Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Лауреати на Европейската награда за иновативно обучение за 2022 г.

Европейската награда за иновативно обучение (EITA) беше създадена от Европейската комисия през 2021 г. с цел да се отбележат постиженията на учителите и училищата.
teacher and students in science class
European Commission

В рамките на годишната инициатива се подчертават забележителни практики на преподаване и учене в рамките на програмата „Еразъм+“. Награждават се проекти в четири категории: образование и грижи в ранна детска възраст, начално образование, средно образование и професионално образование и обучение (ПОО).

 

Националните агенции по програма „Еразъм+“ отговарят за подбора на спечелилите проекти, като тази година признание получават общо 98 проекта от всички четири категории. Церемонията по връчването на Европейската награда ще се проведе на 25 октомври 2022 г.

 

Тематичният акцент на EITA тази година е Да учим заедно, да насърчаваме творчеството и устойчивостта. Той е свързан с инициативата на Комисията Нов европейски Баухаус, с която сме приканени да преосмислим нашите жилищни пространства с оглед на творчеството, приобщаването и устойчивостта. Във всеки от наградените проекти, представени по-долу, се третира една от тези три теми.

 

Творчество

 

В проекта Everyday Creativity („Ежедневно творчество“), ръководен от образователния център Fundatia Centrul Educational Spektrum в Румъния, бяха използвани финландски образователни модели за насърчаване на творчеството и иновациите в преподавателските практики в участващите държави. След обучение на място във Финландия класните стаи бяха изцяло обновени, за да се създадат приятни и удобни учебни пространства. Учителите използваха мултидисциплинарни подходи, за да вдъхновят творчеството, и споделяха най-добрите практики помежду си. Изготвен е наръчник за учители, в който са включени ресурси като учебни материали и инструменти за самооценка.

 

Проектът Young Talents („Млади таланти“) събра ученици от специалностите бизнес, занаяти и вътрешен дизайн на училищата за ПОО с цел създаване на нови мултикултурни търговски марки. Учениците от Финландия, Испания и Нидерландия бяха подкрепени от учители и предприемачи при осъществяването на проектите, в които беше използван междусекторен подход. По време на работата си в смесени групи учениците създадоха шест дружества, разработиха търговските си марки и продадоха продуктите си както в магазини за търговия на дребно, така и онлайн.

 

Приобщаване

 

Bridge of Encounter and Understanding („Мост на срещи и разбирателство“) е проект на сътрудничество между младежи в неравностойно положение от две партньорски училища в Германия и Испания. Целта бе учениците в ПОО, които имат затруднения в ученето, да се ангажират с практически проект — изграждане на паметник, който да символизира ангажимента за партньорство между двете училища. С проекта се подобриха възможностите за заетост на учениците, които същевременно усъвършенстваха своите технически умения и междукултурни компетентности. Учителите работиха заедно през границите, прилагайки интегриран мултидисциплинарен подход, свързващ математиката, науката, обществените науки, изкуствата, езиците и историята в един проект.

 

Целта на проекта FARMID беше да се насърчат и развият знанията и насоките относно заетостта на хората с лека интелектуална недостатъчност в земеделските стопанства в цяла Словения и в страните партньори Австрия, Италия, Белгия и Испания. Хората с лека интелектуална недостатъчност често са в неравностойно положение, тъй като постигат по-ниски равнища на образование, което може да окаже отрицателно въздействие върху техните възможности за заетост. С проекта FARMID се насърчава социалното приобщаване и се подчертава пригодността на земеделските стопанства като места на работа за хората с лека интелектуална недостатъчност. С помощта на този проект няколко души с лека интелектуална недостатъчност намериха работа, свързана със селското стопанство. В рамките на проекта също така беше разработена програма за обучение, предназначена да предостави на земеделските стопани необходимите умения, знания и компетентности за наемане на работа на хора с лека интелектуална недостатъчност.

 

Устойчивост

 

Hob’s Adventure („Приключенията на Хоб“) е практически проект в областта на биологичното разнообразие, който обединява учители и експерти от Естония, Латвия, Исландия и Словения с цел създаване на иновативни учебни материали по въпросите на биологичното разнообразие в цифровата ера. Участниците черпиха опит от най-добрите практики, за да създадат тези материали, като използваха практически, активни и основани на проучвания методи. Резултатът от тяхната работа е наръчник, съдържащ планове на уроци, проекти и дейности за ученици на възраст 5—9 години. Инструментите могат да се адаптират към различен екологичен и образователен контекст и да служат за насърчаване на активното учене на закрито и на открито.

 

Учителите в Начално училище „Синт-Паулус“ в Белгия бяха вдъхновени да превърнат бетонната училищна площадка в среда за адаптиране към изменението на климата и учебно пространство на открито чрез програмата „Еразъм+“. В рамките на проекта бяха засадени над 40 дървета и 160 храсти от местни видове, бяха въведени за отглеждане пилета и пчели, а под площадката за игра беше монтиран резервоар за събиране на дъждовна вода. С проекта се насърчава благосъстоянието на учениците и се подпомагат иновациите в практиките за преподаване, тъй като учителите могат да използват пространството за обучение на открито, за да интегрират темите от областта на НТИИМ (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика) и изменението на климата в учебната програма.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Estonia
  Finland
  Germany
  Iceland
  Latvia
  Netherlands
  Romania
  Slovenia
  Spain
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)
  Post-secondary non-tertiary education (ISCED 4)