Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Алтернативни подходи за иновативно преподаване и учене

Няма точен пряк път или вълшебен трик, който да направи класната стая по-иновативна. Иновацията може да бъде част от малките избори, които учителят прави, или част от по-широкия контекст, в който се осъществява обучението.
Illustration: Colourful lightbulb
Adobe Stock / CROCOTHERY

В тази статия ще разгледаме някои педагогически подходи, които не са непременно нови, но когато се използват правилно, могат да променят ситуацията за учащите.

 

Учене чрез въплътяване

 

Ученето чрез въплътяване (embodied learning) набляга на участието на цялото тяло в процеса на учене, включително ума, тялото, физическите действия, познанието и емоциите. Посредством ученето чрез въплътяване учениците могат да бъдат по-емоционално ангажирани, отколкото при ученето в седяща среда. Физическите дейности могат да окажат положително въздействие върху познавателните способности на учениците и резултатите от ученето.

 

Проектът ENABLES се съсредоточава върху развиването на разпределено лидерство в училищата чрез дейности, основани на изкуството и дейности чрез въплътяване. Проектът предлага различни методи, включително колаж и въплътено движение, творческо писане и размисъл, драма и импровизация, както и кратки литературни етюди.

 

Друг проект, INTELed, използва ученето чрез въплътяване и мултисензорни техники за приобщаващо образование. Основните резултати от проекта са наръчник за обучение, колекция от най-добри практики и онлайн хранилище на мултисензорни игри посредством ИКТ.

 

 

 

 

Адаптивно обучение

 

Адаптивното обучение отчита силните страни и нуждите на всички ученици. За разлика от диференцирането, което се съсредоточава върху отделните ученици, адаптивното обучение се фокусира върху целия клас. То трябва да създаде възможности за всички ученици да постигнат успех, например чрез ефективно групиране на учениците, преформулиране на въпросите с цел осигуряване на постепенна подкрепа или предоставяне на допълнително предварително обучение.

Целта на проекта AILE е да осигури технологичен инструмент, който може да бъде адаптиран към нуждите на всеки ученик. Инструментът е изграден върху принципите на универсалния дизайн за учене.

 

Прилагането на този инструмент помага на учителите в рамките на една платформа да създадат учебна програма, съобразена с изискванията на учениците.

 

http://aile-project.com/la-plateforme/

 

Активно учене

 

Ключовият принцип тук е, че методите на преподаване са ориентирани към ученика, като истински ангажират учениците в учебния процес и ги насърчават да разгърнат потенциала си по време на уроците. Ролята на учителя е да създава възможности за учениците да постигнат своя потенциал в класната стая. Активното учене често може да бъде подкрепено с иновативно проектирани пространства за учене.

 

Проектът Novigado подкрепи училищата и учителите в прехода от традиционната класна стая към гъвкави учебни пространства чрез ориентирани към учениците активни методи на учене и преподаване. В рамките на проекта беше разработена програма за обучение, която помага на училищата да прилагат принципите на активното учене, предоставяйки насоки за гъвкави учебни пространства и инструмент за учебни сценарии.

 

В допълнение проектът 2Smile представя перспектива за учене, ориентирана към ученика, като предлага различен подход към учебния процес и обяснява функциите на всеки участник в него. Тази нова перспектива взема под внимание една всеобхватна училищна стратегия, в която всички страни участват в образователния процес с холистичен стил на мислене, а учениците са в центъра на учебния процес.

 

 

 

Смесено обучение

Във формалното образование и обучение терминът „смесено обучение“ се отнася за училища, учители или ученици, които използват повече от един метод на преподаване или учене. Това може да съчетава множество цифрови и аналогови инструменти за обучение, както и физически пространства като места на открито, исторически или културни обекти, предприятия и др.

 

Проектът SMART-MT успя да подобри слабите резултати на учениците по математика, като им предостави атрактивни цифрови инструменти за обучение. Проектът използва смесен подход на обучение, прилагайки методи като реверсивно/обърнато обучение, микрообучение, геймификация и отворени образователни ресурси.

 

Проектът FERTILE подкреп
я съвременните методи на преподаване, които ценят интердисциплинарното обучение, като съчетава художественото изразяване с образователната роботика за развиване на изчислителното мислене в смесена учебна среда.

 

 

 

 

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+ programme
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Cyprus
  France
  Latvia
  Lithuania
  Poland
  Portugal
  Romania
  Spain
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Early childhood education (ISCED 0)
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)

Tags

Blended Learning
Learning space
Non-formal learning

School subjects

Informatics / ICT
Technology

Vocational subjects

IT

Key competences

Digital
Technology and engineering