Skip to main content
European School Education Platform
News item

Учителите като движеща сила на иновациите

Въпреки че училищните ръководители са от решаващо значение за насърчаването на иновациите, учителите са движещата сила на промяната в класната стая.
Teacher smiling at pupils
Adobe Stock / Gorodenkoff

Иновациите могат да означават различни неща за различните хора. Повечето от нас свързват иновациите с новостта и с промяната в начина, по който се правят нещата. А за да се постигне промяна, съзнанието трябва да се поддържа отворено. В образованието иновациите често се използват при позоваване на технологии или учебна среда. Преди всичко обаче иновациите в образованието следва да означават гъвкавост: готовност да се изпробват нови подходи и стратегии за преподаване, за да се предоставя по-приобщаващ и ангажиращ учебен опит на всички ученици.

 

Преодоляване на пречките пред иновациите

 

Стратегиите за иновации в училищата и класните стаи бяха една от темите в международното проучване на ОИСР относно преподаването и ученето за 2018 г. (TALIS). Докато повечето учители в страните от ОИСР са на мнение, че са отворени за промяна, отвореността за иновации изглежда е по-ниска в много европейски държави, отколкото в други части на света. В този смисъл предоставянето на автономност на учителите може да спомогне за насърчаване на творчеството и иновациите  в класната стая. Важно е обаче учителите да получат необходимото обучение от самото начало, за да се избегне вземането на неправилни решения.

 

Как да станете иновативен учител

 

Продължаващото професионално развитие е от ключово значение. Учителите могат да бъдат насърчавани да участват в програми за преподаване или обучение в чужбина чрез програмата „Еразъм+“ или да се включат в онлайн курсове. Курсовете за обучение дават възможност на учителите да обменят знания, да придобият нови умения, да усвоят добри практики и да разширят своята перспектива за образованието.

 

Изследване чрез действие е подход, при който се изисква учителите да станат критични и рефлексивни мислители, посветени на подобряването на учебния опит на учениците. Подходът може да се използва за разрешаване на ежедневни проблеми в класната стая, като например промяна в подредбата на местата за сядане, за да се даде възможност за повече съвместно обучение.

 

Мрежите на учителите, както големи, така и малки, могат да бъдат ценни източници на вдъхновение. На училищно или на местно равнище учителите могат да организират групи за учененаблюдение на колеги и съвместен анализ. По-големите мрежи като eTwinning или Global Teaching InSights предлагат множество ресурси и възможности за професионално израстване и работа в мрежа.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Teacher and school leader careers