Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Повишаване на ангажираността на учениците в STEAM образованието

STEAM е интегриран подход към обучението, който съчетава изкуствата със STEM предмети (наука, технологии, инженерство и математика) и ги използва като отправна точка за насочване на проучванията, творчеството и уменията на учениците за решаване на проблеми. Този мултидисциплинарен подход подкрепя приобщаващото по отношение на пола обучение, като насърчава момичетата да изследват научни теми и прави изкуствата по-привлекателни за момчетата.
teacher explaining robotics to students
Adobe Stock/Monkey Business

Прочетете по-надолу, за да научите за избрани проекти, финансирани от ЕС, които показват как STEAM предмети могат да се преподават по интерактивен и ангажиращ начин.

 

Ангажиране на учениците в STEAM

 

Steam Builders е текущ проект, чиято цел е да ангажира учениците в дейности по STEAM чрез различни интердисциплинарни методи на преподаване. Той дава приоритет на конкретни житейски ситуации пред чисто теоретичното обучение като начин за ангажиране на учениците с темата. В рамките на проекта са разработени педагогически ресурси, които използват историческото наследство за обяснение и контекстуализиране на математически и научни концепции. Резултатите от проекта до момента включват педагогическо ръководство, брошура за неформално образование в областта на STEAM и учебни материали, които да помогнат на учителите да прилагат междупредметен подход.

 

Целта на проекта ArtIST е да се разработят мултидисциплинарни програми, съчетаващи изкуства и технологии, твърди и меки умения, както и обучение в сферата на бизнеса и предприемачеството. По-конкретно, той разработва и прилага модули на магистърско ниво, интегриращи изкуствата в обучението по иновации, предприемачество и наука. Чрез добавянето на този творчески елемент проектът спомага за модернизиране на преподаването на предметите от областта на STEM и подобрява уменията на учениците за решаване на проблеми, критично мислене и комуникация. Гъвкавата модулна структура позволява както на учителите, така и на учениците да комбинират и съчетават STEAM модули в зависимост от своите нужди и интереси. В рамките на проекта е изготвен набор от изчерпателни учебни материали, които улеснят прилагането на тази програма.

 

 

 

 

Europeana е онлайн платформа, която предоставя цифров достъп до материали по различни теми и въпроси, свързани с европейското културно наследство. Ресурсите, които включват произведения на изкуството, книги, музика, видеоклипове и вестници, са свободно достъпни на уебсайта и могат да се използват за обогатяване на STEM обучението. Блогът Teaching with Europeana (Преподаване с Europeana) също е ценен ресурс, в който учителите могат да обменят планове на уроци и да споделят съвети и мнения. В Europeana има специално пространство, посветено на сценарии за STEAM обучение, което съдържа подробни планове на уроци и дейности за интегриране на цифровото културно наследство в STEM предмети, например математика

 

 

 

 

Проектът IN2STEAM е разработен от CESIE (Център за европейски изследвания и инициативи), за да вдъхнови децата в начална училищна възраст, с акцент върху момичетата, да се насочат към професионално развитие в областите на STEM. Проектът осигурява на учителите необходимите умения за преподаване на STEAM концепции в началното училище. Обща тема в тези проекти е развиването на творческите способности на учениците, компетентностите им за критично мислене и решаване на проблеми. Това са умения, които ще допълнят техническите им способности и ще ги подготвят за света на труда през 21-ви век. Проектът дава приоритет на приобщаващи по отношение на пола методи на преподаване, за да се повиши интересът на младите момичета към STEM предметите, тъй като жените все още не са достатъчно представени в професиите в областта на STEM. Ресурсите включват онлайн модули за обучение и насоки за учителите, за да могат ефективно да въведат STEAM подходите в своите класни стаи.

 

 

 

Инвестиране в преподавателите

 

Целта на STEAMonEdu е да се повиши възприемането и въздействието на STEAM образованието чрез инвестиции в професионалното развитие на преподавателите. Проектът подкрепя учителите чрез програми за смесено обучение или чрез участието им в общност от заинтересовани страни, където могат да обменят опит и да споделят най-добри практики помежду си. Сред резултатите от проекта са наръчник за обучение на учители, ръководство за практиките на STEAM образованието и рамка за компетентности за преподавателите по STEAM.

 

STE(A)M IT е първата в Европа интегрирана рамка за STEM, която насърчава иновативни и интердисциплинарни подходи към преподаването на STEAM предмети. Тя предоставя програми за обучение, инструменти и насоки за учители от началните и средните училища, както и мрежа от кариерни консултанти на равнище ЕС, които да им помагат да популяризират професиите в областите на STEM. Тя се застъпва за интердисциплинарен подход към преподаването на STEM дисциплини, за да се насърчи интересът на учениците към специалности и кариери в тези области.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Union
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  France
  Germany
  Italy
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Science