Skip to main content
European School Education Platform
News item

Предприемаческа компетентност: полагане на основите на творчеството и иновациите в съзнанието на европейската младеж

Не всеки ще стане професионален предприемач, от съществено значение обаче е да се гарантира, че училищата в цяла Европа развиват и подхранват предприемаческата компетентност. Открийте защо!
students planning together
Adobe Stock/halfpoint

Предприемачеството като умение през целия живот 

 

Всички ние ценим способностите за творчество, критично мислене и решаване на проблеми, както и постоянството и поемането на инициативата – всичко те са важни градивни елементи на иновативната нагласа. Предприемачеството като една от ключовите компетентности на Европейската комисия за учене през целия живот обхваща всички тези качества — и много други. То се състои от разнообразни знания, умения и нагласи, които са приложими не само в образованието, но и в професионалния и личния живот, както е обяснено в EntreComp Framework.

 

Предприемачеството в училищата

 

В резултатите от проучване (2022 г.) се разкрива, че компетентностите в областта на иновациите и предприемачеството са интегрирани в учебната програма в повечето случаи чрез интердисциплинарен подход (55 %) и като отделен предмет (36 %). Почти 80 % от анкетираните посочват, че и на двете компетентности следва да се обърне повече внимание на училищно равнище. Извънучилищните дейности, свързващи учениците с местната общност или с предприятия, иновационните лаборатории, в които ученици участват в изследователски проекти, и международните проекти се считат за най-ефективни практики за развиване на тези компетентности.

 

Примери за проекти с добри практики, насърчаващи предприемачеството

 

Целта на проекта EnterSchoolMinds, в който вниманието се насочва към учители, ученици и родители, е да предостави на учениците умения, свързани с предприемаческия дух. Резултатите от проекта включват схеми за сертифициране, материали за обучение и набори от инструменти.

 

В рамките на Мрежата на училища по предприемачество (NES) бяха изготвени, наред с другото, изчерпателна брошура с ресурси и инструменти за началните училища.

 

По време на проекта KidVenture беше създаде компютърна учебна игра за деца, с помощта на която да научат повече за предприемачеството.

 

Допълнителни ресурси

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools
Entrepreneurship

Key competences

Digital
Entrepreneurship
Personal, social and learning to learn