сложен свят.
Professional development
School partnerships and networks
Publication cover image (European Commission)

Образованието и многообразието на ЛГБТИК

Образователните предизвикателства, свързани със създаването на безопасна учебна среда за младежите ЛГБТИК, могат да бъдат многобройни. В тематичния фиш се акцентира върху най-добрите практики в областта на образованието относно сексуалното многообразие в целия ЕС и се разглеждат ключови митове и погрешни схващания по отношение на ЛГБТИК лицата.
Inclusion
Well-being
two children programming a robot

Изкуственият интелект и правата на детето: Към интегрирана програма за научни изследвания и политика

Децата и юношите ежедневно използват приложения в социалните мрежи, платформи за препоръчване на музика и интелигентни системи за обучение. В този контекст изследователите понастоящем експериментират със социални роботи и с това как те могат да бъдат използвани за подобряване на образованието в бъдеще. Един общ елемент на тези приложения е, че всички те се основават на техники на изкуствен интелект (ИИ).
Digital tools
Policy development
Publication cover image (European Commission)

Вдъхновете се! Културата: движеща сила за здравето и благополучието в ЕС 

В тази брошура са събрани примери за добри практики от редица финансирани от ЕС проекти, а именно „Творческа Европа“, „Еразъм+“, „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа “. С тях се илюстрира силата на културата и изкуствата да подобряват здравето и благополучието чрез интердисциплинарни инициативи.
Cultural diversity
Social skills
Well-being
OECD publication

Подкрепа за социалното и емоционалното благополучие на учениците — бежанци от Украйна, в приемащите страни 

Руското нашествие в Украйна доведе до най-голямата криза с принудително разселване в най-новата история, като голяма част от бягащите са деца и млади хора. Училищата играят жизненоважна роля за удовлетворяването на потребностите и за насърчаването на социалното и емоционалното развитие и благополучие на учещите бежанци. Това е съществен елемент за гарантиране на тяхното включване в образованието и в обществото като цяло. 
Inclusion
Migrant students
Well-being
Report cover

Формиращ и общоучилищен подход към оценката на обучението за социални и емоционални умения в ЕС

Целта на доклада е да се преодолеят пропуските във формиращата оценка на обучението за социални и емоционални умения, като се вземат предвид разликите в равнищата на отделните учещи, атмосферата в класната стая и цялостната система на училището.
Assessment
Social skills
Well-being
Publication cover image (European Commission)

Инвестиране в образованието в ЕС след Covid

Пандемията от COVID-19 предостави значителни възможности за инвестиране в сектора на образованието. В настоящия доклад се разглежда как държавите—членки на ЕС са адаптирали инвестициите си в образованието в отговор на пандемията.
Funding and resources